ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*victim*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น victim, -victim-

*victim* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
palsy victim (n.) คนเป็นอัมพาต Syn. paretic, cripple
victim (n.) เหยื่อ See also: ผู้เคราะห์ร้าย, ผู้ประสบภัย, ผู้รับเคราะห์ Syn. prey, dupe, gull, fool, sufferer
victimize (vt.) ทำให้เป็นเหยื่อ
victimize (vt.) โกง See also: ฉ้อโกง, หลอกลวง Syn. cheat, swindle, trick
victims (n.) จำนวนคนตายหรือได้รับบาดเจ็บ Syn. killed, losses
English-Thai: HOPE Dictionary
victim(วิค'ทิม) n. เหยื่อ,ผู้รับบาป,ผู้เคราะห์ร้าย,ผู้ถูกโกง,ผู้ถูกหลอก,สิ่งที่มีชีวิตที่ถูกบูชายัญ
victimise(วิค'ทะไมซ) vt. ทำให้เป็นเหยื่อ,โกง,ฉ้อโกง,ทำให้สังเวย., See also: victimisation n. victimization n. victimiser n. victimizer n., Syn. prey on
victimize(วิค'ทะไมซ) vt. ทำให้เป็นเหยื่อ,โกง,ฉ้อโกง,ทำให้สังเวย., See also: victimisation n. victimization n. victimiser n. victimizer n., Syn. prey on
English-Thai: Nontri Dictionary
victim(n) เหยื่อ,ผู้เคราะห์ร้าย
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
victimผู้เสียหาย, ผู้ถูกทำร้าย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Land mine victimsผู้ประสบภัยจากทุ่นระเบิดบก [TU Subject Heading]
Sexual abuse victimsผู้ที่ถูกทารุณกรรมทางเพศ [TU Subject Heading]
Victimsผู้เสียหาย [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตัวรับเคราะห์ (n.) victim See also: prey, sacrifice, sufferer, dupe, gull, scapegoat Syn. ผู้รับเคราะห์
ผู้ประสบภัย (n.) victim See also: casualty, sufferer
ผู้รับเคราะห์ (n.) victim See also: casualty
เหยื่อ (n.) victim See also: prey, sacrifice, sufferer, dupe, gull, scapegoat Syn. ผู้รับเคราะห์, ตัวรับเคราะห์
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
At a feast by lottery the victim was chosen.โดยผู้นั้นได้จากการจับฉลาก.
Even now my voice is reaching millions, millions of despairing men, women and children, victims of a system that makes men torture and imprison innocent people.แม้ขณะนี้ เสียงของผมคนเพียงล้านที่ได้ยิน ล้าน ผู้ชาที่สิ้นหวัง ผู้หญิง และ เด็ก ที่ตกเป็นเหยื่อของการปกครอง ที่ทำให้ผู้คนเจ็บปวด
A victim is offered to the dread Kaili everyday.กลัว ไคยีลี ในชีวิตประจำวัน ทั้งหมดมีความสุขที่จะไป
(Soft clang) (Ahme) 'And a new day dawns, a new victim is chosen...และวันใหม่เกิดคือเหยื่อได้รับการ แค่งตั้งใหม่
The best thing to do is to see the remains of the first victim, the girl on the beach.ที่ต้องทําก็คือดูศพเหยื่อรายเเรก ผู้หญิงที่ลอยมาเกยหาดน่ะ
The height and weight of the victim can only be estimated from the partial remains.ส่วนสูงเเละนํ้าหนักของเหยื่อ ต้องประเมินจากชิ้นส่วนที่เหลือ
Bourgeois recoil not from slaughter though victim be son and daughterการถอยหลังคนที่เป็นชั้นกลางไม่จากเหยื่อ slaughter though ลูกชายและลูกสาว
When the virus penetrates, the victim becomes dizzy, and begins to experience an itching rash.เมื่อไวรัสแพร่ เหยื่อก็จะเริ่มวิงเวียน แล้วก็เริ่มมีผื่นคันขึ้นตามตัว
He must have a victim in there.สงสัยจะมีเหยื่ออยู่ในนั้นด้วย
Everyone here tonight was either Mr. Boddy's victim or accomplice.ทุกคนที่อยู่ที่นี่คืนนี้เป็นทั้งเหยื่อ คุณบ๊อดดี้หรือผู้สมรู้ร่วมคิดทั้งนั้น
The only rule in our world is that the weak become the victims of the strong.กฏเดียวของโลกพวกข้า คือผู้อ่อนแอย่อม พ่ายผู้แข็งแกร่ง
A world where the weak become the victims of the strong...โลกที่ผู้อ่อนแอย่อม พ่ายผู้แข็งแกร่ง

*victim* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
伤者[shāng zhě, ㄕㄤ ㄓㄜˇ, 伤者 / 傷者] casualty; victim (of an accident); wounded person
受难者[shòu nàn zhě, ㄕㄡˋ ㄋㄢˋ ㄓㄜˇ, 受难者 / 受難者] sufferer; a victim of a calamity; a person in distress
死难者[sǐ nán zhě, ㄙˇ ㄋㄢˊ ㄓㄜˇ, 死难者 / 死難者] victim; casualty; martyr for one's country
灾民[zāi mín, ㄗㄞ ㄇㄧㄣˊ, 灾民 / 災民] victim (of a disaster)
遇难者[yù nàn zhě, ㄩˋ ㄋㄢˋ ㄓㄜˇ, 遇难者 / 遇難者] victim; fatality
[dú, ㄉㄨˊ, 犊 / 犢] calf; sacrificial victim
倒打一耙[dào dǎ yī pá, ㄉㄠˋ ㄉㄚˇ ㄧ ㄆㄚˊ, 倒打一耙] lit. to strike with a muck-rake (成语 saw), cf. Pigsy 豬八戒|猪八戒 in Journey to the West 西遊記|西游记; fig. to counter-attack; to make bogus accusations (against one's victim)
[xì, ㄒㄧˋ, 饩 / 餼] grain ration; sacrificial victim
被害人[bèi hài rén, ㄅㄟˋ ㄏㄞˋ ㄖㄣˊ, 被害人] victim

*victim* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ばらばら事件[ばらばらじけん, barabarajiken] (n) murder case in which the victim is chopped into pieces; mutilation murder case
ビクティム[, bikuteimu] (n) victim
厄負け[やくまけ, yakumake] (n,vs) victimized by the unlucky year; victimised by the unlucky year
原爆犠牲者[げんばくぎせいしゃ, genbakugiseisha] (n) atomic bomb victim
害者[がいしゃ, gaisha] (n) victim of a crime
拉致被害者[らちひがいしゃ, rachihigaisha] (n) abduction victims; abductees
推定年齢[すいていねんれい, suiteinenrei] (n) estimated (probable) age (e.g. of victim)
槍玉に挙げる;槍玉にあげる;槍玉に上げる(iK)[やりだまにあげる, yaridamaniageru] (exp,v1,vt) to make an example of; to make a victim of; to hold up somebody (something) to ridicule; to single out someone for criticism
殉難者[じゅんなんしゃ, junnansha] (n) victim; martyr
海老責め;蝦責め[えびぜめ, ebizeme] (n) Japanese bondage torture (bound victim sits cross-legged with their arms tied behind them, and the rope is tightened until their ankles touch their neck)
爆死[ばくし, bakushi] (n,vs) bomb victim; atomic bomb victim
犠牲[ぎせい, gisei] (n) victim; sacrifice; scapegoat; (P)
犠牲になる[ぎせいになる, giseininaru] (exp,v5r) to be sacrificed; to fall victim to; to fall prey to
犠牲者[ぎせいしゃ, giseisha] (n) victim; (P)
矢柄責め[やがらぜめ, yagarazeme] (n) torture in which the victim is whipped with arrow shafts
石抱き[いしだき, ishidaki] (n) form of torture in which the victim kneels on triangular wedges and stone slabs are placed on their lap
虜;擒;俘[とりこ, toriko] (n) (1) captive; prisoner; (2) victim (of love, etc.); slave (to one's lust, etc.)
血祭り[ちまつり, chimatsuri] (n) bloodbath; victimization; victimisation
被害者意識[ひがいしゃいしき, higaishaishiki] (n) sense of being victimized
被爆者[ひばくしゃ, hibakusha] (n) atomic bomb victim; bomb victim
被爆者援護法[ひばくしゃえんごほう, hibakushaengohou] (n) Atomic Bomb Victims' Relief Law (1995)
親告罪[しんこくざい, shinkokuzai] (n) type of crime which requires a formal complaint from the victim in order to prosecute
返り血[かえりち, kaerichi] (n) spurt of blood (from one's victim)
逆ギレ;逆切れ[ぎゃくギレ(逆ギレ);ぎゃくぎれ(逆切れ), gyaku gire ( gyaku gire ); gyakugire ( gyaku kire )] (n,vs) (sl) (See キレる) being angry at someone who would normally be angry at you; situation wherein the offender is angry at the victim
鎌鼬[かまいたち, kamaitachi] (n) (1) type Japanese folkloric monster (yokai), thought to be a trio of weasels who appear in a whirlwind to cut their victim; (2) cut caused by whirlwind
餌食[えじき, ejiki] (n) prey; victim
駿河問い[するがどい, surugadoi] (n) Japanese bondage torture (hands and feet are behind the victim's back, and they are hanged from the ceiling with a rock on their back)

*victim* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ได้รับบาดเจ็บ[v. exp.] (dāi rap bāt) EN: be injured ; suffer injuries FR: se blesser ; être victime d'une blessure
เจ้าทุกข์[n. exp.] (jao thuk) EN: wronged party ; injured party ; complainant ; victim FR:
ขี้ปาก[n.] (khīpāk) EN: victim of gossip FR:
ภักษาหาร[n.] (phaksāhān) EN: prey ; victim FR: proie [f]
ผู้บาดเจ็บ[n. exp.] (phū bātjep) EN: wounded people ; sufferer ; victim ; casualties [pl] FR: blessé [m] ; victime [f]
ผู้เคราะห์ร้าย[n. exp.] (phū khrǿrāi) EN: unlucky one ; victim FR: malchanceux [m]
ผู้ประสบภัย[n. exp.] (phū prasop ) EN: victim ; casualty ; sufferer FR: victime [f]
ผู้ประสบภัยน้ำท่วม[n. exp.] (phū prasop ) EN: flood victims FR: victimes des inondations [fpl]
ผู้รับเคราะห์[n. exp.] (phū rap khr) EN: victim ; casualty FR: victime [f]
ผู้เสียชีวิต[n. exp.] (phū sīachīw) EN: dead person ; dead FR: défunt [m] ; mort [m] ; victime [f] ; tué [m]
ผู้เสียหาย[n.] (phūsīahāi) EN: injured person ; sufferer ; wounded ; injured party ; person harmed ; victim FR: victime [f]
ผู้ถูกกระทำ[n. exp.] (phū thūkkra) EN: victim FR:
ผู้ถูกทำลายชีวิต[n. exp.] (phū thūk th) EN: victim FR: victime [f]
ผู้ถูกทำร้าย[n. exp.] (phū thūk th) EN: victim FR: victime [f]
ผู้ถูกทำร้ายในครอบครัว[n. exp.] (phū thūk th) EN: victim of domestic violence FR: victimesde violences conjugales [f]
ประสบอุบัติเหตุ[v. exp.] (prasop ubat) EN: FR: subir un accident ; être victime d'un accident
รับกรรม[v. exp.] (rap kam) EN: suffer ; suffer the consequences ; pay the price ; be the victim FR:
รับเคราะห์[v. exp.] (rap khrǿ) EN: be the victim ; suffer ; get the blame ; be affected FR:
ถูก[v.] (thūk) EN: suffer ; undergo ; be a victim of ; be hit by ; fall into FR:
ถูกกระทำ[v.] (thūkkratham) EN: be a victim of black magic ; hex ; curse ; be put under a spell FR:
ตกกระไดพลอยโจน[v.] (tokkradaiph) EN: follow through after a false step ; be compromised ; get embroiled ; admit error and do the right thing ; be an innocent victim ; confess FR:
ตกหลุมรัก[v. exp.] (tok lum rak) EN: fall in love ; become a victim of love FR: tomber amoureux
ตกเป็นเหยื่อของ[v. exp.] (tokpen yeūa) EN: become a victim of FR: être la victime de
ตัวรับเคราะห์[n. exp.] (tūa rap khr) EN: victim FR:
ยาสั่ง[n.] (yāsang) EN: poison that works after the victim has taken certain food or drinks FR:
เหยื่อ[n.] (yeūa) EN: victim ; prey ; sacrifice ; sufferer ; dupe ; gull ; scapegoat FR: proie [f] ; victime [f]
เหยื่อผู้เคราะห์ร้าย[n. exp.] (yeūa phū kh) EN: victim FR: victime [f]

*victim* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Zensur {f} | Zensur der Presse | der Zensur unterliegen | Zensur abschaffen | der Zensur zum Opfer fallencensorship | press censorship; censorship of the press | to be subject to censorship | to abolish censorship | to fall victim to the censors
Drogenopfer {n}drug victim
Hochwassergeschädigte {m,f}flood victim
leichtgläubig {adj} | leichtgläubiges Opfergullible | gullible victim; fall guy
Kriegsopfer {n}war victim
ungerechte Behandlung {f}victimization

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *victim*
Back to top