ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*topi*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น topi, -topi-

*topi* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
stenotopic (adj.) ซึ่งทนต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม
topi (n.) หมวกน้ำหนักเบาใส่เพื่อกันความร้อนจากแสงอาทิตย์ Syn. turban
topiary (n.) เกี่ยวกับการตัดตกแต่งพุ่มไม้เป็นรูปต่างๆ
topic (n.) หัวข้อ See also: หัวข้อเรื่อง, เรื่อง, หัวเรื่อง Syn. theme, subject, theorem, point
topical (adj.) เกี่ยวกับเรื่องที่ได้รับความสนใจในขณะนั้น Syn. thematic, nominal, subjective
Utopia (n.) ดินแดนในอุดมคติ See also: ดินแดนในฝัน, รัฐในอุดมคติ Syn. Shangri-la
utopia (n.) ดินแดนในอุดมคติ See also: ดินแดนในฝัน, รัฐในอุดมคติ Syn. Shangri-la
utopian (adj.) เกี่ยวกับดินแดนในอุดมคติ See also: เกี่ยวกับดินแดนที่เชื่อว่ามีความสุขสมบูรณ์ที่สุด
English-Thai: HOPE Dictionary
ectopicadj. ซึ่งเกิดขึ้นในตำแหน่งหรือสถานที่ที่ผิดปกติ
topi(โทพี',โท'พี) n. หมวกเหล็กขนาดเบาหรือหมวกกันแดดในอินเดีย
topiary(โท'พิเออรี) n.,adj. (เกี่ยวกับ) ศิลปะการตัดพุ่มไม้ เป็นรูปต่าง ๆ นานา,พุ่มไม้ดังกล่าวที่ถูกตัด,สวนที่มีพุ่มไม้ดังกล่าว
topic(ทอพ'พิค) n. หัวเรื่อง,เรื่องพูด,ญัตติ,กฎเกณฑ์,หลักเกณฑ์, Syn. theme,subject,point,field
topical(ทอพ'พิเคิล) adj. (เกี่ยวกับ) เรื่องท้องถิ่น,เหตุการณ์ปัจจุบันที่น่าสนใจ,หัวข้อ,เรื่องสนทนาหรือปราศรัย,เฉพาะแห่ง,เฉพาะที่,ถูกกาลเทศะ, See also: topically adv., Syn. parochial,local,thematic,pertinent
utopia(ยูโท'เพีย) n. ดินแดนที่มีสภาพทางการเมือง และสังคมที่สมบูรณ์,ระบบการเมืองหรือสังคมสมบูรณ, Syn. Eden,salvation,bliss -Utopian n.,adj. -Utopianism n.
English-Thai: Nontri Dictionary
topic(n) หัวข้อเรื่อง,ญัตติ,กฎเกณฑ์
topical(adj) เกี่ยวกับหัวข้อ,เฉพาะแห่ง,เฉพาะที่
utopia(n) แดนสุขารมณ์,โลกพระศรีอาริย์,โลกในอุดมคติ
utopian(adj) เหมือนแดนสุขารมณ์,เหมือนโลกพระศรีอาริย,เหมือนกับโลกในอุดมคติ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
paracyesis; eccyesis; exfetation; pregnancy, ectopic; pregnancy, extrauterineการตั้งครรภ์นอกมดลูก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
blood pressure; haematopiesis; hematopiesisความดันเลือด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
couching; cataractopiesisการกดต้อแก้วตา, การกดต้อกระจก [มีความหมายเหมือนกับ abaissement ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ectopicผิดที่, นอกตำแหน่ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
testis, ectopicอัณฑะผิดที่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
topiary workไม้แต่งทรง [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
topicaยาใช้เฉพาะที่ (ทา, แปะ, พ่น, พอก, หยอด) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
topicalเฉพาะที่, เฉพาะแห่ง (พื้นผิว) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
twilight vision; vision, night; vision, scotopicการเห็นในเวลากลางคืน, การเห็นในแสงสลัว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
utopiaสังคมในจินตนาการ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
utopian socialismสังคมนิยมแบบอุตมรัฐ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
scotopic vision; vision, night; vision, twilightการเห็นในเวลากลางคืน, การเห็นในแสงสลัว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Ectopicผิดที่ [การแพทย์]
Utopiasยูโทเปีย [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
นอกกฎ (adv.) out of the topic See also: beside the topic/point/issue Syn. นอกลู่นอกทาง
นอกทาง (adv.) out of the topic See also: beside the topic/point/issue Syn. นอกลู่นอกทาง, นอกกฎ
หยิบยก (v.) bring up (e.g. a topic) See also: raise, put forward (e.g. a suggestion), advance, present Syn. เสนอ, แสดง, กล่าวถึง
หัวข้อ (n.) topic See also: subject Syn. หัวเรื่อง, ต้นเรื่อง
หัวข้อย่อย (n.) subtopic See also: secondary subject Ops. หัวข้อใหญ่
หัวข้อย่อย (n.) subtopic See also: secondary subject Ops. หัวข้อใหญ่
หัวข้อเรื่อง (n.) topic See also: subject Syn. หัวข้อ, หัวเรื่อง, ต้นเรื่อง
หัวข้อใหญ่ (n.) topic See also: subject
หัวเรื่อง (n.) topic See also: subject Syn. หัวข้อ, ต้นเรื่อง
เสนอ (v.) bring up (e.g. a topic) See also: raise, put forward (e.g. a suggestion), advance, present Syn. แสดง, กล่าวถึง
แม่บท (n.) topic See also: subject Syn. หัวข้อใหญ่
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Some topics of conversation can lead to argumentsบางหัวข้อสนทนาสามารถนำไปสู่การโต้แย้งได้
That's always one of the most controversial topicsนั่นเป็นหัวข้อหนึ่งที่ถกเถียงกันมากที่สุดเสมอ
Going back to the topicกลับมาสู่หัวข้อได้แล้ว
I've written several books on the topicฉันเขียนหนังสือหลายเล่มเกี่ยวกับเรื่องนั้น
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The utopia that men have dreamed of for a thousand years... and I'll be the conduit.ดินแดนที่มนุษย์เฝ้าฝันถึงมานับร้อยปี และผมคือทางผ่านสู่มัน
I crave the tasty tentacles of octopi for teaฉันต้องการหนวดปลาหมึก รสดีสำหรับน้ำชา
Actually, my name was the topic of conservation.- Actually my name was the topic of conversation.
You're gonna be in here regurgitatin' Gordon Wood, talkin' about, you know, the prerevolutionary utopia... and the capital-forming effects of military mobilization.ถ้าจะพูดไปแล้ว ก่อนการปฎิวัติยูโทเปีย พวกนายทุน ก็มีผลต่อการระดมกองทัพ
King find most practical and excellent topic for discussion.King find most practical and excellent topic for discussion.
So while we're on the topic, Dorothy what is Campbell's last name?...แต่เธอยังปล่อยให้เขาเข้าไปในกางเกงเธอได้ ฉันแค่ให้เขาอยู่ในบ้านเท่านั้นนะ เธอไม่ควรจะพูดงี้นะ
The topic of discussion has showed upประเด็นที่จะพูดได้เริ่มต้นแล้ว
It's supposed to be some utopia society or something, I don't know.น่าจะเป็นเมืองสวรรค์หรืออะไรซักอย่าง ไม่รู้สิ
The topic ofyour thesis changed dramatically.หัวข้อเรื่องวิทยานิพนธ์ของคุณ เปลี่ยนไปมากเลยนะ
It is a utopia with no war, disease, suffering or hatred.เป็นเมืองในอุดมคติที่ไร้สงคราม โรคร้าย และภัยพิบัติทั้งปวง
This is a utopia in the oriental legends, but those who rule there can rule the world.เป็นเกาะของโลกพระศรีอารีย์ในตำนานฝั่งตะวันออก ผู้ที่อยู่ที่นั่นมีแต่พระเจ้าเท่านั้น
I saw what you did at the hospital. It's not utopia. It's murder.ผมเห็นสิ่งที่คุณทำที่โรงพยาบาล มันไม่ใช่สวรรค์ มันมีแต่การฆ่า.

*topi* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
世外桃源[shì wài táo yuán, ㄕˋ ㄨㄞˋ ㄊㄠˊ ㄩㄢˊ, 世外桃源] the Garden of the Peaches of Immortality; Shangri-la; imaginary land of joy and plenty (sim. Utopia, Cockaigne, Shangri-la)
世外桃花源[shì wài táo huā yuán, ㄕˋ ㄨㄞˋ ㄊㄠˊ ㄏㄨㄚ ㄩㄢˊ, 世外桃花源] same as 世外桃花源; the Garden of the Peaches of Immortality; imaginary land of joy and plenty (sim. Utopia, Cockaigne, Shangri-la)
桃源[táo yuán, ㄊㄠˊ ㄩㄢˊ, 桃源] same as 世外桃源; the Garden of the Peaches of Immortality; Shangri-la; imaginary land of joy and plenty (sim. Utopia, Cockaigne, Shangri-la)
桃花源[táo huā yuán, ㄊㄠˊ ㄏㄨㄚ ㄩㄢˊ, 桃花源] same as 世外桃花源; the Garden of the Peaches of Immortality; imaginary land of joy and plenty (sim. Utopia, Cockaigne, Shangri-la)
转而[zhuǎn ér, ㄓㄨㄢˇ ㄦˊ, 转而 / 轉而] conversely; but rather; to turn and (address a topic, face attackers etc); to turn against sb; to turn one's thoughts back to; to come around (to a point of view)
胡思乱想[hú sī luàn xiǎng, ㄏㄨˊ ㄙ ㄌㄨㄢˋ ㄒㄧㄤˇ, 胡思乱想 / 胡思亂想] to indulge in flights of fancy (成语 saw); to let one's imagination run wild; to have a bee in one's bonnet; unrealistic utopian fantasy
畅所欲言[chàng suǒ yù yán, ㄔㄤˋ ㄙㄨㄛˇ ㄩˋ ㄧㄢˊ, 畅所欲言 / 暢所慾言] lit. fluently saying all one wants (成语 saw); to preach freely on one's favorite topic; to hold forth to one's heart's content
同位素分离[tóng wèi sù fēn lí, ㄊㄨㄥˊ ㄨㄟˋ ㄙㄨˋ ㄈㄣ ㄌㄧˊ, 同位素分离 / 同位素分離] isotopic separation
空中楼阁[kōng zhōng lóu gé, ㄎㄨㄥ ㄓㄨㄥ ㄌㄡˊ ㄍㄜˊ, 空中楼阁 / 空中樓閣] pavilion in the air (成语 saw); unrealistic Utopian construction; castles in Spain; imaginary future plans
借题发挥[jiè tí fā huī, ㄐㄧㄝˋ ㄊㄧˊ ㄈㄚ ㄏㄨㄟ, 借题发挥 / 借題發揮] to use the current topic to put over one's own ideas
话又说回来[huà yòu shuō huí lai, ㄏㄨㄚˋ ㄧㄡˋ ㄕㄨㄛ ㄏㄨㄟˊ ㄌㄞ˙, 话又说回来 / 話又說回來] returning to our main topic,...; that said,...; again,...; in this connection; in passing; nevertheless,...; anyhow
反面[fǎn miàn, ㄈㄢˇ ㄇㄧㄢˋ, 反面] reverse side of sth; opposite side of some topic; the other side
回采[huí cǎi, ㄏㄨㄟˊ ㄘㄞˇ, 回采 / 回採] stoping (excavating ore using stepped terraces); to extract ore; extraction; to pull back
平话[píng huà, ㄆㄧㄥˊ ㄏㄨㄚˋ, 平话 / 平話] storytelling dramatic art dating back to Song and Yuan periods, single narrator without music, often historical topics with commentary
评话[píng huà, ㄆㄧㄥˊ ㄏㄨㄚˋ, 评话 / 評話] storytelling dramatic art dating back to Song and Yuan periods, single narrator without music, often historical topics with commentary
讨论的议题[tǎo lùn de yì tí, ㄊㄠˇ ㄌㄨㄣˋ ㄉㄜ˙ ㄧˋ ㄊㄧˊ, 讨论的议题 / 討論的議題] topic of discussion
话锋[huà fēng, ㄏㄨㄚˋ ㄈㄥ, 话锋 / 話鋒] topic under discussion; thread of discussion
讲题[jiǎng tí, ㄐㄧㄤˇ ㄊㄧˊ, 讲题 / 講題] topic of a lecture
议题[yì tí, ㄧˋ ㄊㄧˊ, 议题 / 議題] topic of discussion; topic; subject; issue (under discussion)
[tí, ㄊㄧˊ, 题 / 題] topic; problem for discussion; exam question; subject; to inscribe; to mention; surname Ti
空想社会主义[kōng xiǎng shè huì zhǔ yì, ㄎㄨㄥ ㄒㄧㄤˇ ㄕㄜˋ ㄏㄨㄟˋ ㄓㄨˇ ㄧˋ, 空想社会主义 / 空想社會主義] utopian socialism
浅尝[qiǎn cháng, ㄑㄧㄢˇ ㄔㄤˊ, 浅尝 / 淺嘗] dilettante; amateur; to dabble in; to flirt with (a topic)
浅尝[qiǎn cháng, ㄑㄧㄢˇ ㄔㄤˊ, 浅尝 / 淺嚐] dilettante; amateur; to dabble in; to flirt with (a topic)
不过[bù guò, ㄅㄨˋ ㄍㄨㄛˋ, 不过 / 不過] only; merely; no more than; but; however; anyway (to get back to a previous topic)
问题[wèn tí, ㄨㄣˋ ㄊㄧˊ, 问题 / 問題] question; problem; issue; topic
话题[huà tí, ㄏㄨㄚˋ ㄊㄧˊ, 话题 / 話題] subject (of a talk or conversation); topic
语锋[yǔ fēng, ㄩˇ ㄈㄥ, 语锋 / 語鋒] thread of discussion; topic
论题[lùn tí, ㄌㄨㄣˋ ㄊㄧˊ, 论题 / 論題] topic
乌托邦[wū tuō bāng, ㄊㄨㄛ ㄅㄤ, 乌托邦 / 烏托邦] utopia

*topi* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
TOPIX[トピックス, topikkusu] (n) (See 東証株価指数) Tokyo Stock Price Index; TOPIX
アップライトピアノ[, appuraitopiano] (n) upright piano
アトピー[, atopi-] (n,adj-no) atopic; predisposition toward allergies; (P)
アトピー性皮膚炎[アトピーせいひふえん, atopi-seihifuen] (n) atopic dermatitis
イクスクイジット・ピグミー・ゴビー;イクスクイジットピグミーゴビー[, ikusukuijitto . pigumi-. gobi-; ikusukuijittopigumi-gobi-] (n) exquisite pygmy goby (Trimma preclarum)
エネトピア[, enetopia] (n) (abbr) housing development designed with an eye toward energy conservation
オートパイロット[, o-topairotto] (n) autopilot
オノマトペ;オノマトペー;オノマトペア;オノマトピーア[, onomatope ; onomatope-; onomatopea ; onomatopi-a] (n) onomatopoeia (fre
カレントトピックス[, karentotopikkusu] (n) current topics
ゴールデンライオンタマリン[, go-rudenraiontamarin] (n) golden lion tamarin (Leontopithecus rosalia)
コンサートピッチ[, konsa-topicchi] (n) concert pitch
コンピュートピア[, konpyu-topia] (n) {comp} computopia (computer utopia)
サブテーマ[, sabute-ma] (n) subtopic (wasei
シートピア[, shi-topia] (n) sea utopia (wasei
ジオトピア[, jiotopia] (n) Geotopia
ジャイアントピグミーゴビー[, jaiantopigumi-gobi-] (n) giant pygmy goby (Trimma gigantum, fish found in Palau)
スレチ[, surechi] (n) (col) (See スレッド,スレ違い) off topic (e.g. in a web forum)
それはさておき[, sorehasateoki] (exp) (See 扠置く) apart from that; to return to the topic; enough of that; (P)
タブレットPC[タブレットピーシー, taburettopi-shi-] (n) tablet personal computer (tablet PC)
たるや[, taruya] (exp,adv) (after a noun) speaking of... (used to introduce a topic emphatically)
ディストピア[, deisutopia] (n) dystopia
として[, toshite] (exp) (1) as (i.e. in the role of); for (i.e. from the viewpoint of); (2) apart from... (used to change the topic); (3) (before a negative form) even (e.g. "not even a single person"); (4) (See とする・1) (after a volitional form) thinking that...; trying to...; (P)
トピ主[トピぬし, topi nushi] (n) (See トピ) original poster (of a web-forum thread)
なら(P);ならば(P)[, nara (P); naraba (P)] (aux) (1) (hypothetical form of the copula だ, from なり and sometimes classed as a particle) if; in case; if it is the case that; if it is true that; (2) (なら only) as for; on the topic of; (conj) (3) (col) (abbr) (See それなら) if that's the case; if so; that being the case; (4) (ならば only) if possible; if circumstances allow; (P)
[, ha] (prt) (1) (pronounced わ in modern Japanese) topic marker particle; (2) indicates contrast with another option (stated or unstated); (3) adds emphasis; (P)
ハートピア[, ha-topia] (n) (from heart and utopia) welfare institutions, etc.
ハーロット・ピグミー・ゴビー;ハーロットピグミーゴビー[, ha-rotto . pigumi-. gobi-; ha-rottopigumi-gobi-] (n) harlot pygmy goby (Trimma fucatum, fish species from Thailand)
パン屑リスト[パンくずリスト;パンクズリスト, pan kuzu risuto ; pankuzurisuto] (n) (uk) topic path; breadcrumbs list; breadcrumbs trail
ヘルプトピック[, heruputopikku] (n) {comp} help topics
ポストピクセルブレンド[, posutopikuseruburendo] (n) {comp} post-pixel blending
ホワイトストライプトピグミーゴビー[, howaitosutoraiputopigumi-gobi-] (n) spotted pygmy goby (Eviota guttata); green pygmy-goby
ムック[, mukku] (n) (from "magazine" and "book") thick illustrated publication on a single topic printed to look like a magazine (wasei
ユートピア(P);ユウトピア[, yu-topia (P); yuutopia] (n) utopia; (P)
ユートピアン[, yu-topian] (n) utopian
ユビキタス講演会[ユビキタスこうえんかい, yubikitasu kouenkai] (n) lecture on a topic related to "ubiquitous computing"
下ネタ[しもネタ, shimo neta] (n) (1) dirty joke; blue joke; (2) erotic topic; sex talk; indecent topic
冬トピア[ふゆトピア, fuyu topia] (n) (uk) Fuyutopia (government program to help create a winter living environment in northern Hokkaido)
口に乗る[くちにのる, kuchininoru] (exp,v5r) (1) to be a topic of conversation; to be made much of; (2) to be taken in
多岐にわたる;多岐に渡る[たきにわたる, takiniwataru] (exp,v5r) to cover a lot of ground; to include a lot of topics; (as adjectival phrase) wide-ranging
子宮外妊娠[しきゅうがいにんしん, shikyuugaininshin] (n) (See 卵管妊娠) ectopic pregnancy
Japanese-English: COMDICT Dictionary
コンピュートピア[こんぴゅーとぴあ, konpyu-topia] computopia (from
トピック[とぴっく, topikku] topic
ブートピー[ぶーとぴー, bu-topi-] BOOTP
ロードセットピリオド[ろーどせっとぴりおど, ro-dosettopiriodo] load set period
関連項目[かんれんこうもく, kanrenkoumoku] related item, related topic

*topi* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฮอมอโทปี[n.] (hømøthōpī) EN: homotopy FR: homotopie [f]
หัวข้อ[n.] (hūakhø) EN: content ; subject ; topic ; heading ; article, point FR: sujet [m] ; thème [m] ; rubrique [f] ; point [m] ; contenu [m]
หัวข้อคัดสรร[n. exp.] (hūakhø khat) EN: selected topics FR:
หัวข้อคัดสรรทาง = หัวข้อคัดสรรใน[n. exp.] (hūakhø khat) EN: selected topics in FR:
หัวข้อปัจจุบัน[n. exp.] (hūakhø patj) EN: current topics FR:
หัวข้อปัจจุบันทาง...[n. exp.] (hūakhø patj) EN: current topics in … FR:
หัวข้อเรื่อง[n. exp.] (hūakhø reūa) EN: topic ; subject FR: sujet [m] ; titre [m]
หัวข้อย่อย[n. exp.] (hūakhø yøi) EN: subtopic ; secondary subject ; subheading FR:
หัวเรื่อง[n.] (hūareūang) EN: topic ; subject ; heading ; headline ; title FR: sujet [m] ; titre [m] ; en-tête [m]
แก่นตะวัน[n. exp.] (kaen tawan) EN: Jerusalem artichoke ; sunroot ; sunchoke ; earth apple ; topinambour FR: topinambour [m] ; artichaut de Jérusalem [m] ; truffe du Canada [f] ; soleil vivace [m]
การตั้งครรภ์นอกมดลูก[n. exp.] (kān tangkha) EN: extra-uterine pregnancy ; ectopic pregnancy ; eccyesis FR: grossesse extra-utérine [f]
กระทู้[n.] (krathū) EN: question ; query ; quizz ; theme ; subject ; topic ; heading ; gist ; subject matter ; point of a discussion FR: question [f] ; sujet [m]
กวางโทปิ[n. exp.] (kwāng thōpi) EN: topi FR:
แม่บท[n.] (maēbot) EN: topic ; subject FR: sujet [m]
ไม้ดัด[n.] (māidat) EN: topiary FR: art topiaire [m]
เนื้อหา[n.] (neūahā) EN: gist ; topic ; overview ; content FR: sommaire [f] ; contenu [m] ; teneur [f]
นกพริก[n. exp.] (nok phrik) EN: bronze-winged jacana ; Metopidius indicus FR: jacana bronzé [m] ; Metopidius indicus
ออกนอกเรื่อง[v. exp.] (øk nøk reūa) EN: diverge ; divert ; deviate from the main theme ; wander from the subject ; talk off topic ; derail FR: sortir du sujet
พริก[n.] (phrik) EN: Metopidius indicus FR: Metopidius indicus
เปล้าน้อย[n. exp.] (plao nøi) EN: Croton stellatopilosus FR: Croton stellatopilosus
ประเด็นร้อน[n. exp.] (praden røn) EN: hot issue ; hot topic FR: point chaud [m]
ประเด็นสำคัญ[n. exp.] (praden samk) EN: main issue ; main point ; important point ; hot topic FR: point important [m]
เรื่อง[n.] (reūang) EN: story ; record ; account ; matter ; affair ; topic ; issue FR: histoire [f] ; récit [m] ; affaire [f] ; sujet [m] ; domaine [m] ; matière [f] ; propos [m] ; faits [mpl]
เซลล์สุริยะ[n. exp.] (sel suriya) EN: solar cell FR: cellule photovoltaïque [f] ; photopile [f] ; cellule solaire [f]
ท้องนอกมดลูก[n. exp.] (thøng nok m) EN: extra-uterine pregnancy ; have an ectopic pregnancy FR: grossesse extra-utérine [f]
อุดมคติ[n.] (udommakhati) EN: ideal ; principle FR: idéal [m] ; utopie [f]
อุดมคตินิยม[n.] (udommakhati) EN: idealism FR: idéalisme [m] ; utopisme [m]

*topi* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
thematisch; zeitgemäß {adj}topical
thematisch {adv}topically
topisch {adj}topical
Utopia {n}Utopia

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *topi*
Back to top