ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-unhappy-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น unhappy, *unhappy*,

-unhappy- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The trouble, Mr. Jaeckel, is you're so used to bad times, you're unhappy without them.มีแต่ปัญหา คุณแจ็คเคิล คุณกำลังผ่านช่วงเวลาที่เลวร้าย
Let's leave the unhappy couple to spend their last moments together alone.ปล่อยให้คู่ทุกข์คู่ยากเขาได้อยู่ด้วยกันในวาระสุดท้าย
# I don't wanna say that I've been unhappy with youฉันไม่อยากพูด ที่ฉันได้รับความสุขกับคุณ แค่ในขณะที่ตั้งแค่วันนี้
Yes, he's unhappy that you're getting rich this way.ท่านไม่พอใจที่คุณร่ำรวยด้วยวิธีนี้
"Nobody wants to see unhappy places."ไม่มีใครอยากเห็น ที่ที่ไม่มีความสุข...
And if you would be so kind... as to conceal the unhappy truth as long as possible.และถ้าคุณจะเมตตา... ช่วยปกปิดความจริง ที่ไม่น่าอภิรมย์นี้ให้นานเท่าที่จะนานได้
The king is unhappy with his mistress and seeks revelry to lift his spirits.หลุยส์คิดจะบันเทิงแก้เครียด เรื่องคริสตีน
It is not yours, save by unhappy chance! It could have been mine.มันไม่ใช่ของเจ้า ก็แค่เก็บมันได้เท่านั้น มันควรจะเป็นของข้า
Right, the Christmas party, not my favourite night of the year and your unhappy job to organise.โอเค ปาร์ตี้คริสต์มาส ไม่ใช่คืนที่ฉันชอบซักเท่าไหร่ คุณอาจไม่ปลื้มที่ต้องมาจัดเตรียมงาน
As president of the Pocatello stake, it is my unhappy duty and obligation to convene this church court on behalf of the Elderทางผูใหญ่ในโบสถ์ของเราต้่างลงความเห็นว่า เธอได้ทำความผิดมหันต์ ระหว่างปฎิบัติหน้าที่เอลเดอร์
Are you unhappy with their work? Yeah, I'm ready to cross over to your side.ผมพร้อมจะก้าวข้ามไปด้านของคุณ
I'm not unhappy to be with you! Let me see this! "Putting on a show.ต้องเล่นละคร ปฏิเสธไม่ได้ทั้งที่เหมือนจมน้ำ

-unhappy- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アンハッピー[, anhappi-] (n) unhappy
怏怏;怏々;鞅鞅;鞅々[おうおう, ouou] (adj-t,adv-to) discontented; unhappy
抱き癖[だきぐせ, dakiguse] (n) (baby which is) unhappy unless held

-unhappy- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ดูไม่สบาย[v. exp.] (dū mai sabā) EN: do not look well ; appear unhappy FR:
ดูไม่สบายใจ[v. exp.] (dū mai sabā) EN: appear unhappy FR:
กำสรด[adj.] (kamsot) EN: sad ; sorrowful ; unhappy ; saddened FR:
คับใจ[v.] (khapjai) EN: be discontented ; be disconcerted ; be embarrassed ; be distressed ; feel depressed ; feel distressed ; be unhappy ; find intolerable FR:
ขาดความสุข[v. exp.] (khāt khwāms) EN: be unhappy ; lack happiness ; want happiness FR: être malheureux
ขุ่นข้องหมองใจ[adj.] (khunkhøngmø) EN: moody ; unhappy ; despondent FR:
ไม่สบาย[adj.] (mai sabāi) EN: unhappy ; uncomfortable FR: triste
ไม่สบายใจ[adj.] (mai sabāija) EN: upset ; unhappy ; uneasy FR: inquiet
หม่นไหม้[adj.] (monmai) EN: unhappy ; melancholy FR:
เศร้าสลด[v.] (sao salot) EN: sadden ; grieve ; be sad ; be sorrowful ; distress ; be melancholy ; be depressed ; be unhappy ; be mournful FR:
เศร้าโศก[X] (saosōk) EN: depressed ; sorrowful ; sad ; unhappy ; dispirited ; disconsolate FR: triste ; chagriné ; peiné ; déprimé
โศก[adj.] (sōk) EN: sad ; melancholy ; sorrowful ; depressed ; woebegone ; unhappy ; blue ; mournful ; woeful FR: triste ; sinistre
โศกเศร้า[v.] (sōk sao) EN: feel depressed ; grieve ; feel sorrowful ; be sad ; lament ; be unhappy ; be dispirited ; feel blue FR:
ซบเซา[adj.] (sopsao) EN: quiet ; dull ; depressed . sluggish ; lifeless ; unhappy ; sad ; subdued FR: somnolent ; assoupi
ซวย[adj.] (sūay) EN: unlucky ; luckless ; hapless ; unhappy FR: malchanceux ; infortuné ; pas verni (fam.)

-unhappy- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
todunglücklich {adj} [ugs.]desperately unhappy; extremely unhappy

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -unhappy-
Back to top