ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-vocable-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น vocable, *vocable*,

-vocable- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
คำ[n.] (kham) EN: word ; vocable ; speech FR: mot [m] ; vocable [m] ; terme [m] ; parole [f]
คำพูด[n. exp.] (kham phūt) EN: speech ; words ; discourse ; remark ; vocable ; utterance FR: parole [f] ; mot [m] ; propos [m] ; remarque [f]
วาจา[n.] (wājā) EN: speech ; words ; discourse ; remark ; vocable ; utterance ; statement ; comment FR: mot [m] ; parole [f] ; discours [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -vocable-
Back to top