ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*suburban*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น suburban, -suburban-

*suburban* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
suburban (adj.) นอกเมือง See also: รอบเมือง, ชานเมือง Syn. provincial, rural Ops. urban, metropolitan, cosmopolitan
suburbanite (n.) คนที่อาศัยอยู่ย่านชานเมือง Syn. commuter, resident
English-Thai: HOPE Dictionary
suburban(ซะเบิร์น'เบิน) adj. ชานเมือง,รอบนอกเมือง,คับแคบ,ลูกทุ่ง,เกี่ยวกับบริ-เวณชานเมืองหรือรอบนอกเมือง. n. ผู้ที่อาศัยอยู่แถวชานเมือง. = station wagon (ดู)
English-Thai: Nontri Dictionary
suburban(adj) เกี่ยวกับรอบนอก,เกี่ยวกับชานเมือง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
suburbanแบบชานเมือง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Suburban lifeการดำเนินชีวิตในชานเมือง [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เขตชานเมือง (n.) suburban zone
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I know how difficult it must be for you to overcome all those years... of upper-middle class suburban oppression.ครูรู้ว่ามันคงยากสำหรับเธอ ที่ต้องฝ่าฟันอุปสรรคหลายปี กับการเป็นเด็กชนชั้นกลางขั้นสูง ต้องถูกกดขี่ในหมู่บ้านชั้นดี
You just don't know because you're this pampered little suburban chick.เธอไม่รู้ตัวหรอกว่าเธอเป็นนังเชยบ้านนอกคนนึง
You're fighting suburban sprawl and this fellow, Brad stand, and you have had a falling out.และแบรด สแตนด์กับคุณ กำลังมีเรื่องขัดแย้งกัน ผมบอกแล้วไม่ใช่เหรอ อย่ามายุ่งกับเรื่องงานผม
You know, I don't usually go for suburban, jock, Abercrombie clones,เธอรู้มั้ย ฉันไม่ธรรมดาสำหรับ ชานเมือง บ้านนอก
So listen, the spa was just awful, totally overrun with suburban riffraff.ฟังนะ สปามันแย่มาก ถิ่นนั้นทั้งหมดมีแต่พวกคนจนอยู่
...with an average suburban life...ตามชีวิตคนต่างจังหวัดทั่วไป
Number three, I don't happen to fit the role of dumb, insensitive suburban husband.บ้านเลขที่สามผมไม่ได้เกิดขึ้นเพื่อให้เหมาะสมกับบทบาท ของใบ้สามีชานเมืองรู้สึก
I left the suburban on the side of the road.ฉันทิ้งรถเก่าๆ ไว้ข้างถนน
No weapons! Let the suburban through.ปลดอาวุธก่อน ปล่อยให้รถผ่านไป
THAT'S FOR SUBURBAN SCHOOLSแล้วก็ในหนัง comedy วันรุ่น
Dexter Morgan, good suburban husbandเด็กซ์เตอร์ มอร์แกน สามีที่ดี อยู่ชานเมือง
Good suburban husband.สามีที่ดีย่านชานเมือง

*suburban* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
郊区[jiāo qū, ㄐㄧㄠ ㄑㄩ, 郊区 / 郊區] suburban district; outskirts; suburbs

*suburban* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
郊外居住者[こうがいきょじゅうしゃ, kougaikyojuusha] (n) suburbanite; suburban resident
郊外生活[こうがいせいかつ, kougaiseikatsu] (n) suburban life; life in the suburbs

*suburban* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เขตชานเมือง[n. exp.] (khēt chānme) EN: suburban zone ; outskirts FR: zone suburbaine [f]
นอกเมือง[adj.] (nøk meūang) EN: suburban ; out of town FR: suburbain ; de banlieue ; hors agglomération

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *suburban*
Back to top