ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-victim-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น victim, *victim*,

-victim- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
At a feast by lottery the victim was chosen.โดยผู้นั้นได้จากการจับฉลาก.
A victim is offered to the dread Kaili everyday.กลัว ไคยีลี ในชีวิตประจำวัน ทั้งหมดมีความสุขที่จะไป
(Soft clang) (Ahme) 'And a new day dawns, a new victim is chosen...และวันใหม่เกิดคือเหยื่อได้รับการ แค่งตั้งใหม่
The height and weight of the victim can only be estimated from the partial remains.ส่วนสูงเเละนํ้าหนักของเหยื่อ ต้องประเมินจากชิ้นส่วนที่เหลือ
Bourgeois recoil not from slaughter though victim be son and daughterการถอยหลังคนที่เป็นชั้นกลางไม่จากเหยื่อ slaughter though ลูกชายและลูกสาว
When the virus penetrates, the victim becomes dizzy, and begins to experience an itching rash.เมื่อไวรัสแพร่ เหยื่อก็จะเริ่มวิงเวียน แล้วก็เริ่มมีผื่นคันขึ้นตามตัว
He must have a victim in there.สงสัยจะมีเหยื่ออยู่ในนั้นด้วย
Everyone here tonight was either Mr. Boddy's victim or accomplice.ทุกคนที่อยู่ที่นี่คืนนี้เป็นทั้งเหยื่อ คุณบ๊อดดี้หรือผู้สมรู้ร่วมคิดทั้งนั้น
(LAUGHING) You fool, you fell victim to one of the classic blunders.เจ้าโง่! คนโง่มักตกเป็นเหยื่อของคนที่ฉลาดกว่า
Once upon a time a peasant girl was victim of a crimeกาลครั้งหนึ่ง นานมาแล้ว มีสาวน้อยชาวบ้านเป็นเหยื่อของเรื่องน่าเศร้า
Now, my boss figures that by the time the second shot was fired, the victim had probably already fallen.ตอนนี้ หัวหน้าฉันคิดว่า ตอนที่ยิงนัดที่ 2 เหยื่อล้มลงไปแล้ว
Our kidnap victim is no longer outstanding.เหยื่อที่ถูกลักพาของเรา ไม่เป็นสาระสำคัญแล้ว

-victim- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
伤者[shāng zhě, ㄕㄤ ㄓㄜˇ, 伤者 / 傷者] casualty; victim (of an accident); wounded person
受难者[shòu nàn zhě, ㄕㄡˋ ㄋㄢˋ ㄓㄜˇ, 受难者 / 受難者] sufferer; a victim of a calamity; a person in distress
灾民[zāi mín, ㄗㄞ ㄇㄧㄣˊ, 灾民 / 災民] victim (of a disaster)

-victim- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ばらばら事件[ばらばらじけん, barabarajiken] (n) murder case in which the victim is chopped into pieces; mutilation murder case
ビクティム[, bikuteimu] (n) victim
原爆犠牲者[げんばくぎせいしゃ, genbakugiseisha] (n) atomic bomb victim
害者[がいしゃ, gaisha] (n) victim of a crime
槍玉に挙げる;槍玉にあげる;槍玉に上げる(iK)[やりだまにあげる, yaridamaniageru] (exp,v1,vt) to make an example of; to make a victim of; to hold up somebody (something) to ridicule; to single out someone for criticism
海老責め;蝦責め[えびぜめ, ebizeme] (n) Japanese bondage torture (bound victim sits cross-legged with their arms tied behind them, and the rope is tightened until their ankles touch their neck)
爆死[ばくし, bakushi] (n,vs) bomb victim; atomic bomb victim
犠牲になる[ぎせいになる, giseininaru] (exp,v5r) to be sacrificed; to fall victim to; to fall prey to
矢柄責め[やがらぜめ, yagarazeme] (n) torture in which the victim is whipped with arrow shafts
石抱き[いしだき, ishidaki] (n) form of torture in which the victim kneels on triangular wedges and stone slabs are placed on their lap
虜;擒;俘[とりこ, toriko] (n) (1) captive; prisoner; (2) victim (of love, etc.); slave (to one's lust, etc.)
被爆者[ひばくしゃ, hibakusha] (n) atomic bomb victim; bomb victim
親告罪[しんこくざい, shinkokuzai] (n) type of crime which requires a formal complaint from the victim in order to prosecute
逆ギレ;逆切れ[ぎゃくギレ(逆ギレ);ぎゃくぎれ(逆切れ), gyaku gire ( gyaku gire ); gyakugire ( gyaku kire )] (n,vs) (sl) (See キレる) being angry at someone who would normally be angry at you; situation wherein the offender is angry at the victim
餌食[えじき, ejiki] (n) prey; victim

-victim- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เจ้าทุกข์[n. exp.] (jao thuk) EN: wronged party ; injured party ; complainant ; victim FR:
ขี้ปาก[n.] (khīpāk) EN: victim of gossip FR:
ภักษาหาร[n.] (phaksāhān) EN: prey ; victim FR: proie [f]
ผู้บาดเจ็บ[n. exp.] (phū bātjep) EN: wounded people ; sufferer ; victim ; casualties [pl] FR: blessé [m] ; victime [f]
ผู้เคราะห์ร้าย[n. exp.] (phū khrǿrāi) EN: unlucky one ; victim FR: malchanceux [m]
ผู้ประสบภัย[n. exp.] (phū prasop ) EN: victim ; casualty ; sufferer FR: victime [f]
ผู้รับเคราะห์[n. exp.] (phū rap khr) EN: victim ; casualty FR: victime [f]
ผู้เสียหาย[n.] (phūsīahāi) EN: injured person ; sufferer ; wounded ; injured party ; person harmed ; victim FR: victime [f]
ผู้ถูกกระทำ[n. exp.] (phū thūkkra) EN: victim FR:
ผู้ถูกทำลายชีวิต[n. exp.] (phū thūk th) EN: victim FR: victime [f]
ผู้ถูกทำร้าย[n. exp.] (phū thūk th) EN: victim FR: victime [f]
ผู้ถูกทำร้ายในครอบครัว[n. exp.] (phū thūk th) EN: victim of domestic violence FR: victimesde violences conjugales [f]
รับกรรม[v. exp.] (rap kam) EN: suffer ; suffer the consequences ; pay the price ; be the victim FR:
รับเคราะห์[v. exp.] (rap khrǿ) EN: be the victim ; suffer ; get the blame ; be affected FR:
ถูก[v.] (thūk) EN: suffer ; undergo ; be a victim of ; be hit by ; fall into FR:
ถูกกระทำ[v.] (thūkkratham) EN: be a victim of black magic ; hex ; curse ; be put under a spell FR:
ตกกระไดพลอยโจน[v.] (tokkradaiph) EN: follow through after a false step ; be compromised ; get embroiled ; admit error and do the right thing ; be an innocent victim ; confess FR:
ตกหลุมรัก[v. exp.] (tok lum rak) EN: fall in love ; become a victim of love FR: tomber amoureux
ตกเป็นเหยื่อของ[v. exp.] (tokpen yeūa) EN: become a victim of FR: être la victime de
ตัวรับเคราะห์[n. exp.] (tūa rap khr) EN: victim FR:
ยาสั่ง[n.] (yāsang) EN: poison that works after the victim has taken certain food or drinks FR:
เหยื่อ[n.] (yeūa) EN: victim ; prey ; sacrifice ; sufferer ; dupe ; gull ; scapegoat FR: proie [f] ; victime [f]
เหยื่อผู้เคราะห์ร้าย[n. exp.] (yeūa phū kh) EN: victim FR: victime [f]

-victim- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Zensur {f} | Zensur der Presse | der Zensur unterliegen | Zensur abschaffen | der Zensur zum Opfer fallencensorship | press censorship; censorship of the press | to be subject to censorship | to abolish censorship | to fall victim to the censors
Drogenopfer {n}drug victim
Hochwassergeschädigte {m,f}flood victim
Kriegsopfer {n}war victim

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -victim-
Back to top