ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

cosmopolitan

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *cosmopolitan*, -cosmopolitan-

cosmopolitan ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
cosmopolitan (adj.) ซึ่งท่องเที่ยวไปทั่วโลก See also: ซึ่งคุ้นเคยกับหลายประเทศหลายวัฒนธรรม
cosmopolitan (adj.) ซึ่งประกอบด้วยหลายชาติ Syn. international, metropolitan
cosmopolitan (adj.) ซึ่งมีความรู้และได้รับการขัดเกลา
cosmopolitan (adj.) ซึ่งไม่มีอคติ
cosmopolitan (n.) บุคคลซึ่งเดินทางไปทั่วโลก Syn. cosmopolite
English-Thai: HOPE Dictionary
cosmopolitan(คอซมะพอล'ลิเทิน) adj. เกี่ยวกับโลกทั้งหมด,เกี่ยวกับสากลนิยม,ซึ่งมีอยู่ทั่วโลกหรือทุกหนทุกแห่ง,ซึ่งประกอบด้วยหลายชาติหลายภาษา,ซึ่งไม่มีชาติหรือภาษาเป็นเครื่องผูกมัด,เกี่ยวกับพลเมืองโลก n. ผู้ที่ไม่มีชาติหรือภาษาเป็นเครื่องผูกมัด, See also: cosmopo
English-Thai: Nontri Dictionary
cosmopolitan(adj) เกี่ยวกับสากลนิยม,ทั่วโลก,ซึ่งมีอยู่ทั่วโลก
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
cosmopolitanพบทั่วโลก [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
No single daughter of mine is going to New York City representing the great state of Mississippi without a proper cosmopolitan wardrobe.ลูกสาวคนเดียวของแม่ จะไปถึงนิวยอร์ก เป็นหน้าเป็นตาให้ชาวรัฐมิสซิสซิปปี้ ก็ต้องแต่งองค์ทรงเครื่องหน่อย
And I read in Cosmopolitan magazine toda... Well, I skimmed it.แล้ววันนี้ฉันอ่านนิตยสารCosmopolitanมา แค่ดูเฉยๆนะ
She came to New York, she envisioned it, and just like that... she applied for a job at Cosmopolitan magazine.เธอมานิวยอร์ค เธอเห็นภาพของมัน และ ก็แค่เหมือนกับ.. เธอไปสมัครงานที่ นิตยสารคอสโมโพลิแทน
Unfortunately this is not a Bette Midler Concert, we'll not be serving Cosmopolitan and Baked Alaskaน่าเสียดาย ที่เราไม่ได้อยู่ในคอนเสิร์ต พี่เบน ชลาทิศ แต่เรามาตีกลอง
No. Blowjob shots for the ladies, and a cosmopolitan for each of the guys.ไม่ ช็อตบ๊วบจู๋สำหรับสาวๆ
Ten people saw her downing cosmopolitans... at the Caribou Club.มีคนกว่าสิบคนเห็นเธอซดคอสโมโพลิแทน ที่คาริบู คลับ
A cosmopolitan. That's your favorite, isn't it?คอสโมโพลิแทน แก้วโปรดของเธอไง
I knew they were cosmopolitan.นึกแล้วว่าต้องเป็นคนกรุง
A Cosmopolitan, for a Cosmopolitan.Cosmopolitan, สำหรับ Cosmopolitan(พลเมือง)
I'm gonna get each one of those guys a cosmopolitan.ผมเลี้ยงช็อต "สาวแตก" พวกผู้ชาย

cosmopolitan ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
国際感覚[こくさいかんかく, kokusaikankaku] (n) cosmopolitan (international) way of thinking; feeling for the wider world
国際都市[こくさいとし, kokusaitoshi] (n) cosmopolitan city
コスモポリタニズム[, kosumoporitanizumu] (n) cosmopolitanism
コスモポリタン[, kosumoporitan] (n) cosmopolitan; (P)
世界主義[せかいしゅぎ, sekaishugi] (n) cosmopolitanism
世界人[せかいじん, sekaijin] (n) cosmopolitan; world citizen
国際人[こくさいじん, kokusaijin] (n) international celebrity; cosmopolitan; citizen of the world; (P)

cosmopolitan ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kosmopolit {m}cosmopolitan
Weltbürger {m}cosmopolitan
kosmopolitisch; international; weltoffen {adj}cosmopolitan

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า cosmopolitan
Back to top