ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-taciturn-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น taciturn, *taciturn*,

-taciturn- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
So taciturn all of a sudden. Peeta, give me some details!คุณผ่านอะไรๆมาเเยอะ พีต้าให้รายละเอียดหน่อย

-taciturn- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
むっつり[, muttsuri] (adv-to,adv,vs) (1) (on-mim) sullenly; taciturnly; morosely; gloomily; silently; (n) (2) taciturn person; uncommunicative person; (P)
口が重い[くちがおもい, kuchigaomoi] (exp,adj-i) incommunicative; taciturn
石地蔵[いしじぞう, ishijizou] (n) (1) stone statue of Jizo; (2) taciturn person or someone disinterested in romance

-taciturn- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
หงิม[adj.] (ngim) EN: taciturn ; reserved ; silent FR: taciturne ; morose ; réservé ; taiseux (Belg.)
หงิม ๆ = หงิมๆ[adj.] (ngim-ngim) EN: taciturn ; reserved ; silent FR: taciturne ; morose ; réservé ; taiseux (Belg.)
ประหยัดคำ[v. exp.] (prayat kham) EN: be taciturn FR: être taciturne ; être taiseux (Belg.)
ประหยัดปาก[v. exp.] (prayat pāk) EN: be taciturn FR: être taciturne ; être taiseux (Belg.)
ประหยัดถ้อยคำ[v. exp.] (prayat thøi) EN: be taciturn FR: être taciturne ; être taiseux (Belg.)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -taciturn-
Back to top