ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*versed*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น versed, -versed-

*versed* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
reversed (adj.) ที่ตรงกันข้าม Syn. opposite
versed (adj.) ซึ่งมีประสบการณ์ See also: เชี่ยวชาญ, ชำนาญ Syn. knowledgeable, skilled Ops. unaware, unknowing
English-Thai: HOPE Dictionary
versed(เวิร์สทฺ) adj. มีประสบการณ์,เชี่ยวชาญ,ชำนาญ., Syn. trained,schooled,practiced
English-Thai: Nontri Dictionary
versed(adj) ชำนาญ,เชี่ยวชาญ,มีประสบการณ์
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
versed cosineเวิร์สโคไซน์ [เขียนแทนด้วย covers] [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Now, I assume all of you have read pages 1-48... and are now well-versed in subject matter jurisdiction.เอาล่ะ ฉันเดาว่าพวกคุณคงได้อ่านหน้า 1-48 มาแล้ว และคงเข้าใจดีเรื่องขอบเขตการตัดสินคดี
I would assume, then, that you'd be well-versed in how our government's tax system works.ท่านคงจะเข้าใจเป็นอย่างดีว่าระบบภาษีของเราทำงานอย่างไร
They are fully versed in both the sensual and the erotic arts.พวกเขามีความรอบรู้อย่างเต็มที่ ทั้งในราคะ และศิลปะการเร้าอารมณ์
General manager Gerald Olin is well-versed in the hotel's tragic history, dryly reciting the docket of carnage like a bookkeeper discussing his ledger.2 ราย ถูกบีบคอตาย ผู้จัดการทั่วไป เจอรัลด์ โอลิน เป็นคนที่แต่งเรื่องประวัติโศกนาฏกรรม ในโรงแรมได้อย่างยอดเยี่ยม ท่องเรื่องความตายได้อย่างแม่นยำ เหมือนเป็นนักบัญชี
To defeat a man like Sargon, well-versed in the black arts, one would require a potent weapon indeed.เพื่อปราบคนอย่างซาร์ก้อน ต้องหาผู้มีความรู้เรื่องมนต์ดำ สิ่งหนึ่งที่ต้องการคือ อาวุธที่ทรงพลัง
Welther: Probably get reversed engineered. by someone to recreate your A.I. for their needs.น่าจะมีคนรื้อเครื่องมันดูเพื่อสร้างปัญญาประดิษฐ์ ตามแบบที่พวกเขาต้องการนะ
I'm well versed in your lordly ways, and I'm ready to meet the queen, which I also watched on DVD, B.T.W.งั้นผมก็เป็นอัศวินของคุณ และในตอนนี้ผมก็พร้อมที่จะพบกับราชินีแล้ว ไม่เป็นไร ฉันดูใน ดีวีดี เอาก็ได้
If the roles were reversed and you were the one locked up, you really think Alex would risk it all to get you out?ถ้าบทเปลี่ยนกลายเป็นคุณที่ถูกจับล่ะ นายคิดว่าอเล็กซ์จะสละทุกอย่างเพื่อช่วยนายอย่างนั้นหรอ
Neglected to mention my smart boys reversed that crack the Humanz worked for you.ลืมบอกไปว่า คนของฉัน.. ย้อนรอย crack... ที่ฮิวแมนซ์ ใช้กับนายไปแล้วนะ
The data also shows the Earth's poles have reversed their magnetic fields.ข้อมูลยังแสดงให้เห็นว่า ขั้วโลกทั้งสอง ได้กลับสนามแม่เหล็กของมัน
And she's very well versed in the world of money and privilege.และ เธอ มี ประสบการณ์ เป็น อย่าง ดี ใน โลก ของ เงิน และ สิทธิ์.
He's well-versed in camera technology.เขามีความรู้เรื่องกล้องวิดีโอ

*versed* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
倒像[dào xiàng, ㄉㄠˋ ㄒㄧㄤˋ, 倒像] inverted image; reversed image (e.g. upside-down)
倒影[dào yǐng, ㄉㄠˋ ˇ, 倒影] inverted image; reversed image (e.g. upside-down)
倒立像[dào lì xiàng, ㄉㄠˋ ㄌㄧˋ ㄒㄧㄤˋ, 倒立像] inverted image; reversed image (e.g. upside-down)
熟习[shú xí, ㄕㄨˊ ㄒㄧˊ, 熟习 / 熟習] to understand profoundly; well-versed; skillful; practised; to have the knack

*versed* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ねた(P);ネタ[, neta (P); neta] (n) (1) (from たね, kana reversed) (See 種・たね) material; joke material; contents; proof; (2) topping of nigiri sushi; (P)
パイイツ[, paiitsu] (n) full cup (slang term from "ippai" reversed)
パツキン[, patsukin] (n) blond hair (slang term from "kinpatsu" reversed)
まいゆ;まいゆう[, maiyu ; maiyuu] (adj-f) (1) (reversed from うまい) delicious; appetizing; appetising; (2) skillful; clever; expert; wise; successful; (3) fortunate; splendid; promising
[, wo] (prt) (1) indicates direct object of action; (2) indicates subject of causative expression; (3) indicates an area traversed; (4) indicates time (period) over which action takes place; (5) indicates point of departure or separation of action; (6) (See が) indicates object of desire, like, hate, etc.; (P)
允文允武[いんぶんいんぶ, inbun'inbu] (n) being versed in the literary and military arts
引っ繰り返る(P);引っくり返る;ひっくり返る;引繰り返る[ひっくりかえる, hikkurikaeru] (v5r,vi) to be overturned; to be upset; to topple over; to be reversed; (P)
精通[せいつう, seitsuu] (n,vs) (1) acquaintance; having knowledge; being expert; being versed in; conversant; (2) first ejaculation; (P)
経験豊富[けいけんほうふ, keikenhoufu] (n,adj-na) experienced; well-versed; (P)
覆る[くつがえる, kutsugaeru] (v5r,vi) (1) to topple over; to be overturned; to capsize; (2) to be overruled; to be reversed; to be discredited; (P)
軍事通[ぐんじつう, gunjitsuu] (n) man versed in military affairs
辛酸甘苦[しんさんかんく, shinsankanku] (n) hardships and joys; tasting the sweets and bitters of life; (having seen much of life) being well-versed in the ways of the world
飛耳長目[ひじちょうもく, hijichoumoku] (exp) sharp eyes and ears used for collecting information far and wide; having the acumen and shrewd discernment gained by widely-collected information; being well-versed on a subject; books which broaden our knowledge

*versed* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
จัดเจน[adj.] (jatjēn) EN: experienced ; well versed in ; an hold hand (at) FR: expérimenté
เจน[adj.] (jēn) EN: well-versed ; experienced ; skilled at ; familiar with ; accustomed to FR: habitué ; accoutumé ; rompu ; expérimenté
กลับตาลปัตร[v.] (klaptālapat) EN: be reversed ; be just the opposite ; reverse ; make a reversal ; turn upside down FR:
พิทูร[adj.] (phithūn) EN: clever ; well versed ; erudite ; wise FR: intelligent
รอบรู้[v.] (røprū) EN: be omniscient ; be well-read ; be well-informed ; be skilled ; be well-versed ; be proficient FR: être expérimenté ; être omniscient ; être versé (litt.) ; être calé (fam.) ; en avoir fait le tour ; connaître à fond
ธรรมธร[n.] (thammathøn) EN: Dhamma bearer ; one versed in the Dhamma ; expert in the Dhamma FR:
เวิร์สโคไซน์[n. exp.] (woēt khōsai) EN: versed cosine FR:
เวิร์สไซน์[n. exp.] (woēt sai) EN: versed sine FR:

*versed* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kontaktanordnung {f} | umgekehrte Kontaktanordnungcontact arrangement | reversed contact arrangement

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *versed*
Back to top