ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*sewer*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น sewer, -sewer-

*sewer* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
sewer (n.) ท่อน้ำเสีย See also: ท่อระบายน้ำ Syn. drain, drainpipe, conduit, tube
sewer (n.) ผู้เย็บ See also: เครื่องเย็บ
sewerage (n.) การระบายของเสียออกทางท่อระบาย See also: สิ่งโสโครก, การปล่อยสิ่งโสโครก Syn. drainage, sewage
English-Thai: HOPE Dictionary
sewer(ซู'เออะ,ซิว'เออะ) n. ท่อน้ำเสีย,ท่อระบายของเสีย,ผู้เย็บ,เครื่องเย็บ
sewerage(ซู'เออริจ) n. การปล่อยของเสียออกทางท่อระบาย,การขับถ่ายน้ำเสีย,ระบท่อน้ำเสีย,น้ำเสีย,สิ่งโสโครก,คำพูดสกปรก,ความคิดสกปรก
English-Thai: Nontri Dictionary
sewer(n) เครื่องเย็บ,ท่อระบายของโสโครก
sewerage(n) การระบายน้ำทิ้ง,การปล่อยของเสีย,ระบบท่อน้ำทิ้ง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
sewerageระบบระบายสิ่งปฏิกูล [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Separate Sewer ท่อรวบรวมน้ำเสียแยก ท่อรวบรวมน้ำเสียที่องค์การจัดการน้ำเสียได้ จัดให้มีขึ้นที่แยกต่างหากออกจากระบบระบายน้ำ [สิ่งแวดล้อม]
Sewer ท่อระบาย ท่อหรือรางระบายสำหรับระบายน้ำเสียหรือระบาย น้ำฝน [สิ่งแวดล้อม]
Sewerageการระบายน้ำเสีย [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ช่างเย็บ (n.) sewer See also: needlewoman, seamer, seamstress Syn. ช่างเย็บผ้า
ช่างเย็บผ้า (n.) sewer See also: needlewoman, seamer, seamstress
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
He means sewer. Where is it?เขาคงหมายถึงท่อระบายน้ำ มันอยู่ตรงไหน
When we were forced to come to New York I found myself for the first time without a home wandering the sewers, scavenging for whatever I could find.เมื่อเราถูกบังคับให้มาไปนิวยอร์ก ... ... ผมพบว่าตัวเองเป็นครั้งแรกโดยไม่ต้องกลับบ้าน ... ... เดินท่อระบายน้ำไล่สิ่งที่ฉันสามารถหา
We're getting out through the sewers. I have to check if they're clear.เราต้องหลบออกทางท่อระบาย
The sewer lines run under this neighborhood, too, Doctor.ท่อระบายน้ำทิ้งของบ้านเขา ก็ไหลผ่านบริเวณใกล้เคียงนี้ด้วย คุณหมอ
There's a sewer grate right under the van.มีตะแกรงท่อระบายน้ำ ข้างล่างตรงที่รถตู้จอด
See these sewer grates around here?เห็นท่อระบายน้ำที่อยู่บริเวณรอบๆนี้ไหม
[Stottlemeyer] Officer, take a look in that sewer grate.เจ้าหน้าที่ ไปดูตรงท่อระบายน้ำสิ
Somewhere on the other side of this wall is the main drainage pipe to the prison's old sewer system.สักที่หลังกำแพงนี้คือท่อระบายน้ำ ต่อไปถึงระบบระบายของเสียอันเก่า สักที่หลังกำแพงนี้คือท่อระบายน้ำ ต่อไปถึงระบบระบายของเสียอันเก่า
Including the Han River sewer map.รวมแผนที่ท่อระบายน้ำแม่น้ำฮาน
I got it from a civil servant who knows the sewer system.ได้มาจากพวกเจ้าหน้าที่นั่นแหล่ะ ใครที่ไหนจะมามีระบบท่อระบายน้ำ
Hyun-seo said it was a big sewer. Look how big this is.ฮุนโซบอกว่า เป็นท่อน้ำใหญ่ๆ นี่ยังใหญ่ไม่พออีกเหรอ
Stop complaining! Put your time into searching another sewer instead.หยุดพูดได้แล้ว เอาเวลาไปหาตามท่อจะดีกว่า

*sewer* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
污浊[wū zhuó, ㄓㄨㄛˊ, 污浊 / 污濁] dirty; muddy; foul (sewer)
下水道[xià shuǐ dào, ㄒㄧㄚˋ ㄕㄨㄟˇ ㄉㄠˋ, 下水道] sewer
排污管[pái wū guǎn, ㄆㄞˊ ㄍㄨㄢˇ, 排污管] sewer
渗沟[shèn gōu, ㄕㄣˋ ㄍㄡ, 渗沟 / 滲溝] sewer

*sewer* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
上下水道[じょうげすいどう, jougesuidou] (n) water and sewer services
下水[したみず, shitamizu] (n) (1) drainage; ditch; gutter; sewerage; (2) sewage; black water; (P)
下水工事[げすいこうじ, gesuikouji] (n) drainage (sewerage) works
下水板[げすいいた, gesuiita] (n) wooden sewer covers
下水管[げすいかん, gesuikan] (n) sewer pipe
下水道[げすいどう, gesuidou] (n) drain; sewer; drainage system; (P)
合流渠[ごうりゅうきょ, gouryuukyo] (n) combined sewer
排液[はいえき, haieki] (n) drainage; sewerage
溝渠[こうきょ, koukyo] (n) ditch; sewer; canal
管渠;管きょ[かんきょ, kankyo] (n) (See 下水道管渠) (e.g. sewer, storm water) pipe; culvert

*sewer* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ช่างเย็บ[n. exp.] (chang yep) EN: sewer ; seamstress ; needlewoman ; seamer ; sewing worker FR: couturier [m] ; couturière [f] ; piqueur [m] ; piqueuse [f]
หนูบ้าน[n. exp.] (nū bān) EN: brown rat ; common rat ; street rat ; sewer rat ; Hanover rat ; Norway rat ; brown Norway rat ; Norwegian rat ; wharf rat FR: rat brun [m] ; surmulot [m] ; rat surmulot [m] ; rat d'égout [m] ; rat de Norvège [m] ; rat gris [m]
หนูนอร์เวย์[n. exp.] (nū Nøwē) EN: brown rat ; common rat ; street rat ; sewer rat ; Hanover rat ; Norway rat ; brown Norway rat ; Norwegian rat ; wharf rat FR: rat brun [m] ; surmulot [m] ; rat surmulot [m] ; rat d'égout [m] ; rat de Norvège [m] ; rat gris [m]
หนูสีน้ำตาล[n. exp.] (nū sī nāmtā) EN: brown rat ; common rat ; street rat ; sewer rat ; Hanover rat ; Norway rat ; brown Norway rat ; Norwegian rat ; wharf rat FR: rat brun [m] ; surmulot [m] ; rat surmulot [m] ; rat d'égout [m] ; rat de Norvège [m] ; rat gris [m]
หนูท่อ[n. exp.] (nū thø) EN: brown rat ; common rat ; street rat ; sewer rat ; Hanover rat ; Norway rat ; brown Norway rat ; Norwegian rat ; wharf rat FR: rat brun [m] ; surmulot [m] ; rat surmulot [m] ; rat d'égout [m] ; rat de Norvège [m] ; rat gris [m]
ระบบระบายน้ำทิ้ง[n. exp.] (rabop rabāi) EN: sewerage system FR: système d'évacuation des eaux usées [m]
ร่อง[n.] (rǿng) EN: ditch ; drain ; sewer ; rut ; channel ; canal ; trench FR: rigole [f] ; égouttoir [m] ; canalisation [f] ; fossé [m] ; sillon [m] ; tranchée [f]
สำนักการระบายน้ำ[org.] (Samnak Kān ) EN: Department of Drainage and Sewerage (DDS) FR:
ท่อน้ำทิ้ง[n. exp.] (thø nām thi) EN: drain ; sewer FR: tuyau d'évacuation (des eaux sales) [m]
ท่อระบายน้ำ[n. exp.] (thø rabāi n) EN: drainage pipe ; drain ; sewer FR: égout [m] ; tuyau d'évacuation [m]

*sewer* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
zentrale Abwasserbeseitigung {f}central sewerage provisions
Abwasserbeseitigungsanlage {f}sewerage facility

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *sewer*
Back to top