ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*taciturn*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น taciturn, -taciturn-

*taciturn* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
taciturn (adj.) เงียบขรึม See also: ขรึม, เงียบ, ซึ่งไม่ค่อยพูด Syn. quiet, silent, uncommunicative
English-Thai: HOPE Dictionary
taciturn(แทส'ซิเทิร์น) adj. เงียบขรึม,พูดน้อย,เงียบ., See also: taciturnity n.
English-Thai: Nontri Dictionary
taciturn(adj) ขรึม,เงียบๆ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ขรึม (adj.) taciturn See also: quiet, untalkative, reticent Syn. เงียบ, เงียบเฉย, ไม่พูดไม่จา Ops. ช่างพูด, ช่างคุย
ประหยัดคำ (v.) be taciturn See also: practice economy of words Syn. ประหยัดปาก, ยับยั้ง, ระมัดระวัง
ประหยัดถ้อยคำ (v.) be taciturn See also: practice economy of words Syn. ประหยัดปาก, ประหยัดคำ, ยับยั้ง, ระมัดระวัง
ประหยัดปาก (v.) be taciturn See also: practice economy of words Syn. ประหยัดคำ, ยับยั้ง, ระมัดระวัง
เงียบขรึม (adj.) taciturn See also: quiet, untalkative, reticent Syn. เงียบ, ขรึม, เงียบเฉย, ไม่พูดไม่จา Ops. ช่างพูด, ช่างคุย
เงียบเฉย (adj.) taciturn See also: quiet, untalkative, reticent Syn. เงียบ, ขรึม, ไม่พูดไม่จา Ops. ช่างพูด, ช่างคุย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
So taciturn all of a sudden. Peeta, give me some details!คุณผ่านอะไรๆมาเเยอะ พีต้าให้รายละเอียดหน่อย
No. No, I prefer to be unsociable and taciturn.ไม่ ไม่ ฉันชอบที่จะ ไม่สังคมกับใครและอยู่เงียบๆ

*taciturn* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
むっつり[, muttsuri] (adv-to,adv,vs) (1) (on-mim) sullenly; taciturnly; morosely; gloomily; silently; (n) (2) taciturn person; uncommunicative person; (P)
口が重い[くちがおもい, kuchigaomoi] (exp,adj-i) incommunicative; taciturn
寡黙[かもく, kamoku] (adj-na) silent (person); shy; taciturn; reticent; uncommunicative; (P)
石地蔵[いしじぞう, ishijizou] (n) (1) stone statue of Jizo; (2) taciturn person or someone disinterested in romance
黙り;暗闘[だんまり, danmari] (n) (1) (黙り only) silence; without giving notice; taciturnity; refusing explanation; (2) pantomime (in kabuki)

*taciturn* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เงียบขรึม[adj.] (ngīep khreu) EN: taciturn; quiet; untalkative; reticent FR: taciturne ; silencieux ; réservé
หงิม[adj.] (ngim) EN: taciturn ; reserved ; silent FR: taciturne ; morose ; réservé ; taiseux (Belg.)
หงิม ๆ = หงิมๆ[adj.] (ngim-ngim) EN: taciturn ; reserved ; silent FR: taciturne ; morose ; réservé ; taiseux (Belg.)
ปากหนัก[adj.] (pāknak) EN: silent ; close-mouthed ; taciturne FR: taciturne ; taiseux (Belg.)
ประหยัดคำ[v. exp.] (prayat kham) EN: be taciturn FR: être taciturne ; être taiseux (Belg.)
ประหยัดปาก[v. exp.] (prayat pāk) EN: be taciturn FR: être taciturne ; être taiseux (Belg.)
ประหยัดถ้อยคำ[v. exp.] (prayat thøi) EN: be taciturn FR: être taciturne ; être taiseux (Belg.)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *taciturn*
Back to top