ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*type*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น type, -type-

*type* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
archetype (n.) ต้นแบบ See also: แม่แบบ Syn. prototype
blood type (n.) หมู่เลือด
electrotype (vt.) พิมพ์ด้วยแม่พิมพ์โลหะ See also: ทำแม่พิมพ์โลหะ
electrotype (n.) แม่พิมพ์โลหะหรือกระบวนการทำแม่พิมพ์โลหะ
electrotype (n.) สิ่งพิมพ์ที่จากแม่พิมพ์โลหะ
Linotype (n.) ชื่อการค้าของเครื่องเรียงพิมพ์
prototype (n.) สิ่งที่เป็นต้นแบบ Syn. model, ideal, archetype
stenotype (n.) เครื่องพิมพ์ดีดชวเลข
stereotype (n.) การทำโลหะแม่พิมพ์
stereotype (vt.) ทำโลหะแม่พิมพ์
stereotyped (adj.) ธรรมดา
subtype (n.) แบบรอง See also: แบบที่อยู่ภายใต้แบบใหญ่
teletypewriter (n.) เครื่องรับ-ส่งโทรเลข See also: เครื่องโทรพิมพ์, เครื่องส่งและรับสัญญาณโทรเลข Syn. typewriter
tintype (n.) ภาพถ่ายบนแผ่นดีบุก
touch-type (vi.) พิมพ์สัมผัส See also: พิมพ์ดีดโดยไม่มองที่แป้นพิมพ์
type (suf.) สิ่งที่เป็นรูปแบบ
type (n.) รูปแบบ See also: แบบ, ชนิด, ตัวอย่าง, ประเภท
type (n.) ตรา See also: เครื่องหมาย, สัญลักษณ์, เอกลักษณ์
type (n.) ลักษณะที่เป็นแบบอย่าง
type (vi.) เขียนแบบตัวพิมพ์
type style (n.) แบบตัวพิมพ์
type-cast (vi.) หลอมตัวพิมพ์
type-cast (vt.) หลอมตัวพิมพ์
typed (adj.) เกี่ยวกับการพิมพ์ Syn. printed
typed (adj.) เกี่ยวกับการพิมพ์ Syn. printed
typeface (n.) แบบตัวพิมพ์ Syn. type style
typescript (n.) เอกสารที่พิมพ์
typeset (vt.) เรียงพิมพ์
typesetter (n.) เครื่องเรียงพิมพ์
typesetter (n.) ช่างเรียงพิมพ์
typesetting (n.) การเรียงพิมพ์
typewrite (vt.) พิมพ์ดีด See also: พิมพ์
typewriter (n.) เครื่องพิมพ์ดีด
typewriting (n.) การพิมพ์ดีด
typewritten (adj.) เกี่ยวกับการพิมพ์
English-Thai: HOPE Dictionary
ambrotype(แอม' โบรไทพ) n. ภาพถ่ายบนแผ่นแก้วโดยการฉาบ negative ด้วยผิวพื้นดำ
antitype(แอน' ทิไทพฺ) n. สิ่งที่มีแบบอย่างหรือสัญลักษณ์แทนล่วงหน้าก่อน. -antitypic (al) adj. (opposite type)
autotype(ออ'โทไทพ) n. สิ่งที่ประดิษฐ์จากแบบเดิม, ขบวนการพิมพ์ ด้วยสารสีคาร์บอน. -autotype n. -autotypic adj. (facsimile)
blood typen. กลุ่มเลือด = blood group
blood typen. กลุ่มเลือด
data typeลักษณะข้อมูลหมายถึง การกำหนดข้อมูลที่จะใช้ให้มีลักษณะเป็นตัวเลข ตัวอักษร เลขจำนวนเต็ม หรือเลขทศนิยม เพื่อความสะดวกในการประมวลผล
ectypen. การสืบพันธุ์,การเลียนแบบ,การทำซ้ำ, See also: ectypal adj.
filetypeชื่อประเภทแฟ้มข้อมูลหมายถึงส่วนหนึ่งของชื่อแฟ้มข้อมูล โดยปกติในระบบดอส จะเขียนมีขนาดความยาวไม่เกิน 3 ตัวอักขระ เช่น EXAM. BAS BAS จะบ่งบอกว่าเป็นแฟ้มข้อมูลที่เขียนด้วยภาษาเบสิก
genotype(เจน'นะไทพฺ) n. ส่วนประกอบของกรรมพันธุ์ทั้งหมดของแต่ละบุคคล., See also: genotpic,genotypical adj.
logotypen. รูปแบบที่เป็นสัญลักษณ์,รูปแบบเอกลักษณ์
optotype(ออพ'โทไทพฺ) n. แบบตัวหนังสือที่ใช้ทดสอบสายตา
prototype(โพร'ทะไทพฺ) n. รูปแบบแรกเริ่ม,รูปแบบดั้งเดิม,ต้นตระกูล,บุคคลเป็นตัวอย่าง,สิ่งที่เป็นตัวอย่าง,มูลเดิม., See also: prototypal,prototypic adj., Syn. model,original
radioteletype(เรดิโอเทล'ลิไทพฺ) n. เครื่องโทรพิมพ์วิทยุ., Syn. radioteletypewriter
stenotype(สเทน'นะไทพฺ) n. เครื่องพิมพ์ดีดชวเลข,สัญลักษณ์ชวเลข
stereotype(สเทอ'รีโอไทพฺ) n. กระบวนการทำแผ่นโลหะแม่พิมพ์ที่จำลองตัวเรียงพิมพ์,แผ่นโลหะแม่พิมพ์ดังกล่าว,ข้อคิดเห็นที่ไม่เป็นตัวของตัวเอง,ข้อความที่เลียนแบบมา,ทัศนคติทั่วไปของกลุ่มสังคม. -vt. ทำแผ่นโลหะแม่พิมพ์ดังกล่าว,ทำให้เป็นกฎตายตัว,มีทัศนคติตายตัวของกลุ่ม.
teletypewriter(เทลลีไทพ'ไรเทอะ) n. เครื่องโทรพิมพ์,เครื่องส่งและรับสัญญาณโทรเลข
truetype fontหมายถึงตัวอักษรประเภทหนึ่งที่ในปัจจุบันใช้ทั้งในระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัทแอปเปิลและพีซี (บริษัทแอปเปิลพัฒนาขึ้นใช้ก่อน) ลักษณะของตัวอักษรแบบนี้จะชัดเจน เป็นแบบอักษรที่จะปรับขนาดโดยขยายให้ใหญ่หรือลดขนาดให้เล็กได้ง่าย
type(ไทพฺ) n. รูปแบบ,แบบ,ชนิด,ประเภท,จำพวก,ตัวอย่าง,ตัวพิมพ์ vt. พิมพ์ดีด,พิมพ์,หากลุ่มเลือด,เป็นสัญลักษณ์,เป็นแบบอย่าง,เป็นตัวแทน. vi. พิมพ์ดีด
typefaceแบบอักษรหมายถึง การออกแบบตัวอักขระในรูปลักษณ์ต่าง ๆ กัน ในบางที่ใช้แทนคำ font ได้เลยดู font ประกอบ
typer(ไท'เพอะ) n. ผู้พิมพ์,พนักงานพิมพ์ดีด
typescript(ไทพฺ'สคริพทฺ) n. เอกสารหรือฉบับที่พิมพ์ด้วยพิมพ์ดีด,สิ่งที่พิมพ์ด้วยพิมพ์ดีด
typeset(ไทพฺ'เซท) vt.,adj. เรียงพิมพ์
typeset qualityคุณภาพเยี่ยมหมายถึงคุณภาพของเครื่องพิมพ์ที่สามารถพิมพ์ได้ด้วยความละเอียด (resolition) 1200 ถึง2540 จุดต่อนิ้ว ซึ่งนับว่าคมชัดมาก (เครื่องพิมพ์คุณภาพพอใช้ได้จะมีความละเอียดประมาณ 300 - 600 จุดต่อนิ้วเท่านั้น)
typesetter(ไทพฺ'เซทเทอะ) n. ผู้เรียงพิมพ์,เครื่องเรียงพิมพ์, Syn. compositor
typesetting(ไทพฺ'เซททิง) n. กระบวนการเรียงพิมพ์. adj. ใช้สำหรับเรียงพิมพ์
typewrite(ไทพฺ'ไรทฺ) vt.,vi. พิมพ์ดีด,พิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์ดีด, Syn. type
typewriter(ไทพฺ'ไรเทอะ) n. เครื่องพิมพ์ดีด,คนพิมพ์ดีด,แบบตัวพิมพ์ดีด,นักชก,นักต่อยตี
typewriting(ไทพฺ'ไรทิง) n. การพิมพ์ดีด,งานพิมพ์ดีด
typewritten(-'ริทเทิน) vi.,vt. กริยาช่อง 2 และ 3 ของ typewrite
type-aheadพิมพ์ล่วงหน้าหมายถึง บัฟเฟอร์ (buffer) ส่วนหนึ่งในหน่วยความจำ ที่ทำให้สามารถสั่งให้แสดงผลทางเครื่องพิมพ์ล่วงหน้า (พิมพ์ลงบนกระดาษก่อนที่จะแสดงผลนั้นบนจอภาพ) อย่างไรก็ตาม ต้องขึ้นกับหน่วยความจำด้วยว่า การกันที่เป็นบัฟเฟอร์ไว้ให้นั้น ได้มีการกำหนดไว้ให้มากน้อยเพียงใด โดยปกติ ระบบดอสจะกันไว้เพียง 15 ตัวอักษร ฉะนั้นพอพิมพ์ได้ 15 ตัวก็จะหยุด ดังนี้เป็นต้น
English-Thai: Nontri Dictionary
archetype(n) แม่พิมพ์,แม่แบบ,ตัวอย่างเดิม
BLOOD blood type(n) กลุ่มเลือด,หมู่เลือด,กรุ๊ปเลือด
stereotype(n) แบบแผนตายตัว,เครื่องพิมพ์แบบ,ทัศนคติทั่วไป
prototype(n) แบบเดิม,ต้นฮระกูล,รากเดิม,บุคคลตัวอย่าง
type(n) แบบอย่าง,จำพวก,ชนิด,ตัวพิมพ์,เครื่องหมาย,ตรา,สัญลักษณ์
typewrite(vi,vt) พิมพ์ดีด
typewriter(n) เครื่องพิมพ์ดีด,คนพิมพ์ดีด
typewriting(n) การพิมพ์ดีด
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
archetypeแม่แบบ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
bunsen type air-acetylene blowpipeคันเชื่อมอากาศ-อะเซทิลีนแบบบุนเซน [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
data typeแบบชนิดข้อมูล [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
DTD (document type definition)ดีทีดี (การนิยามชนิดเอกสาร) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
genotypeรูปแบบพันธุกรรม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
phenotypeรูปแบบปรากฏ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
prototypeต้นแบบ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
self-contained air conditioner; packaged type air conditionerเครื่องปรับอากาศแบบรวมส่วน [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
subtypeแบบชนิดย่อย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
teletypewriterเครื่องพิมพ์ดีดโทรพิมพ์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
typeแบบชนิด [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
V-engine; V-type engineเครื่องยนต์แบบรูปตัววี [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Archetype (Psychology)ต้นแบบ (จิตวิทยา) [TU Subject Heading]
Blood Typesหมู่เลือด [การแพทย์]
Botulinum toxin type Aพิษจากโบทูลินั่มชนิดเอ [TU Subject Heading]
BWR type reactorเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์แบบน้ำเดือด, เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ที่ใช้น้ำเป็นทั้งตัวทำให้เย็นและตัวหน่วงความเร็ว นิวตรอน โดยออกแบบการทำงานให้น้ำเดือดอยู่ภายในแกนเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ และใช้ไอน้ำที่เกิดขึ้นไปขับกังหันไอน้ำของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าโดยตรงเพื่อ ผลิตเป็นกระแสไฟฟ้า [นิวเคลียร์]
Cloverleaf Type Structureโครงสร้างคล้ายใบถั่ว [การแพทย์]
Earphones, External Type Hearing Aidหูฟังชนิดที่อยู่ภายนอก [การแพทย์]
GCR type reactorเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ชนิดระบายความร้อนด้วยแก๊ส, เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ที่ใช้แก๊ส เช่น คาร์บอนไดออกไซด์ เป็นตัวระบายความร้อนออกจากแกนเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์
Genotype ลักษณะสำคัญของพันธุกรรม คู่ยีนส์ที่อยู่ในตำแหน่งเดียวกัน [สิ่งแวดล้อม]
Inflatable Typeชนิดขยายออกได้ [การแพทย์]
Large Cell Typeเซลล์ขนาดใหญ่ [การแพทย์]
Lower Arm Typeชนิดแขนส่วนปลาย [การแพทย์]
phenotypeฟีโนไทป์, ลักษณะทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตที่ปรากฏให้เห็นโดยการควบคุมของยีน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
prototypeต้นแบบ, ชิ้นงานที่สร้างขึ้นเป็นแบบฉบับเพื่อสร้างชิ้นงานอื่นให้มีลักษณะเดียวกัน มีรูปทรง ขนาดสัดส่วน โครงสร้างที่แสดงรายละเอียด สามารถใช้งานได้ตามที่ออกแบบไว้ทุกประการ วัสดุที่นำมาสร้างต้นแบบอาจเป็นวัสดุที่ใช้จริง หรือวัสดุทดแทนก็ได้ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
roller type stilling basinroller type stilling basin, อ่างน้ำนิ่งแบบน้ำวน [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Stereotype (Psychology) in mass mediaภาพพจน์ในสื่อมวลชน [TU Subject Heading]
Truetype fontsแบบตัวอักษรคอมพิวเตอร์ระบบทรูไทพ์ [TU Subject Heading]
Type and type-foundingตัวพิมพ์และการหล่อตัวพิมพ์ [TU Subject Heading]
Typesettingการเรียงพิมพ์ [TU Subject Heading]
Typewriterเครื่องพิมพ์ดีด [การบัญชี]
Typewritingการพิมพ์ดีด [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
logo (abbr.) โลโก้ (คำย่อของ logotype) See also: เครื่องหมาย
คีย์ (v.) type Syn. พิมพ์
ช่างเรียง (n.) typesetter See also: compositor
ดินสอกด (n.) clutch-type pencil
ต้นเค้า (n.) prototype See also: root, source Syn. ต้นแบบ
ต้นแบบ (n.) prototype See also: root, source
ตัวพิมพ์ (n.) types See also: type faces
ตัวพิมพ์ (n.) type See also: print hand Syn. ตัวอักษร Ops. ตัวเขียน
ตัวใหม่ (adj.) new type See also: new print Ops. ตัวเก่า
ประเภท (n.) type See also: sort, category, kind, class, variety Syn. อย่าง, ชนิด, แบบ, หมู่, พวก, หมวด, จำพวก, เหล่า, อย่าง, แผนก, ฝ่าย, กลุ่ม, ส่วน
พิมพ์ (v.) type See also: typewrite
พิมพ์ดีด (v.) type See also: typewrite Syn. พิมพ์
พิมพ์ดีด (n.) typewriter
พิมพ์สัมผัส (v.) touch-type
ลักษณะ (clas.) type See also: kind, category, group, class, sort Syn. ประเภท
อย่าง (n.) type See also: kind, sort Syn. ชนิด, สิ่ง
เครื่องพิมพ์ดีด (n.) typewriter
เรียงพิมพ์ (v.) typeset See also: set type
โทรพิมพ์ (n.) teletype Syn. โทรเลข, โทรสาร
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
And I experience many different types of countriesและได้ประสบการณ์ในประเทศต่างๆ หลากหลาย
She's not my type reallyเธอไม่ใช่แบบที่ฉันชอบจริงๆ นะ
She's probably the type that'll never get a guyเธออาจจะเป็นผู้หญิงประเภทที่หาผู้ชายไม่ได้เลยสักคน
That type of guy isn't worth your timeผู้ชายประเภทนั้นไม่มีค่าพอกับเวลาของเธอหรอก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You've known Max a long time. So you know he's the old-fashioned type, who'd die to defend his honor, or who'd kill for it.ท่านรู้จักแม็กซ์มานาน ดังนั้นคงรู้ว่า เขาเป็นคนหัวโบราณที่ยอมตายเพื่อรักษาเกียรติ
I knew she was not the type to accept a lie.ผมรู้ว่าหล่อนไม่ใช่คนประเภทที่ยอมฟังคําโกหก
This is a type E cranium. Very unusual.นี่เป็นพันธุ์อีเครเนี่ยม หาได้ยากมาก
A type more Greek than Italian.ประเภทกรีกมากกว่าอิตาลี
And there's nothing wrong with your stenotype machine?เครื่องพิมพ์ดีดของคุณ ไม่ได้เป็นอะไรใช่มั้ย
Just came over the Teletype a few minutes ago.เดินเข้ามาตัวพิมพ์ดีดไม่กี่นาทีที่ผ่านมา
You know what they say about this type of operation... da!- นายก็รู้ว่า นี่เป็นภารกิจแบบ...
The first step in an operation of this particular type is... to shave the patient.ขั้นแรก เริ่มจาก... โกนขนผู้ป่วย
Dr. Felingo said there are 2 types of quiet men.ดร.เฟลิงโก้บอกว่า มีคนเงียบอยู่สองแบบ
When it comes to exotic type mammals Has he got a zoo, I'm telling you It's a world class menagerie!มาดูสัตว์ที่ผิดธรรมดาบ้าง เขามีสวนสัตว์ ข้ากำลังพวกพวกเจ้า นี่คือสวนสัตว์ป่าระดับโลก
Angelo is like all brilliant types... erratic.แลร์รี่ แอนเจโล เป็นพวกที่.. ..เอาแน่เอานอนไม่ได้
I thought you only liked those paranormal-type cases.ฉันคิดว่า คุณเพียงแต่ชอบ คดีที่ผิดธรรมชาติเท่านั้น

*type* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
普通角闪石[pǔ tōng jiǎo shǎn shí, ㄆㄨˇ ㄊㄨㄥ ㄐㄧㄠˇ ㄕㄢˇ ㄕˊ, 普通角闪石 / 普通角閃石] hornblende (rock-forming mineral, type of amphibole)
角闪石[jiǎo shǎn shí, ㄐㄧㄠˇ ㄕㄢˇ ㄕˊ, 角闪石 / 角閃石] hornblende (rock-forming mineral, type of amphibole)
[zhǐ, ㄓˇ, 芷] angelica (type of iris; plant root used for medicine)
疟蚊[nu:è wén, ㄜˋ ㄨㄣˊ, 疟蚊 / 瘧蚊] Anopheles (type of mosquito)
抗组胺剂[kàng zǔ àn jì, ㄎㄤˋ ㄗㄨˇ ㄢˋ ㄐㄧˋ, 抗组胺剂 / 抗組胺劑] antihistamine (type of drug to lessen allergic symptoms)
阿拉伯糖[ā lā bó táng, ㄚ ㄌㄚ ㄅㄛˊ ㄊㄤˊ, 阿拉伯糖] arabinose (type of sugar)
原形[yuán xíng, ㄩㄢˊ ㄒㄧㄥˊ, 原形] archetype; original shape; true colors
[lì, ㄌㄧˋ, 栃] archaic variant of 櫪|枥, oak; type of tree in ancient books; stable (for horses)
米麴菌[mǐ qū jūn, ㄇㄧˇ ㄑㄩ ㄐㄩㄣ, 米麴菌] Aspergillus oryzae (type of mold)
嗜碱性粒细胞[shì jiǎn xìng lì xì bāo, ㄕˋ ㄐㄧㄢˇ ㄒㄧㄥˋ ㄌㄧˋ ㄒㄧˋ ㄅㄠ, 嗜碱性粒细胞 / 嗜鹼性粒細胞] basophil granulocytes (rarest type of white blood cell)
圆珠形离子交换剂[yuán zhū xíng lí zǐ jiāo huàn jì, ㄩㄢˊ ㄓㄨ ㄒㄧㄥˊ ㄌㄧˊ ㄗˇ ㄐㄧㄠ ㄏㄨㄢˋ ㄐㄧˋ, 圆珠形离子交换剂 / 圓珠形離子交換劑] bead-type ion exchanger
乙种[yǐ zhǒng, ㄧˇ ㄓㄨㄥˇ, 乙种 / 乙種] beta- or type 2
丙型[bǐng xíng, ㄅㄧㄥˇ ㄒㄧㄥˊ, 丙型] type C; type III; gamma-
[xíng, ㄒㄧㄥˊ, 型] model; type (e.g. blood type
男孩乐队[nán hái yuè duì, ㄋㄢˊ ㄏㄞˊ ㄩㄝˋ ㄉㄨㄟˋ, 男孩乐队 / 男孩樂隊] boy band (type of pop group)
字体[zì tǐ, ㄗˋ ㄊㄧˇ, 字体 / 字體] calligraphic style; typeface; font
一类[yī lèi, ㄧ ㄌㄟˋ, 一类 / 一類] same type; category 1 (i.e. class A)
脉象[mài xiàng, ㄇㄞˋ ㄒㄧㄤˋ, 脉象 / 脈象] condition or type of pulse (in Chinese medicine)
工夫茶[gōng fu chá, ㄍㄨㄥ ㄈㄨ˙ ㄔㄚˊ, 工夫茶] very concentrated type of tea consumed in Chaozhou, Fujian and Taiwan; variant of 功夫茶
正体字[zhèng tǐ zì, ㄓㄥˋ ㄊㄧˇ ㄗˋ, 正体字 / 正體字] correct form of a Chinese character (when the common form 俗字 differs); plain typeface (as opposed to bold or italics)
四合院[sì hé yuàn, ㄙˋ ㄏㄜˊ ㄩㄢˋ, 四合院] courtyard house (type of Chinese residence)
[bǐ, ㄅㄧˇ, 匕] dagger; ladle; ancient type of spoon
模式标本[mó shì biāo běn, ㄇㄛˊ ㄕˋ ㄅㄧㄠ ㄅㄣˇ, 模式标本 / 模式標本] type specimen (used to define a species)
[cài, ㄘㄞˋ, 菜] dish (type of food); vegetables; vegetable
大方[dà fāng, ㄉㄚˋ ㄈㄤ, 大方] expert; scholar; mother earth (cf 大地, because the earth is square 地方); a type of green tea
仿宋[fǎng Sòng, ㄈㄤˇ ㄙㄨㄥˋ, 仿宋] imitation Song dynasty typeface; Fangsong font
聚变武器[jù biàn wǔ qì, ㄐㄩˋ ㄅㄧㄢˋ ˇ ㄑㄧˋ, 聚变武器 / 聚變武器] fusion-type weapon
击弦类[jī xián lèi, ㄐㄧ ㄒㄧㄢˊ ㄌㄟˋ, 击弦类 / 擊弦類] hammered string type (of musical instrument)
良种[liáng zhǒng, ㄌㄧㄤˊ ㄓㄨㄥˇ, 良种 / 良種] improved type; good breed; pedigree
语种[yǔ zhòng, ㄩˇ ㄓㄨㄥˋ, 语种 / 語種] language type (in a classification)
列印[liè yìn, ㄌㄧㄝˋ ˋ, 列印] to print; to typeset and print; to print from a webpage
来苏糖[lái sū táng, ㄌㄞˊ ㄙㄨ ㄊㄤˊ, 来苏糖 / 來蘇糖] lyxose (type of sugar)
汉白玉[hàn bái yù, ㄏㄢˋ ㄅㄞˊ ㄩˋ, 汉白玉 / 漢白玉] white marble; a type of white marble used for building and sculpting
石灰华[shí huī huā, ㄕˊ ㄏㄨㄟ ㄏㄨㄚ, 石灰华 / 石灰華] travertine (geol.); tufa (a type of banded marble)
小吞噬细胞[xiǎo tūn shì xì bāo, ㄒㄧㄠˇ ㄊㄨㄣ ㄕˋ ㄒㄧˋ ㄅㄠ, 小吞噬细胞 / 小吞噬細胞] microphage (a type of white blood cell)
痱子[fèi zi, ㄈㄟˋ ㄗ˙, 痱子] miliaria (type of skin disease); prickly heat; sweat rash
[xíng, ㄒㄧㄥˊ, 型] model; type (e.g. blood type)
中性粒细胞[zhōng xìng lì xì bāo, ㄓㄨㄥ ㄒㄧㄥˋ ㄌㄧˋ ㄒㄧˋ ㄅㄠ, 中性粒细胞 / 中性粒細胞] neutrophil (the most common type of white blood cell)
数种[shù zhǒng, ㄕㄨˋ ㄓㄨㄥˇ, 数种 / 數種] numerous types; many kinds
少突胶质[shǎo tū jiāo zhì, ㄕㄠˇ ㄊㄨ ㄐㄧㄠ ㄓˋ, 少突胶质 / 少突膠質] oligodendrocytes (Greek: cells with few branches), a type of cell in central nervous system; oligodendroglia

*type* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ABO式血液型[エービーオーしきけつえきがた, e-bi-o-shikiketsuekigata] (n) ABO blood type
AB型;エービー型[エービーがた, e-bi-gata] (n) type AB (blood, etc.)
A型;エー型[エーがた, e-gata] (n) type A (blood, influenza, hepatitis, etc.)
B型[ビーがた, bi-gata] (n) type B (blood, influenza, hepatitis, etc.)
CTS[シーティーエス, shi-tei-esu] (n) (1) {comp} computerized typesetting system (computerised); CTS; (2) cold type system; CTS
C型[シーがた, shi-gata] (n) type C (hepatitis, etc.)
DINバルブ[ディンバルブ, deinbarubu] (n) DIN type scuba tank valve
MN式血液型[エムエヌしきけつえきがた, emuenu shikiketsuekigata] (n) MN blood type
O型[オーがた, o-gata] (n) type O (blood, etc.)
Rh式血液型[アールエッチしきけつえきがた, a-ruecchi shikiketsuekigata] (n) Rh blood type
アーキタイプ[, a-kitaipu] (n) archetype
アース端子付きプラグ[アースたんしづきプラグ, a-su tanshiduki puragu] (n) {comp} grounding (or grounded) type plug
アイソタイプ[, aisotaipu] (n) isotype
アバディーンアンガス種[アバディーンアンガスしゅ, abadei-n'angasu shu] (n) Aberdeen Angus (type of cattle)
アラレキンチャクフグ[, ararekinchakufugu] (n) spotted sharpnose (Canthigaster solandri, type of pufferfish)
アロタイプ[, arotaipu] (n,adj-no) allotype
アンザックビスケット[, anzakkubisuketto] (n) Anzac biscuit (type of oatmeal biscuit)
アンスリウム[, ansuriumu] (n) anthurium (type of tropical flowering plant) (lat
アンチック体[アンチックたい, anchikku tai] (n) antique (typeface)
あん摩(P);按摩[あんま, anma] (n,vs) (1) massage, esp. the Anma Japanese type of massage; (n) (2) (sens) masseur; masseuse; (P)
イエローキャブ[, iero-kyabu] (n) (1) yellow cab; (2) term referring to an ethnic stereotype of Japanese women, and by extension other Asians, suggesting that they are sexually available to foreign men
インテリやくざ[, interi yakuza] (n) intellectual-type gangster
うながっぱ[, unagappa] (n) type of maki sushi typically made from eel and cucumber
うんちゃらかんちゃら[, uncharakanchara] (exp) something-something ('fill in the blank' type phrase)
エスパドリーユ[, esupadori-yu] (n) espadrille (type of women's sandals) (fre
エレクトロタイプ[, erekutorotaipu] (n) electrotype
エンティティ種類[エンティティしゅるい, enteitei shurui] (n) {comp} entity type
オープンヒールタイプ[, o-punhi-rutaipu] (n) type of scuba fin with an open heel, also called "adjustable fins"
オカリナ[, okarina] (n) ocarina (type of flute) (ita
オクテット列型[オクテットれつがた, okutetto retsugata] (n) {comp} octet-string type
おけさ[, okesa] (n) type of traditional vocal music
オタ芸[オタげい, ota gei] (n) type of fan who yells and dances at pop concerts, etc.
オブジェクト記述子型[オブジェクトきじゅつしがた, obujiekuto kijutsushigata] (n) {comp} object descriptor type
オレオレ詐欺;おれおれ詐欺[オレオレさぎ(オレオレ詐欺);おれおれさぎ(おれおれ詐欺), oreore sagi ( oreore sagi ); oreoresagi ( oreore sagi )] (n) type of fraud involving phone calls pretending distress
お決まり;お決り;御決まり;御決り[おきまり, okimari] (n,adj-no) (See 決まり・3) standard; set; routine; regular; usual; conventional; stereotyped; same old
お目覚[おめざ, omeza] (n) type of candy given to a child after it wakes up from a nap; wake-up sweets
お目覚まし[おめざまし, omezamashi] (n) (See お目覚) type of candy given to a child after it wakes up from a nap; wake-up sweets
カード型データベース[カードがたデータベース, ka-do gata de-tabe-su] (n) {comp} card-type database
カトレヤ(P);カトレア[, katoreya (P); katorea] (n) cattleya (type of orchid) (lat
カルボナーラ[, karubona-ra] (n) (spaghetti alla) carbonara (type of pasta) (ita
Japanese-English: COMDICT Dictionary
アース端子付きプラグ[アースたんしづきプラグ, a-su tanshiduki puragu] grounding (or grounded) type plug
インタフェース種別[インタフェースしゅべつ, intafe-su shubetsu] interface type
エントリ種別[エントリしゅべつ, entori shubetsu] entry-type
オクテット列型[オクテットれつがた, okutetto retsugata] octet-string type
オブジェクト記述子型[オブジェクトきじゅつしがた, obujiekuto kijutsushigata] object descriptor type
オブジェクト識別子型[オブジェクトしきべつしがた, obujiekuto shikibetsushigata] object identifier type
コネクション型[コネクションがた, konekushon gata] connection-type, connection-oriented
サービスタイプ[さーびすたいぷ, sa-bisutaipu] service type
サブタイプ[さぶたいぷ, sabutaipu] subtype
シーティーエス[しーていーえす, shi-tei-esu] CTS, computerized typesetting system
タグ付き型[たぐつきがた, tagutsukigata] tagged type
データ型[データがた, de-ta gata] data type
データ混在環境[データこんざいかんきょう, de-ta konzaikankyou] mixed data (type) environment
トゥルータイプ[とうるーたいぷ, touru-taipu] TrueType
トゥルータイプフォント[とうるーたいぷふぉんと, touru-taipufonto] True Type font
ドキュメント型[ドキュメントがた, dokyumento gata] document type
ドライブタイプ[どらいぶたいぷ, doraibutaipu] drive type
トラヒックタイプ[とらひっくたいぷ, torahikkutaipu] traffic type
トランクタイプ[とらんくたいぷ, torankutaipu] trunk type
ヌル型[ぬるがた, nurugata] null type
パケットタイプ[ぱけっとたいぷ, pakettotaipu] packet type
パワーブック[ぱわーぶっく, pawa-bukku] Powerbook (type of computer)
ビット列型[びっとれつがた, bittoretsugata] bitstring type
プレフィックス形シフトキー[プレフィックスがたしふとキー, purefikkusu gatashifuto ki-] prefix-type shift key
プロトタイプ[ぷろとたいぷ, purototaipu] prototype
プロトタイプシステム[ぷろとたいぷしすてむ, purototaipushisutemu] prototype system
マーカ種[マーカしゅ, ma-ka shu] marker type
マクロ本体[マクロほんたい, makuro hontai] macro definition, macro prototype
ワークステーション型式[ワークステーションけいしき, wa-kusute-shon keishiki] workstation type
入力促進エコー種別[にゅうりょくそくしんエコーしゅべつ, nyuuryokusokushin eko-shubetsu] prompt and echo type
単純型[たんじゅんがた, tanjungata] simple type
原始文書型[げんしぶんしょがた, genshibunshogata] source document type (of a link)
原始要素型[げんしようそがた, genshiyousogata] source element type (of a link)
原符号化情報種別表示[げんふごうかじょうほうしゅべつひょうじ, genfugoukajouhoushubetsuhyouji] original encoded information types indication
参照選択型[さんしょうせんたくがた, sanshousentakugata] selection type
回線種別[かいせんすべつ, kaisensubetsu] line type, line classification
[けい, kei] mold, model, style, shape, data-type, type
型変換演算子[かたへんかねんざんし, katahenkanenzanshi] type conversion operator
型定義[かたていぎ, katateigi] type definition
型宣言文[かたせんげんぶん, katasengenbun] type declaration statement

*type* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แบบ[n.] (baēp) EN: example ; model ; kind ; way ; version ; mode FR: modèle [m] ; genre [m] ; type [m] ; style [m] ; forme [f] ; version [f] ; mode [m]
แบบ[X] (baēp) EN: FR: du type ; de type ; du genre ; à la mode de ; à la façon de
แบบฉบับ[n.] (baēpchabap) EN: model ; pattern ; example ; archetype ; ideal ; paradigm ; standard ; prototype ; paragon FR: modèle [m] ; standard [m]
แบบเครื่องบิน[n. exp.] (baēp khreūa) EN: aircraft type FR: type d'avion [m] ; type d'appareil [m] ; appareil [m]
แบบอย่าง[n.] (baēpyāng) EN: model ; pattern ; example ; archetype ; ideal ; paradigm ; standard ; prototype ; paragon FR: exemple [m] ; modèle [m]
ฉลากบาง[n.] (chalākbāng) EN: FR: [type de bateau]
ฉลอมท้ายญวน[n.] (chalømthāiy) EN: FR: [type de jonque]
ฉันท์[n.] (chan) EN: verse ; poem ; type of Thai versification (with metrical composition derived from India) ; metrical composition FR: verset [m]
ช่างเรียง[n. exp.] (chang rīeng) EN: composer ; typesetter FR: typographe [m] ; typo (fam.) [m]
ช่างเรียงพิมพ์[n. exp.] (chang rīeng) EN: type compositor FR:
ชนิด[n.] (chanit) EN: kind ; type ; species ; category ; variety ; class ; sort FR: sorte [f] ; espèce [f] ; genre [m] ; type [m] ; modèle [m] ; catégorie [f] ; exemple [m]
ชนิด[n.] (chanit) EN: [classif.: types of items] FR:
ชนิดข้อมูล[n. exp.] (chanit khøm) EN: data type FR: type de données [m]
ชนิดของดิน ; ชนิดดิน[n. exp.] (chanit khøn) EN: soil type FR: type de sol [m]
ชนิดของกระดาษ[n. exp.] (chanit khøn) EN: type of paper FR:
ชนิดเม็ด[n. exp.] (chanit met) EN: tablet ; pill type FR:
ชนิดปก[n. exp.] (chanit pok) EN: FR: type de couverture [m]
เช่น[n.] (chen) EN: example ; specimen ; instance ; type ; kind FR: exemple [m] ; spécimen [m]
ดั้น[n.] (dan) EN: [a type of poetic meter] FR:
ดั้งเดิม[adj.] (dangdoēm) EN: traditional ; customary ; original ; primary ; former ; first ; prototype FR: original ; primitif ; initial ; originel
ดินสอกด[n. exp.] (dinsø kot) EN: clutch-type pencil FR: stylo à pression [m]
ฟีโนไทป์[n.] (fīnōthai) EN: phenotype FR:
จำพวก[n.] (jamphūak) EN: kind ; category ; type ; sort ; group ; class ; species ; number ; lot FR: groupe [m] ; association [f] ; classe [f] ; catégorie [f] ; genre [m]
กะ[n.] (ka) EN: FR: [type de nœud]
ไก่อู[n. exp.] (kai ū) EN: [type of chicken] FR: [variété de poulet]
กำพด[n.] (kamphot) EN: [a type of gable found on a palace building] FR:
การผลิตเป็นชุด[n. exp.] (kān phalit ) EN: series-type production FR:
กาพย์ยานี[n.] (kāp yānī) EN: [a type of Thai metrical verse with eleven words or syllables] FR:
ขนาด[n.] (khanāt) EN: size ; dimension ; dimensions ; magnitude ; proportion ; measurement ; caliber ; type ; standard ; specification ; mode ; norm ; yardstick ; capacity ; format ; extent FR: taille [f] ; dimension [f] ; dimensions [fpl] ; format [m] ; magnitude [f] ; mesures [fpl] ; calibre [m] ; grandeur [f] ; proportions [fpl] ; amplitude [f]
คนนิ่ง ๆ = คนนิ่งๆ[n. exp.] (khon ning-n) EN: quiet type FR:
แคร่[n.] (khraē) EN: carriage of a typewriter FR: chariot (de machine à écrire) [m]
เครื่องบินแบบ ...[n. exp.] (khreūangbin) EN: FR: avion de type ... [m] ; avion ... (+ modèle) [m]
เครื่องหมายการค้า[n.] (khreūangmāi) EN: trademark ; brand ; logo ; logotype FR: marque commerciale [f] ; marque de fabrique [f] ; marque [f] ; logo commercial [m]
เครื่องพิมพ์ดีด[n. exp.] (khreūangphi) EN: typewriter FR: machine à écrire [f]
เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า[n. exp.] (khreūangphi) EN: electric typewriter FR: machine à écrire électrique [f] ; machine à écrire électronique [f]
เครื่องต้นแบบ[n. exp.] (khreūang to) EN: FR: prototype [m]
กระจังหลังเบี้ย[n.] (krajanglang) EN: [type of design] FR:
กระทรวง[n.] (krasūang) EN: kind ; type FR:
ลิลิต[n.] (lilit) EN: mixed poetical composition ; [kind of Thai stanza or verse composed of varying types of poetic feet ]  FR:
แม่แบบ[n.] (maēbaēp) EN: model ; archetype ; paradigm ; pattern ; prototype ; template ; original FR: modèle [m] ; prototype [m]

*type* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bezugsart {f}acquisition type
Änderungsart {f}alteration type
Artikelart {f}article type
Oberlänge {f} von Druckertypen | Oberlängen
Drucktype {f} mit Oberlängebold type
Bauart {f} | offene Bauartconstruction type; building technique | open type
Datentyp {m} | allgemeiner Datentypdata type | generic data type
Ankerbauart {f}design type of anchor
Flattersatz {m}ragged type
Funktionsprototyp {m}functional prototype
Funk-Fernschreiber {m}radio teletypewriter
Gattung {f}genus; species; kind; type
Angussart {f}gate type
Fraktur {f} (Schriftart)german type
Homologation {f}acceptance; homologation; qualification; type approval
Bleisatz {m}hot type
Kennsatztyp {m}label type
Magerdruck {m}roman typeface; roman letters
Mantelkühler {m}shell type cooler
Marke {f}make; type; brand; sort
Maschinensatz {m}mechanical typesetting
Speicherschreibmaschine {f}memory typewriter
Namensschild {n}; Typenschild
Keilovalschieber {m}oval type wedge gate valve
Ankerbolzen {m} [techn.]expanding type foundation bolt
Zahlungsart {f}payment type; type of payment
Projektbeschaffenheit {f}project type
Satzart {f}record type
Rippenrohr {n}ribbed type pipe
Felgenausführungen {pl}rim types
Lohnart {f}salary type
Zylinderkessel {m}shell type boiler
Schlauchreifen {m}tube type tyre; tubed tyre; tubular tyre (tire [Am.])
Bolzenlochausführung {f} [techn.]type of stud hole
Fahrzeugart {f}vehicle type
Keilverbinder {m}wedge type connector
Absorptionskälteanlage {f}adsorption-type refrigeration system
Abkühlungsart {f}type of cooling
Versenkausführung {f}type of countersink
Funkfernschreiber {m}radio-teletype

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *type*
Back to top