ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*thickness*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น thickness, -thickness-

*thickness* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
thickness (n.) ความหนา Syn. density, compactness, solidity Ops. thinness, slimness
thickness (n.) ชั้นของวัตถุ
English-Thai: HOPE Dictionary
thickness(ธิค'นิส) n. ความหนา,ส่วนหนา
English-Thai: Nontri Dictionary
thickness(n) ความหนา,ความข้น,ความทึบ,ความแน่น,ความโง่,ความชุลมุน
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Thickness measurementการวัดความหนา [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความหนาบาง (n.) thickness
ไม้นิ้ว (n.) a board with 1 inch thickness See also: a plank with 1 inch thickness, 1-inch-thick board, 1-inch-thick plank
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The shading and the thickness of the lines moving over the bison's hump.มีเงาและความหนาของเส้น ที่ไล่ไปตามหนอกกระทิง
"the thickness of that varnish relative to that globe"สัดส่วนความหนาของวานิชกับลูกโลก"
"as the thickness of the Earth's atmosphere"กับความหนาของชั้นบรรยากาศจริง"
Starting in 1970, there was a precipitous drop-off in the amount and extent and thickness of the Arctic ice cap.เริ่มในปี 1970 ปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมา มากเท่ากับขนาดและความหนาทั้งหมดของ ภูเขาน้ำแข็งอาร์คติก
With the x-ray showing that he's left with a partial thickness burn to the arm.จากผลเอ็กซ์เรย์พบว่า แขนซ้ายไหม้ลึกลงไปส่วนหนึ่ง
Yeah, but the thickness of the sample indicates it's not from a crustacean.ใช่ แต่จากความหนาของตัวอย่าง มันไม่ได้มาจากสัตว์จำพวกนั้น
Under the effect of global warming, the ice cap has lost 40% of its thickness in 40 years.เพราะผลกระทบจากภาวะโลกร้อน, แผ่นน้ำแข็งหายไป 40% และบางลงในเวลา 40 ปี
The thickness of the hip bone suggests a hacking blade.ส่วนหนาที่สุดของกระดูกสะโพก ชี้ให้เห็นถึงร่องใบมีด
Skin is the same level of thickness from the inside as from the outside!จะนอกหรือใน ก็หนังเดียวกันรึเปล่าวะ
Thickness: .0043 inches.You know what? Not now.
It's really just ice milk with carrageenan added for thickness.ที่จริงมันคือนมที่ผสมวุ้นเพิ่มความเหนียว

*thickness* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
浓度[nóng dù, ㄋㄨㄥˊ ㄉㄨˋ, 浓度 / 濃度] concentration (percentage of dissolved material in a solution); consistency; thickness; density; viscosity
外径[wài jìng, ㄨㄞˋ ㄐㄧㄥˋ, 外径 / 外徑] external diameter (including thickness of the wall)
粗细[cū xì, ㄘㄨ ㄒㄧˋ, 粗细 / 粗細] thickness (caliber); coarseness; quality of work
密度[mì dù, ㄇㄧˋ ㄉㄨˋ, 密度] density; thickness
宽阔[kuān kuò, ㄎㄨㄢ ㄎㄨㄛˋ, 宽阔 / 寬闊] expansive; wide; width; thickness
厚度[hòu dù, ㄏㄡˋ ㄉㄨˋ, 厚度] thickness

*thickness* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
とろみ[, toromi] (n) {food} (See とろとろ・3,とろっと・1) thickness (e.g. of a sauce, oil, etc.); viscosity
[ぶん, bun] (n) (1) (See 文・もん・2) one-tenth; one percent (one-tenth of a wari); 3 mm (one-tenth of a sun); 2.4 mm (one-tenth of a mon, a traditional unit used to measure shoe sizes); 0.375 grams (one-tenth of a monme); 0.1 degree (one-tenth of a do, used to measure body temperature on any temperature scale); (2) one-quarter of a ryou (obsolete unit of currency); (3) thickness; (4) advantageous circumstances
厚み(P);厚味[あつみ, atsumi] (n) thickness; profound; (P)
厚薄[こうはく, kouhaku] (n) thickness; partiality
[つか, tsuka] (n) (1) strut; short vertical post; (2) thickness (of a book minus the cover, a sheaf of paper, etc.); (3) (arch) (See 束・そく) handbreadth; bundle
濃度[のうど, noudo] (n) (1) concentration; thickness; density; (2) cardinality; (P)

*thickness* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ความหนา [n.] (khwām nā) EN: thickness FR: épaisseur [f]
ส่วนหนา [n.] (suannā) EN: thickness FR: épaisseur [f]

*thickness* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Papierdicke {f}paper caliper; paper thickness
Schichtdicke {f}coating thickness; plating thickness
Schichtdicke {f}layer thickness; film thickness
Leiterplattendicke {f}printed circuit board thickness
Seitenwandstärke {f}sidewall thickness
Laufflächendicke {f}tread thickness
Stegbreite {f}web thickness
Dicke {f}thickness
Dickenlehre {f}thickness gauge
Dickenmesser {m}thickness tester

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *thickness*
Back to top