ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-thickness-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น thickness, *thickness*,

-thickness- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The shading and the thickness of the lines moving over the bison's hump.มีเงาและความหนาของเส้น ที่ไล่ไปตามหนอกกระทิง
"the thickness of that varnish relative to that globe"สัดส่วนความหนาของวานิชกับลูกโลก"
"as the thickness of the Earth's atmosphere"กับความหนาของชั้นบรรยากาศจริง"
Starting in 1970, there was a precipitous drop-off in the amount and extent and thickness of the Arctic ice cap.เริ่มในปี 1970 ปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมา มากเท่ากับขนาดและความหนาทั้งหมดของ ภูเขาน้ำแข็งอาร์คติก
With the x-ray showing that he's left with a partial thickness burn to the arm.จากผลเอ็กซ์เรย์พบว่า แขนซ้ายไหม้ลึกลงไปส่วนหนึ่ง
Yeah, but the thickness of the sample indicates it's not from a crustacean.ใช่ แต่จากความหนาของตัวอย่าง มันไม่ได้มาจากสัตว์จำพวกนั้น
Under the effect of global warming, the ice cap has lost 40% of its thickness in 40 years.เพราะผลกระทบจากภาวะโลกร้อน, แผ่นน้ำแข็งหายไป 40% และบางลงในเวลา 40 ปี
The thickness of the hip bone suggests a hacking blade.ส่วนหนาที่สุดของกระดูกสะโพก ชี้ให้เห็นถึงร่องใบมีด
Skin is the same level of thickness from the inside as from the outside!จะนอกหรือใน ก็หนังเดียวกันรึเปล่าวะ

-thickness- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
外径[wài jìng, ㄨㄞˋ ㄐㄧㄥˋ, 外径 / 外徑] external diameter (including thickness of the wall)
粗细[cū xì, ㄘㄨ ㄒㄧˋ, 粗细 / 粗細] thickness (caliber); coarseness; quality of work

-thickness- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
とろみ[, toromi] (n) {food} (See とろとろ・3,とろっと・1) thickness (e.g. of a sauce, oil, etc.); viscosity
[つか, tsuka] (n) (1) strut; short vertical post; (2) thickness (of a book minus the cover, a sheaf of paper, etc.); (3) (arch) (See 束・そく) handbreadth; bundle

-thickness- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ความหนา [n.] (khwām nā) EN: thickness FR: épaisseur [f]
ส่วนหนา [n.] (suannā) EN: thickness FR: épaisseur [f]

-thickness- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Papierdicke {f}paper caliper; paper thickness
Schichtdicke {f}coating thickness; plating thickness
Schichtdicke {f}layer thickness; film thickness
Leiterplattendicke {f}printed circuit board thickness
Seitenwandstärke {f}sidewall thickness
Laufflächendicke {f}tread thickness
Stegbreite {f}web thickness

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -thickness-
Back to top