ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*vexing*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น vexing, -vexing-

*vexing* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
vexing (n.) ซึ่งรบกวน See also: ซึ่งน่าเวียนหัว, ซึ่งยุ่งยาก Syn. difficult, disturbing, disappointing, provoking, troublesome
vexingly (adv.) อย่างรบกวน See also: อย่างระคายเคือง, อย่างวุ่นวายใจ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
How vexing for you.ช่างน่าพิศวง งงงวยสำหรับคุณ
You're thinking self defense. There is one vexing detail still missing.ยังมีเบาะแส บางส่วนที่หายไป
I'm known to be quite vexing. I'm just forewarning you.คนเขาว่าฉันกวนตีนนะ บอกไว้ก่อนเลย
Nothing too vexing, I hope.หวังว่าคงไม่น่ากังวลใจนัก
I suppose it must be, if you put it like that! But it is all very vexing.แม่ว่ามันเป็นแบบนี้เพราะพวกลูกต้องการให้เป็น และมันเป็นเรื่องที่น่าหงุดหงิดมากเลย

*vexing* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
けったくそ悪い;卦体糞悪い[けったくそわるい, kettakusowarui] (adj-i) (vulg) extremely vexing
心外[しんがい, shingai] (adj-na) (1) regrettable; vexing; upsetting; (2) unthinkable; wholly unexpected; (P)
悔しい(P);口惜しい;悔やしい(io)[くやしい(P);くちおしい(口惜しい), kuyashii (P); kuchioshii ( kuchioshi i )] (adj-i) vexing; annoying; frustrating; regrettable; mortifying; (P)
焦れったい[じれったい, jirettai] (adj-i) (uk) vexing; irritating; impatient
頭の痛い[あたまのいたい, atamanoitai] (adj-i) (See 頭が痛い) headache inducing; vexing

*vexing* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
น่ารำคาญ[adj.] (nāramkhān) EN: annoying ; irritating ; vexing ; bothersome ; tiresome FR: énervant ; ennuyeux ; irritant ; dérangeant ; agaçant

*vexing* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
ärgerlich {adv}vexingly

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *vexing*
Back to top