ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-vexing-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น vexing, *vexing*,

-vexing- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
How vexing for you.ช่างน่าพิศวง งงงวยสำหรับคุณ
You're thinking self defense. There is one vexing detail still missing.ยังมีเบาะแส บางส่วนที่หายไป

-vexing- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
けったくそ悪い;卦体糞悪い[けったくそわるい, kettakusowarui] (adj-i) (vulg) extremely vexing
頭の痛い[あたまのいたい, atamanoitai] (adj-i) (See 頭が痛い) headache inducing; vexing

-vexing- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
น่ารำคาญ[adj.] (nāramkhān) EN: annoying ; irritating ; vexing ; bothersome ; tiresome FR: énervant ; ennuyeux ; irritant ; dérangeant ; agaçant

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -vexing-
Back to top