ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

untalkative

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *untalkative*, -untalkative-

untalkative ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เงียบขรึม[adj.] (ngīep khreu) EN: taciturn; quiet; untalkative; reticent FR: taciturne ; silencieux ; réservé

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า untalkative
Back to top