ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*vocable*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น vocable, -vocable-

*vocable* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
evocable (adj.) ซึ่งเรียก (ความทรงจำ, ความรู้สึกในอดีต) กลับคืนมาได้
irrevocable (adj.) เปลี่ยนแปลงไม่ได้ Syn. fixed, settled, unalterable
revocable (adj.) ซึ่งเพิกถอนได้ See also: ซึ่งยกเลิกได้, ซึ่งเปลี่ยนได้ Syn. changeable
vocable (n.) คำ See also: ศัพท์, ชื่อ, คำรวมเสียง
vocable (adj.) ที่ออกเสียงได้ (ทางภาษาศาสตร์) See also: ที่พูดได้
English-Thai: HOPE Dictionary
evocable(เอฟ'วะคะเบิล) adj. ซึ่งเรียกปลุกได้,ซึ่งขอร้องได้
irrevocable(อิเรฟ'วะคะเบิล) adj. เอากลับคืนไม่ได้,ลบล้างไม่ได้,เพิกถอนไม่ได้., See also: irrevocably adv. irrevocableness n.
revocable(เรฟ'วะคะเบิล) adj. เพิกถอนได้,ยกเลิกได้,ถอนได้,ลบล้างได้,เรียกกลับคืนได้, Syn. revokable., See also: revokability n. revokableness n. revokably adv.
vocable(วอค'คะเบิล) n. คำ,ศัพท์,ซื่อ,คำรวมเสียง. adj. พูดได้., See also: vocably adv.
English-Thai: Nontri Dictionary
irrevocable(adj) ยกเลิกไม่ได้,เอาคืนไม่ได้,ลบล้างไม่ได้
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
irrevocable beneficiaryผู้รับประโยชน์เปลี่ยนไม่ได้ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
revocable beneficiaryผู้รับประโยชน์เปลี่ยนได้ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Yes, he replied, a young, irrevocable love."ครับ เมื่อเขาเอ่ยมันออกไปกับคู่รักอันอ่อนเยาว์
The sentence will be irrevocable for Ernest and Célestine!ไม่ว่าเออเนสท์หรือเซเลสทินไม่มีทางหนีไปได้
May my friends and family witness this act, an irrevocable promise to my commitment that...ขอให้ญูาดิเเละมิตร จงเปี่นพยานการกระทําบี ขอปฎีญูาณไม่มึคืนคํา ตํอความมุ่งมัน ทีจะ...
On my son's 18th birthday, which is ten months and two days from today, you will give him this money in the form of an irrevocable trust.ในวันครบรอบวันเกิด 18ปี ของลูกชายผม ซึ่งก็คือในอีก 10เดือน และอีก 2วัน จากวันนี้
So you realize that what this book is, then, is a 350-page irrevocable confession.ทีนี้ คุณก็ตระหนักว่า หนังสือเล่มนี้มันควรจะออกมายังไง มันคือการแฉความผิด ที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ทั้ง 350 หน้า
Something... something irrevocable?บางอย่างที่เกิดขึ้นเอาคืนมาไม่ได้
Since he didn't appeal... his death sentence became irrevocable.เนื่องจากพ่อไม่ได้ยื่นอุทธรณ์ โทษประหารชีวิตจึงถือเป็นคำชี้ขาด

*vocable* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
一義的[いちぎてき, ichigiteki] (adj-na,n) unequivocable; unambiguous; unmistakable

*vocable* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
คำ[n.] (kham) EN: word ; vocable ; speech FR: mot [m] ; vocable [m] ; terme [m] ; parole [f]
คำพูด[n. exp.] (kham phūt) EN: speech ; words ; discourse ; remark ; vocable ; utterance FR: parole [f] ; mot [m] ; propos [m] ; remarque [f]
เพิกถอนไม่ได้[adj.] (phoēkthøn m) EN: irrevocable FR:
เปลี่ยนแปลงไม่ได้[adj.] (plīenplaēng) EN: unalterable ; irrevocable FR:
วาจา[n.] (wājā) EN: speech ; words ; discourse ; remark ; vocable ; utterance ; statement ; comment FR: mot [m] ; parole [f] ; discours [m]
ยกเลิกได้[adj.] (yokloēk dāi) EN: revocable FR: révocable
ยกเลิกไม่ได้[adj.] (yokloēk mai) EN: non-cancellable ; irrevocable FR: irrévocable

*vocable* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Unwiderruflichkeiten {pl}irrevocableness

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *vocable*
Back to top