ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

insobriety

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *insobriety*, -insobriety-

insobriety ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
insobriety (n.) ความไม่สุขุม See also: ความไม่ยั้งคิด, ความเมา
English-Thai: HOPE Dictionary
insobriety(อินซะไบร'อิที) n. ความไม่สุขุม,ความไม่ยั้งคิด,ความเมา

insobriety ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Unmäßigkeit {f}insobriety

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า insobriety
Back to top