ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

typewrite

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *typewrite*, -typewrite-

typewrite ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
typewrite (vt.) พิมพ์ดีด See also: พิมพ์
typewriter (n.) เครื่องพิมพ์ดีด
English-Thai: HOPE Dictionary
typewrite(ไทพฺ'ไรทฺ) vt.,vi. พิมพ์ดีด,พิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์ดีด, Syn. type
typewriter(ไทพฺ'ไรเทอะ) n. เครื่องพิมพ์ดีด,คนพิมพ์ดีด,แบบตัวพิมพ์ดีด,นักชก,นักต่อยตี
English-Thai: Nontri Dictionary
typewrite(vi,vt) พิมพ์ดีด
typewriter(n) เครื่องพิมพ์ดีด,คนพิมพ์ดีด
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Typewriterเครื่องพิมพ์ดีด [การบัญชี]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
พิมพ์ดีด (n.) typewriter
เครื่องพิมพ์ดีด (n.) typewriter
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You should. (Typewriter clacking) (Bell tinkles)ดีค่ะ สวัสดีครับเอเลียนอร์
She doesn't know it yet... [typewriter clacking]ฉันแค่ล้อเล่นน่ะคาร์ล ประเด็นคือนางเอกน่ะกลัว จนต้องเบือนหน้าหนี
What, you think a bunch of nerds with typewriters are gonna protect you from Griffin?ว่าไงนะ คุณคิดว่าไอ้พวกงี่เง่า นั่งโต๊ะจิ้มเครื่องพิมพ์ดีด มันจะคุ้มครองคุณจากกิฟฟินได้งั้นเหรอ
But I'm going to sit at that typewriter until something exciting comes out.แต่ฉันจะไปนั่งหน้าแป้นพิมพ์ดีด ปั่นต้นฉบับออกมาให้ได้ ขอบคุณ
I don't think we need to take both typewriters.ฉันคิดว่าเราไม่จำเป้นต้องใช้ เครื่องพิมพ์ดีดทั้งสองอัน
I was only able to locate two typewriters and both have problems with certain letters.ผมเพียงสามารถ มองหาชื้อเครื่องพิมพ์ดีดสองอัน และมีปัญหาทั้งสองเครื่อง กับตัวอักษรบางตัว
It transpires we have no H on either typewriter.เราไม่มีระบบจัดการฐานข้อมูลอย่างเปิดเผย ไม่มีเครื่องพิมพ์ดีด
And on one typewriter only.และเครื่องพิมพ์ดีดเครื่องเดียวเท่านั้น
[typewriter keys ticking] [gas hissing] MAN:[พิมพ์ดีด] รังเกียจมั้ยถ้าเราช่วย ให้เร็วขึ้นอีก เคิร์ด?
I just wish I could have brought my typewriter.จริงๆผมอยากเอาเครื่องพิมพ์ดีดไปด้วย..
I'm looking for a typewriter.ฉันต้องการเครื่องพิมพ์ดีด
I've got my typewriter. I've got my books. I'm in London.ฉันมีพิมพ์ดีด ฉันมีหนังสือ ฉันอยู่ลอนดอน

typewrite ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
点字机[diǎn zì jī, ㄉㄧㄢˇ ㄗˋ ㄐㄧ, 点字机 / 點字機] Braille typewriter
打字机[dǎ zì jī, ㄉㄚˇ ㄗˋ ㄐㄧ, 打字机 / 打字機] typewriter

typewrite ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
タイプ[, taipu] (n,vs) (1) type; kind; sort; style; (2) (abbr) (See タイプライター) typewriter; typing; (P)
タイプライター(P);タイプライタ[, taipuraita-(P); taipuraita] (n) typewriter; (P)
テレタイプライター[, teretaipuraita-] (n) teletypewriter
テレックス[, terekkusu] (n) (abbr) telex; teletypewriter exchange; (P)
印字機[いんじき, injiki] (n) typewriter; teletype

typewrite ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
พิมพ์ดีด[v.] (phimdīt) EN: type ; typewrite FR: taper à la machine
แคร่[n.] (khraē) EN: carriage of a typewriter FR: chariot (de machine à écrire) [m]
เครื่องพิมพ์ดีด[n. exp.] (khreūangphi) EN: typewriter FR: machine à écrire [f]
เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า[n. exp.] (khreūangphi) EN: electric typewriter FR: machine à écrire électrique [f] ; machine à écrire électronique [f]
พิมพ์ดีด[n.] (phimdīt) EN: typewriter FR: machine à écrire [f]
พิมพ์ดีดไฟฟ้า[n. exp.] (phimdīt fai) EN: electric typewriter FR: machine à écrire électrique [f]
พิมพ์ดีดกระเป๋าหิ้ว[n. exp.] (phimdīt kra) EN: portable typewriter FR:
ริบบิ้นเครื่องพิมพ์ดีด[n. exp.] (ripbin khre) EN: typewriter ribbon FR: ruban pour machine à écrire [m]

typewrite ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Funk-Fernschreiber {m}radio teletypewriter
Speicherschreibmaschine {f}memory typewriter

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า typewrite
Back to top