ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*stunning*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น stunning, -stunning-

*stunning* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
stunning (adj.) น่าประหลาดใจ See also: น่างงงวย, น่าทึ่ง Syn. striking, remarkable, astonishing
English-Thai: HOPE Dictionary
stunning(สทัน'นิง) adj. ทำให้สงบ,ทำให้งงงวย,ทำให้ประหลาดใจ,ทำให้หูอื้อ,สวยล้ำเลิศ,ยอดเยี่ยม,ล้ำเลิศ., Syn. astonishing ###A. dull
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Celsius, let's start with the premise... that when you see this stunning, smoldering creature... she transcends your desire to chew.เซลเซียสขอเริ่มต้นด้วยหลักฐาน ... ที่เมื่อคุณเห็นที่สวยงาม, สิ่งมีชีวิตที่คุกรุ่นนี้ ... เธอฟันฝ่าความต้องการของคุณที่จะเคี้ยว เธอ electrifies คุณ!
If this discovery is confirmed it will be one of the most stunning insights into our universe that science has ever uncovered.หากการค้นพบนี้ได้รับการยืนยัน มันจะเป็นหนึ่งในที่สุด ข้อมูลเชิงลึกที่สวยงาม ของจักรวาลของเรา
The President called the message from Vega "a stunning insight into our universe... "ประธานที่เรียกว่าข้อความ จากเวก้า ข้อมูลเชิงลึกที่สวยงาม ของจักรวาลของเรา
And I haven't since, with the exception of Bogey's party and my stunning digestive pyrotechnics.แล้วฉันก็ไม่เคยทำตามใครเลย ยกเว้นที่ปาร์ตี้ของโบกี้ ที่ท้องฉันผิดพลาดทางเทคนิค
Yesterday, I met this stunning blond woman...เมื่อวาน ฉันเพิ่งเจอ หญิงมา แจ่มมาก...
To enhance stunning beauty such as yours with silky smooth skin, I have brought you a special tropical juice!กำลังจะเปิดตัว หมายเลข 900 อับซารอม มาทำอะไรที่นี้ นี่ห้องของชั้นนะ
We were just talking about how stunningly beautiful you are, really.รู้ไหมคุณทำให้ฉันกลายเป็นพวก ..คลั่งไคล้ .. ดารา
My, what a stunning, young man, you are.โอ้ ช่างเป็นชายหนุ่มรูปงามจริงๆ
Greetings. Samantha, you look absolutely stunning today, as per usual.ไง ซาแมนธา เธอดูสวยเลิศไปเลยนะวันนี้ ต่างจากปกติ
My god, you're more stunning in person.พระเจ้า คุณดูสวยกว่าในรูปเสียอีก
The silk looks stunning with your fair skin!ไหมดูสวยงามมาก เข้ากับผิวสวยของเจ้า
You do deserve, Dr. Karev, to be chastised for your stunningly poor decision making.คุณสมควรได้รับ,ดร.คาเรฟ,ในการตำหนิเพื่อให้ง

*stunning* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
惊心[jīng xīn, ㄐㄧㄥ ㄒㄧㄣ, 惊心 / 驚心] stunning

*stunning* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
目の覚めるよう;目の覚める様[めのさめるよう, menosameruyou] (adj-na) stunning; electrifying; striking; eye-popping; brilliant

*stunning* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ความรู้สึกงงงัน[n. exp.] (khwām rūseu) EN: stunning sensation FR:
งงงัน[adj.] (ngong-ngan) EN: stunned ; dazed ; stupefied ; stunning ; caught off guard FR: stupéfait ; abasourdi
สวยเลิศ[adj.] (sūay loēt) EN: stunning FR:
สวยพริ้ง[adj.] (sūay phring) EN: dazzlingly beautiful ; beautiful ; gorgeous ; stunning FR:
ตระการตา[adj.] (trakān tā) EN: spectacular ; marvelous ; splendid ; stunning FR: spectaculaire
วับ[adv.] (wap) EN: suddenly ; dazzlingly ; stunningly FR:

*stunning* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
atemberaubend; überwältigend {adj}stunning
fantastisch; phantastisch; toll {adj}stunning

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *stunning*
Back to top