ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*unhappy*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น unhappy, -unhappy-

*unhappy* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
unhappy (adj.) เสียใจ See also: เศร้าใจ, เศร้า, โศกเศร้า Syn. miserable Ops. happy
unhappy (adj.) โชคร้าย See also: ี่ Ops. happy
English-Thai: HOPE Dictionary
unhappy(อันแฮพ'พี) adj. เศร้า,ไม่มีความสุข,เป็นทุกข์,โชคร้าย,เคราะห์ร้าย,น่าเสียใจ,ไม่บังควร,ไม่เหมาะสม., See also: unhappily adv. unhappiness n., Syn. miserable
English-Thai: Nontri Dictionary
unhappy(adj) เป็นทุกข์,เศร้า,เคราะห์ร้าย
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
หม่นไหม้ (adj.) unhappy See also: gloomy, blue Syn. โศกเศร้า, เศร้าหมอง Ops. สดชื่น, แจ่มใส
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The trouble, Mr. Jaeckel, is you're so used to bad times, you're unhappy without them.มีแต่ปัญหา คุณแจ็คเคิล คุณกำลังผ่านช่วงเวลาที่เลวร้าย
I've made you unhappy. Somehow, I've hurt you.ฉันทําให้คุณไม่มีความสุข ฉันทําคุณเจ็บปวด
Let's leave the unhappy couple to spend their last moments together alone.ปล่อยให้คู่ทุกข์คู่ยากเขาได้อยู่ด้วยกันในวาระสุดท้าย
# I don't wanna say that I've been unhappy with youฉันไม่อยากพูด ที่ฉันได้รับความสุขกับคุณ แค่ในขณะที่ตั้งแค่วันนี้
They are always unhappy, regretting the evils of the previous nightเขาเศร้าตลอดเวลา, การ regret the สิ่งที่ไม่ดีเวลากลางคืนก่อนหน้า
Yes, he's unhappy that you're getting rich this way.ท่านไม่พอใจที่คุณร่ำรวยด้วยวิธีนี้
You would be even more unhappy, then you are now.เธอจะไม่มีวันมีความสุข
"Nobody wants to see unhappy places."ไม่มีใครอยากเห็น ที่ที่ไม่มีความสุข...
And if you would be so kind... as to conceal the unhappy truth as long as possible.และถ้าคุณจะเมตตา... ช่วยปกปิดความจริง ที่ไม่น่าอภิรมย์นี้ให้นานเท่าที่จะนานได้
Well, well, well, don't make yourself unhappy, my dear.เอาน่า เอาน่า เอาน่า... อย่าทำให้ตัวเองไร้สุขเลยลูกรัก
The king is unhappy with his mistress and seeks revelry to lift his spirits.หลุยส์คิดจะบันเทิงแก้เครียด เรื่องคริสตีน
It is not yours, save by unhappy chance! It could have been mine.มันไม่ใช่ของเจ้า ก็แค่เก็บมันได้เท่านั้น มันควรจะเป็นของข้า

*unhappy* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不快[bù kuài, ㄅㄨˋ ㄎㄨㄞˋ, 不快] be unhappy; be displeased; be in low spirits; be indisposed; feel under the weather; be out of sorts
闷闷不乐[mèn mèn bù lè, ㄇㄣˋ ㄇㄣˋ ㄅㄨˋ ㄌㄜˋ, 闷闷不乐 / 悶悶不樂] depressed; sulky; moody; unhappy

*unhappy* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アンハッピー[, anhappi-] (n) unhappy
怏怏;怏々;鞅鞅;鞅々[おうおう, ouou] (adj-t,adv-to) discontented; unhappy
惨め(P);不見目(iK)[みじめ, mijime] (adj-na) miserable; wretched; unhappy; sad; pitiable; (P)
愁い[うれい, urei] (n) sad; unhappy; gloomy
憂い[うれい, urei] (adj-i) unhappy; sad; gloomy
抱き癖[だきぐせ, dakiguse] (n) (baby which is) unhappy unless held
新聞発表[しんぶんはっぴょう, shinbunhappyou] (n,vs) (issuing) a press release
曲事[くせごと, kusegoto] (n) crookedness; something not right; something out of the ordinary; something unpleasant; something disgusting; unlawfulness; something unhappy; calamity

*unhappy* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ดูไม่สบาย[v. exp.] (dū mai sabā) EN: do not look well ; appear unhappy FR:
ดูไม่สบายใจ[v. exp.] (dū mai sabā) EN: appear unhappy FR:
กำสรด[adj.] (kamsot) EN: sad ; sorrowful ; unhappy ; saddened FR:
คับใจ[v.] (khapjai) EN: be discontented ; be disconcerted ; be embarrassed ; be distressed ; feel depressed ; feel distressed ; be unhappy ; find intolerable FR:
ขาดความสุข[v. exp.] (khāt khwāms) EN: be unhappy ; lack happiness ; want happiness FR: être malheureux
ขุ่นข้องหมองใจ[adj.] (khunkhøngmø) EN: moody ; unhappy ; despondent FR:
ไม่สบาย[adj.] (mai sabāi) EN: unhappy ; uncomfortable FR: triste
ไม่สบายใจ[adj.] (mai sabāija) EN: upset ; unhappy ; uneasy FR: inquiet
หม่นไหม้[adj.] (monmai) EN: unhappy ; melancholy FR:
เศร้าสลด[v.] (sao salot) EN: sadden ; grieve ; be sad ; be sorrowful ; distress ; be melancholy ; be depressed ; be unhappy ; be mournful FR:
เศร้าโศก[X] (saosōk) EN: depressed ; sorrowful ; sad ; unhappy ; dispirited ; disconsolate FR: triste ; chagriné ; peiné ; déprimé
โศก[adj.] (sōk) EN: sad ; melancholy ; sorrowful ; depressed ; woebegone ; unhappy ; blue ; mournful ; woeful FR: triste ; sinistre
โศกเศร้า[v.] (sōk sao) EN: feel depressed ; grieve ; feel sorrowful ; be sad ; lament ; be unhappy ; be dispirited ; feel blue FR:
ซบเซา[adj.] (sopsao) EN: quiet ; dull ; depressed . sluggish ; lifeless ; unhappy ; sad ; subdued FR: somnolent ; assoupi
ซวย[adj.] (sūay) EN: unlucky ; luckless ; hapless ; unhappy FR: malchanceux ; infortuné ; pas verni (fam.)

*unhappy* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
todunglücklich {adj} [ugs.]desperately unhappy; extremely unhappy
unglücklich {adj} | unglücklicher | am unglücklichstenunhappy | unhappier | unhappiest
Silberschwanzmonarch {m} [ornith.]Unhappy Monarch

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *unhappy*
Back to top