ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-easy-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น easy, *easy*,

-easy- ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
หมูๆ (adv.) as easy as pie See also: effortlessly, comfortably, pleasantly Syn. กล้วยๆ, ง่ายๆ Ops. ยาก, ยากลำบาก
หวาน (adv.) as easy as pie See also: effortlessly, comfortably, pleasantly Syn. หมูๆ, กล้วยๆ, ง่ายๆ Ops. ยาก, ยากลำบาก
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Just simply make it natural and easy to understandแค่ทำให้มันง่ายๆ เป็นธรรมชาติ และเข้าใจง่าย
It's not so easy as you thinkมันไม่ง่ายอย่างที่คุณคิดหรอกนะ
It's easy to findมันง่ายที่จะค้นหา ถามใครก็ได้
That's not as easy as it looksนั่นไม่ง่ายอย่างที่เห็นหรอก
It's easy for you to forget!มันคงง่ายสำหรับเธอที่จะลืม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
If we play our cards right, we'll be on Easy Street, or my name isn't Honest John.บนถนนง่ายหรือชื่อของฉันไม่ จริงใจจอห์น
Then you haven't heard of the easy road to success.ยังไม่เคยได้ยินของถนนง่ายต่อ การประสบความสำเร็จ
Why, this is-- eh, just as easy as... rollin' off a--ทำไมเรื่องนี้จึงเป็นเพียงเป็น เรื่องง่ายเหมือนลงจาก
Well, you're not a very easy subject to sketch. Your... Your expression keeps changing all the time.แหม ก็คุณไม่เหมาะเป็นแบบให้วาดนี่คะ สีหน้าท่าทางคุณเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
It's not easy to raise my hand and send a boy off to die without talking about it first.มันไม่ง่ายที่จะยกมือของฉันและส่งเด็กออกไปตายโดยไม่ต้องพูดเกี่ยวกับเรื่องนี้เป็นครั้งแรก
He just isn't sure. It's not easy to stand alone against the ridicule of others.เขาก็ไม่แน่ใจว่า มันไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะยืนคนเดียวกับเยาะเย้ยของผู้อื่น
It was another apartment. It's not easy to identify a shouting voice.มันเป็นพาร์ทเมนท์อื่น มันไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะระบุเสียงตะโกน
Eat it until the point of the hook goes into your heart and kills you then come up nice and easy and let me put the harpoon into you.จะเข้าสู่หัวใจของคุณและฆ่า คุณ แล้วมาดีและง่าย และให้ฉันใส่ฉมวกเป็นคุณ
It is easy when you are beaten.มันเป็นเรื่องง่ายเมื่อคุณกำลัง พ่ายแพ้
It's kind of a feeling that it's easy for us to misinterpret.{\cHFFFFFF}It's kind of a feeling that it's easy for us to misinterpret.
In easy to handle denominational nuggets.ในง่ายต่อการจัดการนักเก็ตนิกาย ไม่มีเครื่องหมาย
I'll bet he's got himself an easy Job!พนันเลยว่าเขาได้งานดีๆ ทำ!

-easy- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
平易[píng yì, ㄆㄧㄥˊ ㄧˋ, 平易] amiable (manner); unassuming; written in plain language; easy to take in
不费吹灰之力[bù fèi chuī huī zhī lì, ㄅㄨˋ ㄈㄟˋ ㄔㄨㄟ ㄏㄨㄟ ㄓ ㄌㄧˋ, 不费吹灰之力 / 不費吹灰之力] as easy as blowing off dust; effortless; with ease
凑手[còu shǒu, ㄘㄡˋ ㄕㄡˇ, 凑手 / 湊手] at hand; within easy reach; convenient; handy
显而易见[xiǎn ér yì jiàn, ㄒㄧㄢˇ ㄦˊ ㄧˋ ㄐㄧㄢˋ, 显而易见 / 顯而易見] clearly and easy to see (成语 saw); obviously; clearly; it goes without saying
方便[fāng biàn, ㄈㄤ ㄅㄧㄢˋ, 方便] convenient; to help out; to make things easy for people; convenience; suitable; having money to spare; (euphemism) to go to the toilet
不易[bù yì, ㄅㄨˋ ㄧˋ, 不易] not easy to do sth; difficult; unchanging
使用方便[shǐ yòng fāng biàn, ㄕˇ ㄩㄥˋ ㄈㄤ ㄅㄧㄢˋ, 使用方便] easy to use; convenient to use
便于[biàn yú, ㄅㄧㄢˋ ㄩˊ, 便于 / 便於] easy to; convenient for
好记[hǎo jì, ㄏㄠˇ ㄐㄧˋ, 好记 / 好記] easy to remember
安逸[ān yì, ㄢ ㄧˋ, 安逸] easy and comfortable; easy
易如反掌[yì rú fǎn zhǎng, ㄧˋ ㄖㄨˊ ㄈㄢˇ ㄓㄤˇ, 易如反掌] easy as a hand's turn (成语 saw); very easy; no effort at all
易懂[yì dǒng, ㄧˋ ㄉㄨㄥˇ, 易懂] easy to understand
顺手[shùn shǒu, ㄕㄨㄣˋ ㄕㄡˇ, 顺手 / 順手] handy; convenient and easy to use; smoothly
顺手儿[shùn shǒu r, ㄕㄨㄣˋ ㄕㄡˇ ㄖ˙, 顺手儿 / 順手兒] handy; convenient and easy to use; smoothly
唾手可得[tuò shǒu kě dé, ㄊㄨㄛˋ ㄕㄡˇ ㄎㄜˇ ㄉㄜˊ, 唾手可得] within spitting distance (成语 saw); within easy reach

-easy- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
イージーケア[, i-ji-kea] (n) easy care
イージーペイメント[, i-ji-peimento] (n) easy payment (system)
イージーミス[, i-ji-misu] (n) (See 凡ミス) silly mistake (was easy miss)
いい鴨;好い鴨[いいかも;いいカモ, iikamo ; ii kamo] (exp) (uk) desirable prey; easy game; easy mark; easy prey; easy target
お人好し;お人よし[おひとよし, ohitoyoshi] (adj-na,adj-no,n) softhearted (good-natured, credulous) person; easy mark; soft touch; simple soul
お安いご用;お安い御用[おやすいごよう, oyasuigoyou] (n) easy task; no problem
しやすい[, shiyasui] (n) easy to make; easy to do
ノリの良い[ノリのいい, nori noii] (adj-i) (uk) (See ノリが良い) easy to get into (e.g. of music, etc.); easily getting into (a certain mood, etc.)
ヘリオックス[, heriokkusu] (n) heliox; gas mixture of helium and oxygen; often hypoxic gas mix used by divers; medical gas used for its low density and easy breathing
ぼろ儲け[ぼろもうけ, boromouke] (n,vs) easy money; easy gain
一撮み;一撮;一摘み[ひとつまみ, hitotsumami] (n) (1) pinch (of something); one piece; (2) easy victory
一飲み;一呑み[ひとのみ, hitonomi] (n) (1) swallowing in one gulp; downing; mouthful; bite; (2) sipping; sip; (3) thinking nothing of one's opponent; making easy prey of someone
上鶲[じょうびたき, joubitaki] (n) Daurian redstart (said by Japanese to be stupid because it is unafraid of people and so easy to catch)
不良老年[ふりょうろうねん, furyourounen] (n) old sinner; elderly man-about-town; older person who enjoys free and easy lifestyle unfettered by social taboos
与し易い[くみしやすい, kumishiyasui] (adj-i) easy to deal with; tractable; manageable
乗りが良い;乗りがいい;ノリが良い[のりがいい(乗りが良い;乗りがいい);ノリがいい(ノリが良い), norigaii ( nori ga yoi ; nori gaii ); nori gaii ( nori ga yoi )] (exp) (1) (See ノリが悪い,乗り) spreading well; (2) (See ノリの良い) easily be influenced into joining some mood; (3) easy to get into
傾らか[なだらか, nadaraka] (adj-na,n) (uk) gently-sloping; gentle; easy
取りこぼす;取り零す;取零す[とりこぼす, torikobosu] (v5s,vi) (1) {comp} to lose an easy game; to suffer an unexpected defeat; (2) to lose information (computers)
容赦[ようしゃ, yousha] (n,vs) (1) pardon; forgiveness; mercy; (2) leniency; going easy (on someone); (P)
射利[しゃり, shari] (n) love of easy money
屁の河童[へのかっぱ, henokappa] (n) (See 河童の屁) something easy to do; cinch
平俗[へいぞく, heizoku] (n,adj-na) (1) commonplace; ordinary; trite; (2) informal and easy to understand (of writing, etc.)
快勝[かいしょう, kaishou] (n,vs) sweeping victory; easy victory; (P)
悪銭身に付かず;悪銭身につかず[あくせんみにつかず, akusenminitsukazu] (exp) (id) Easy come, easy go; Lightly comes, lightly goes; Soon gotten soon spent
手加減[てかげん, tekagen] (n,vs) going easy on someone; take situational peculiarities into consideration; rough estimate; making an allowance for
早分かり;速分かり;早わかり[はやわかり, hayawakari] (n,vs) (1) quick learner; quick understanding; easy to understand; (2) handbook; guidebook
易より難へ進む[いよりなんへすすむ, iyorinanhesusumu] (v5m) to proceed from the easy to the difficult
朝飯前[あさめしまえ, asameshimae] (exp,adj-na,n) trivial matter; cinch to do; easy as pie; it's a piece of cake
楽勝[らくしょう, rakushou] (n,vs,adj-no) easy victory
気が楽[きがらく, kigaraku] (exp) feeling good; feeling at ease; feeling easy
気が置けない[きがおけない, kigaokenai] (exp,adj-i) (See 気の置けない) easy to get on with; not needing reserve or formality; personable; affable; approachable
泡銭;あぶく銭[あぶくぜに, abukuzeni] (n) easy money
浮利[ふり, furi] (n) easy money; quick profit
無礼講[ぶれいこう, bureikou] (n,vs) putting aside rank; free and easy (party)
甘い顔をする[あまいかおをする, amaikaowosuru] (exp,vs-i) to go easy on somebody; to be easygoing; to be lenient
略暦[りゃくれき, ryakureki] (n) (abbr) (See 略本暦) abbreviated koyomi (Japanese traditional calendar); koyomi presented in a smaller, easy to use, format
略本暦[りゃくほんれき, ryakuhonreki] (n) (See 暦・こよみ) abbreviated koyomi (Japanese traditional calendar); koyomi presented in a smaller, easy to use, format
砕けた[くだけた, kudaketa] (adj-f) (1) easy (e.g. explanation, description); plain; familiar; (2) informal (e.g. greeting, expression); friendly; affable (e.g. person)
砕ける(P);摧ける[くだける, kudakeru] (v1,vi) (1) to break (into pieces); to be broken; to be smashed; (2) to collapse; to crumble; to decline; to cool (e.g. enthusiasm); to dampen (e.g. one's will to fight); (3) to become less formal; to throw off reserve; to become affable; (4) to become easy to understand (e.g. a story); (5) to be worried; (P)
磊々落々;磊磊落落[らいらいらくらく, rairairakuraku] (n,adj-na) openhearted; unaffected; free and easy
Japanese-English: COMDICT Dictionary
取りこぼす[とりこぼす, torikobosu] to lose information, to lose an easy game

-easy- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อำนวยความสะดวก[v. exp.] (amnūay khwā) EN: facilitate ; make something convenient ; make something easy FR: faciliter ; rendre aisé
เอาแต่สะดวก[v. exp.] (ao tāe sadū) EN: do things the easy way FR:
เบ ๆ[n.] (bē-bē) EN: simple and easy FR:
ใช้ง่าย[adj.] (chai ngāi) EN: easy to use ; accessible FR: facile à utiliser ; accessible
ใช้งานได้สะดวก[adj.] (chai ngān d) EN: easy to use FR:
ชิว ชิว = ชิล ชิล[v.] (chiu-chiu) EN: take it easy FR:
ชิว ชิว = ชิล ชิล[adj.] (chiu-chiu) EN: easy-going ; taking things easy FR: complaisant
ได้หน้าลืมหลัง[v. exp.] (dāi nā leūm) EN: be forgetful ; be easy to forget ; have poor memory FR:
ใจง่าย[adj.] (jai-ngāi) EN: of easy vertue ; liberal FR: volage ; de petite vertu ; qui a un coeur d'artichaut ; qui a un coeur volage
เจ้าน้ำตา[n. exp.] (jao nāmtā) EN: easy weeper FR:
ไก่หลง[n.] (kailong) EN: streetwalking prostitute ; streetwalker (vulg.) ; easy chick FR: péripatéticienne [f] ; entraîneuse (vulg.) [f]
เก้าอี้นวม[n. exp.] (kao-ī nūam) EN: armchair ; sofa ; settee ; upholster chair ; overstuffed chair ; easy chair FR: fauteuil [m]
เกมตื้น ๆ = เกมตื้นๆ[n. exp.] (kēm teūn-te) EN: game easy to fathom ; shallow ploy FR:
เข้าใจง่าย[adj.] (khaojai ngā) EN: easy to understand FR:
คล่อง[adj.] (khlǿng) EN: fluent ; easy ; facile ; astute ; effortless ; flowing FR: facile ; aisé ; naturel
คล่องใจ[v.] (khløngjai) EN: feel easy in the mind ; feel relieved FR: avoir l'esprit libéré
ค่อย ๆ หน่อย = ค่อยๆ หน่อย[v. exp.] (khǿi-khǿi n) EN: take it easy FR:
กินดิบ[v.] (kindip) EN: win easily ; win hands down ; easy to gain a victory ; easy to do ; easy to accomplish FR: vaincre sans difficulté
กินกำไร[v.] (kinkamrai) EN: seek additional profits ; charge an excessive price ; gain petty advantage ; make easy profit ; pocket money FR: rechercher un profit exagéré
กินง่าย[v. exp.] (kin ngāi) EN: be easy to please (about food) FR:
กล้าได้กล้าเสีย[adj.] (klādāiklāsī) EN: sporting ; enterprising ; venturesome ; courageous ; easy come easy go FR: risqué
กล้วย[adj.] (klūay) EN: very easy ; easy ; effortless , a piece of cake FR: simplissime
กล้วย ๆ = กล้วยๆ[adj.] (klūay-klūay) EN: very easy ; easy ; effortless FR:
โก้เก๋[adj.] (kōkē) EN: fine ; smart ; elegant ; chic ; beautiful ; free and easy ; snazzy FR: élégant ; distingué ; coquet ; chic
แล้วแต่คุณ[xp] (laēotāe khu) EN: take it easy FR: faites comme bon vous semble ; faites comme il vous plaira ; comme il vous plaira ; faites comme vous voudrez ; comme vous voudrez ; comme vous voulez
ไม่ง่ายเลย[adj.] (mai ngāi lo) EN: tough ; not easy at all ; hard FR: corsé
ไม่ยาก[adj.] (mai yāk) EN: not difficult ; not hard ; easy ; simple FR: pas difficile ; pas compliqué ; facile
เหมาะมือ[adj.] (mǿmeū) EN: handy ; useful ; helpful ; easy to use ; practical FR: pratique
หมู[adj.] (mū) EN: easy FR:
ง่าย[adj.] (ngāi) EN: easy ; simple ; clear ; elementary FR: facile ; simple ; aisé ; élémentaire ; abordable ; clair
ง่ายดาย[adj.] (ngāidāi) EN: so easy ; very easy ; very simple ; simple FR: simplissime
ง่ายดาย[adv.] (ngāidāi) EN: easily ; certainly : surely ; clearly ; simply ; so easy FR: facilement ; simplement ; aisément
ง่าย ๆ = ง่ายๆ[adj.] (ngāi-ngāi) EN: easy ; simple ; casual ; easy-going ; no sweat FR: élémentaire ; rudimentaire ; pas compliqué ; super facile ; simplissime ; ultra simple
ง่ายต่อ...[adj.] (ngāi tø …) EN: easy to … FR: facile à …
ง่ายต่อการใช้งาน[adj.] (ngāi tø kān) EN: easy to apply FR:
งานไม่หนัก[n. exp.] (ngān mai na) EN: easy work FR:
งานสบาย ๆ[n. exp.] (ngān sabāi-) EN: easy work FR: boulot pépère [m] (fam.)
เงินผ่อนคลาย[n. exp.] (ngoenphǿn k) EN: easy money FR:
นอนมา[v. exp.] (nøn mā) EN: win easily ; rest easy FR:
นอนตีพุง[v.] (nøntīphung) EN: relax ; rest easy FR:

-easy- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bedingungen {pl} | zu günstigen Bedingungen | zu den genannten Bedingungenterms | on easy terms | on the terms indicated
handhabbar {adj} | leicht handhabbarmanageable | easy to manage

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -easy-
Back to top