ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*temperance*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น temperance, -temperance-

*temperance* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
intemperance (n.) การทำตามใจมากเกินไป See also: การไม่รู้จักยับยั้งชั่งใจ Syn. inebriety, insobriety
temperance (n.) การควบคุมอารมณ์ See also: การยับยั้งชั่งใจ Syn. moderation, restraint, abstinence, self-control
English-Thai: HOPE Dictionary
intemperance(อินเทม'เพอเรินซฺ) n. การดื่มสุรามึนเมาเป็นนิจ,การหลงระเริง,การไม่บังคับตัวเอง,การไม่ยับยั้งชั่งใจ
temperance(เทม'เพอเรินซฺ) n. การควบคุมอารมณ์,การบังคับตัวเอง,การละเว้นสิ่งมึนเมา,ความพอควร, Syn. moderation,self-restraint
English-Thai: Nontri Dictionary
intemperance(n) ความมากเกินควร,การดื่มสุรามากเกินควร
temperance(n) ความพอควร,การควบคุมอารมณ์,การไม่เสพของเมา
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
intemperanceการเสพเกินควร (สุรา, อาหาร) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Oh, by the way, did Temperance mention that I asked her out?- โอ้ มีอีกเรื่อง เทมเปอแรนซ์ได้พูดถึงผมมั้ยว่า ผมชวนเธอออกไปข้างนอก
I just don't want to make a fool out of myself if Temperance is only going out with me 'cause I'm the boss.ผมแค่ไม่ต้องการให้ทำ เป็นเรื่องเหลวไหลในชีิวิต ถ้าเทมเปอร์เรนซ์ต้องออกไป กับผมเพียงเพราะผม เป็นเจ้านาย
Okay, now, this is Dr. Temperance Brennan.โอเค เอาล่ะ นี่คือ ดร.เทมเพอเรนซ์ เบรนเนน
FBI Special Agent Booth. This here is Dr. Temperance Brennan.เจ้าหน้าที่พิเศษบูธ ส่วนนี่คือ ดร.เทมเปอร์แรนซ์ เบรนเนน
[Sighs] How am I gonna get anywhere with Temperance... if you keep making me look bad in comparison?ถ้านายทำให้ฉันดูเป็นคนไม่ดี เฮ้ สวีตซ์
Hiya, Temperance. You look great.ผมวิ่งผ่านเข้้าประตูมาเพื่อช่วยปกป้องคุณยังไง
This here is Dr. Temperance Brennan from the Jeffersonian.นี่คือด็อคเตอร์เทมเพอแรนซ์ แบรนเนน จากสถาบันเจฟเฟอร์โซเนี่ยน
I'm Dr.Temperance Brennan of the Jeffersonian Institution.ฉัน ด็อกเตอร์เทมเปอแรนซ์ เบรนแนน จากสถาบันเจฟเฟอร์โซเนียนค่ะ
I'm Dr.Temperance Brennan from the Jeffersonian.ด็อกเตอร์เทมเปอแรนซ์ เบรนแนน จากเจฟเฟอร์โซเนียน
I've seen Temperance I.D. a victim from a single fingernail clipping.ผมเคยเห็นเทมเพอเรนส์ระบุเหยื่อ ได้จากเศษเล็บมือ
I'm Dr. Temperance Brennan from the Jeffersonian.ฉันคือดร.เทมเพอเรนส์ เบรนเนนจากเจฟเฟอร์โซเนี่ยน
I know how terrible Temperance felt.ผมรู้ว่าเทมเพอเรนส์รู้สึกว่ามันเลวร้านแต่ไหน

*temperance* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
不摂生[ふせっせい, fusessei] (adj-na,n) neglect of health; intemperance
不節制[ふせっせい, fusessei] (n) intemperance; excesses
不養生[ふようじょう, fuyoujou] (adj-na,n) neglect of health; intemperance
五戒[ごかい, gokai] (n) {Buddh} the five precepts (prohibitions against killing, theft, sexual misconduct, lying and intemperance)
禁酒[きんしゅ, kinshu] (n,vs,adj-no) prohibition; temperance; abstinence; (P)
節制[せっせい, sessei] (n,vs,adj-no) moderation; self-restraint; temperance
節酒[せっしゅ, sesshu] (n,vs,adj-no) temperance; sobriety; moderation in drink

*temperance* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ความพอประมาณ[n.] (khwām phøpr) EN: sufficiency ; temperance FR: modération [f]
วิรมณะ[n.] (wiramana) EN: temperance FR:
วิรัติ[n.] (wirat) EN: abstinence ; indifference ; temperance ; self-denial FR: abstinence [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *temperance*
Back to top