ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*senior*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น senior, -senior-

*senior* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
senior (adj.) อาวุโส See also: ซึ่งมีอายุมากกว่า, ซึ่งเป็นรุ่นพี่ Syn. elder, older
senior (n.) ผู้มีอาวุโสกว่า See also: ผู้ที่มีอายุมากกว่า Syn. elder, master, superior
senior (n.) นักศึกษาชั้นปีสุดท้าย
senior citizen (n.) ผู้สูงอายุมักเป็นผู้ที่เกษียณแล้วและรับเบี้ยบำเหน็จบำนาญ Syn. oldster
senior hight school (n.) โรงเรียนมัธยมปลาย (เกรด 10-12)
seniority (n.) ระดับอาวุโส See also: ความเป็นผู้มีอาวุโส Syn. precedence, priority, status
English-Thai: HOPE Dictionary
senior(ซีน'เยอะ) adj. อาวุโส,อายุมาก,เกี่ยวกับนักเรียนหรือนักศึกษาในป'สุดท้าย,เกี่ยวกับนักศึกษาในสองปีสุดท้าย,ก่อน,เมื่อก่อน. n. ผู้อาวุโส,ผู้มีอายุ สูงกว่า,นักเรียนหรือนักศึกษาในปีสุดท้าย, Syn. elder,older,veteran
senior high schooln. โรงเรียนมัธยมตอนปลาย
seniority(ซีนยอ'ริที) n. ความเป็นผู้มีอาวุโส,การมีอายุมาก,ตำแหน่งผู้อาวุโส
English-Thai: Nontri Dictionary
senior(adj) มีอายุ,อาวุโสกว่า,ก่อน
seniority(n) ความสูงอายุ,ความอาวุโส
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
seniority ruleหลักถืออาวุโส [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Senior centersศูนย์ผู้สูงอายุ [TU Subject Heading]
Seniority benefitผลประโยชน์ตามอาวุธโส [เศรษฐศาสตร์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ (n.) senior government official See also: high-ranking government servant/public servant/public official Syn. ข้าราชการชั้นสูง
ข้าราชการชั้นสูง (n.) senior government official See also: high-ranking government servant/public servant/public official
ข้าราชการประจำ (n.) senior official See also: government official Syn. ข้าราชการ
ญาติผู้ใหญ่ (n.) senior relatives
ที่ปรึกษาอาวุโส (v.) senior advisor
นายทหารผู้ใหญ่ (n.) senior commissioned officer
ประธานกรรมการผู้บริหารระดับสูง (n.) senior executive managing director
ผู้มีอายุ (n.) senior citizen See also: the elderly, old people Syn. ผู้สูงอายุ, ผู้สูงวัย
ผู้สูงวัย (n.) senior citizen See also: the elderly, old people Syn. ผู้สูงอายุ, ผู้อาวุโส
พ.ต.อ.พิเศษ (n.) senior police colonel Syn. พันตำรวจเอกพิเศษ
พ.อ.พิเศษ (n.) senior colonel Syn. พันเอกพิเศษ
พันตำรวจเอกพิเศษ (n.) senior police colonel
พันเอกพิเศษ (n.) senior colonel
ม.ปลาย (n.) senior high school Syn. มัธยมศึกษาตอนปลาย, มัธยมปลาย Ops. มัธยมศึกษาตอนต้น, ม.ต้น, มัธยมต้น, มัธยมตอนต้น
มัธยมตอนปลาย (n.) senior high school Syn. มัธยมศึกษาตอนปลาย, มัธยมปลาย, ม.ปลาย Ops. มัธยมศึกษาตอนต้น, ม.ต้น, มัธยมต้น, มัธยมตอนต้น
ระดับอาวุโส (n.) senior See also: seniority
รุ่นพี่ (n.) senior Ops. รุ่นน้อง
วัยวุฒิ (n.) seniority
วุฒ (adj.) senior See also: aged, old, elder
อาวุโส (adj.) senior
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
His father was a senior judge, like myselfพ่อเขาเป็นถึงผู้พิพากษาอาวุโสเหมือนผม
You must also learn from your seniors and Masters how to be a good person.เจ้าจะต้องเรียนรู้จากรุ่นพี่และอาจารย์ ว่าวิธีที่จะเป็นคนดีทำยังไง.
It's a home for senior citizens.ที่นั่นเป็นบ้านพักผู้สูงอายุ
The girl was Tsuji Yoko, 17, a senior at Seikei Girls' School.เธอคือ ซึจิ โยโกะ, อายุ 17, รุ่นพี่ที่โรงเรียนสตรี เซเก.
Juniors, Seniors, this is Pam Kitterman.นักเรียน.. นี่คือคุณแพม คิตเตอร์แมน
You guys, what is the one thing that could ruin my senior prom?พวกเธอว่าอะไรที่จะทำลายงานรุ่นของฉัน
The cutest guy asked me to the senior prom, but it turned out he invited me as a cruel joke, and I have never fully recovered.The cutest guy asked me to the senior prom, but it turned out he invited me as a crueI joke, and I have never fuIIy recovered.
Well, actually, Janine is senior drive-thru manager, so you are on her turf.จานีนเป็นผู้จัดการใหญ่ร้านนี้ ตอนนี้คุณอยู่ในร้านเธอ
It'll be just like senior year except funnier. Time to go.เหมือนตอนเราเรียนปีสุดท้ายไง แต่สนุกกว่าแน่ๆ
Ladies and gentlemen, graduating seniors, good evening.สวัสดีคะ ท่านสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีทั้งหลาย
Yeah, but I was thinking more among the lines of a blind, ex-illiterate senior citizen who learned to read while fighting the Nazis.But l was thinking more of a blind, ex-illiterate senior citizen who learned... -... to read while fighting Nazis.
And this guy calls up, and he's talking about his senior quote and DJ Justice says, "What was great about your quote?"และมีคนนึงโทรมา เขาพูดเรื่อง สุนทรพจน์ของเขา... แล้วดีเจจัสติสบอกว่า สุนทรพจน์ของคุณมีอะไรดี?

*senior* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zhǒng, ㄓㄨㄥˇ, 冢] mound; burial mound; senior (i.e. eldest child or senior in rank)
先公[xiān gōng, ㄒㄧㄢ ㄍㄨㄥ, 先公] deceased father; deceased senior male figure
伯仲叔季[bó zhòng shū jì, ㄅㄛˊ ㄓㄨㄥˋ ㄕㄨ ㄐㄧˋ, 伯仲叔季] eldest; second; third and youngest of brothers; order of seniority among brothers
正宫娘娘[Zhēng gōng Niáng niáng, ㄓㄥ ㄍㄨㄥ ㄋㄧㄤˊ ㄋㄧㄤˊ, 正宫娘娘 / 正宮孃孃] Empress; senior Imperial Consort; Queen Mother
[bó, ㄅㄛˊ, 伯] father's elder brother; senior; paternal elder uncle; eldest of brothers; respectful form of address
拜见[bài jiàn, ㄅㄞˋ ㄐㄧㄢˋ, 拜见 / 拜見] pay a formal visit; call to pay respects; meet one's senior or superior
资深[zī shēn, ㄗ ㄕㄣ, 资深 / 資深] senior (in terms of depth of accumulated experience); deeply qualified
前辈[qián bèi, ㄑㄧㄢˊ ㄅㄟˋ, 前辈 / 前輩] senior; older generation; precursor
大校[dà xiào, ㄉㄚˋ ㄒㄧㄠˋ, 大校] senior ranking officer in Chinese army; senior colonel
尊卑[zūn bēi, ㄗㄨㄣ ㄅㄟ, 尊卑] seniors and juniors
排行[pái háng, ㄆㄞˊ ㄏㄤˊ, 排行] seniority; ranking
班辈[bān bèi, ㄅㄢ ㄅㄟˋ, 班辈 / 班輩] seniority in the family; pecking order
班辈儿[bān bèi r, ㄅㄢ ㄅㄟˋ ㄖ˙, 班辈儿 / 班輩兒] seniority in the family; pecking order
盟兄[méng xiōng, ㄇㄥˊ ㄒㄩㄥ, 盟兄] senior partner in sworn brotherhood
贵妃[guì fēi, ㄍㄨㄟˋ ㄈㄟ, 贵妃 / 貴妃] senior concubine; imperial consort
资望[zī wàng, ㄗ ㄨㄤˋ, 资望 / 資望] seniority and prestige
高中生[gāo zhōng shēng, ㄍㄠ ㄓㄨㄥ ㄕㄥ, 高中生] senior high school student
辈分[bèi fèn, ㄅㄟˋ ㄈㄣˋ, 辈分 / 輩分] seniority in the family or clan; position in the family hierarchy
元老院[yuán lǎo yuàn, ㄩㄢˊ ㄌㄠˇ ㄩㄢˋ, 元老院] upper house; senate; senior statesmen's assembly
年尊[nián zūn, ㄋㄧㄢˊ ㄗㄨㄣ, 年尊] aged and respected; senior
年资[nián zī, ㄋㄧㄢˊ ㄗ, 年资 / 年資] age and experience; seniority
工龄[gōng líng, ㄍㄨㄥ ㄌㄧㄥˊ, 工龄 / 工齡] length of service; seniority
[zhòng, ㄓㄨㄥˋ, 仲] second month of the season; middle; intermediate; 2nd in seniority
资历[zī lì, ㄗ ㄌㄧˋ, 资历 / 資歷] qualifications; experience; seniority
年长[nián zhǎng, ㄋㄧㄢˊ ㄓㄤˇ, 年长 / 年長] senior

*senior* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
お婆ちゃん(P);お祖母ちゃん;御祖母ちゃん;御婆ちゃん[おばあちゃん, obaachan] (n) (uk) (fam) granny; grandma; gran; female senior-citizen; (P)
お祖母さん(P);お婆さん;御祖母さん;御婆さん[おばあさん, obaasan] (n) (1) (usu. お祖母さん) (See 祖母さん) grandmother; (2) (usu. お婆さん) female senior-citizen; (P)
お祖父さん(P);御祖父さん;お爺さん;御爺さん[おじいさん, ojiisan] (n) (1) (usu. お祖父さん) (See 祖父さん) grandfather; (2) (usu. お爺さん) male senior-citizen; (P)
コリュフェイ;コルフェ[, koryufei ; korufe] (n) coryphee (senior corps de ballet member)
シニア[, shinia] (n) senior; (P)
シニアハイスクール[, shiniahaisuku-ru] (n) senior high school
シニオリティー[, shinioritei-] (n) seniority
シルバーシート[, shiruba-shi-to] (n) seat for seniors and handicapped (wasei
トップ[, toppu] (n) (1) top; (2) top position; (3) senior management; senior bureaucrat; (P)
ばあちゃん[, baachan] (n) (fam) (See お祖母ちゃん) granny; grandma; gran; female senior-citizen; (P)
マザー[, maza-] (n) (1) mother; (2) (abbr) {comp} motherboard; (3) Mother (Superior); title of a senior nun
モンキーバナナ[, monki-banana] (n) monkey banana (var. of wild banana in the Philippines and Okinawa) (Musa acuminata 'Seniorita') (wasei
上席[じょうせき, jouseki] (n,adj-no) seniority; precedence; upper seat
上級副社長[じょうきゅうふくしゃちょう, joukyuufukushachou] (n) senior vice president
下文[くだしぶみ, kudashibumi] (n) edict from a senior official in government or military which had the status of a binding official document
介護予防[かいごよぼう, kaigoyobou] (n) (See 予防的ケア) preventive care, esp. for senior citizens
兄い[あにい, anii] (n) (1) (col) (fam) (See 兄貴) elder brother; one's senior; (2) dashing young man; gallant young lad
兄弟子[あにでし, anideshi] (n) senior schoolmate; senior apprentice
先任[せんにん, sennin] (n) seniority; predecessor
先任順[せんにんじゅん, senninjun] (n) order of seniority
先学[せんがく, sengaku] (n) academic predecessor; scholars of the past; senior scholar
先輩[せんぱい, senpai] (n) (See 後輩・こうはい) senior (at work or school); superior; elder; older graduate; progenitor; old-timer; (P)
先輩後輩[せんぱいこうはい, senpaikouhai] (exp) (1) one's seniors and juniors; (2) seniority-based hierarchy
先輩面をする[せんぱいづらをする, senpaidurawosuru] (exp,vs-i) (See 先輩風を吹かす) to put on an air of seniority
先進[せんしん, senshin] (n,adj-no) seniority; advance; leadership; (P)
古参[こさん, kosan] (n,adj-no) seniority; long service; (P)
古株[ふるかぶ, furukabu] (n) old-timer; veteran; senior
四回生;4回生[よんかいせい, yonkaisei] (n) fourth year (college) student; senior
大女将[おおおかみ, oookami] (n) senior proprietress (hostess) of a Japanese inn or restaurant
大師範[だいしはん, daishihan] (n) master; grandmaster; senior instructor
婆さん(P);祖母さん[ばあさん, baasan] (n) (1) (usu. 祖母さん) (See お祖母さん) grandmother; (2) (婆さん) female senior citizen; (P)
寝たきり老人[ねたきりろうじん, netakiriroujin] (n) (sens) bedridden senior citizen
専務取締役[せんむとりしまりやく, senmutorishimariyaku] (n) (senior) managing director
序歯[じょし, joshi] (n) (arch) arranging seats by seniority
庫院[くいん, kuin] (n) kitchen-cum-office of a Zen temple or monastery, where meals are prepared and senior priests have their offices
日本的経営[にほんてきけいえい, nihontekikeiei] (n) Japanese-style business management; adoption of Japanese business practices (such as lifelong employment, seniority-based promotions, etc.)
正使[せいし, seishi] (n) senior envoy; chief delegate
[おう, ou] (n,n-suf) (1) king; ruler; sovereign; monarch; (2) king (for senior player) (shogi); (P)
編集委員[へんしゅういいん, henshuuiin] (n) editorial committee member; senior staff writer (newspaper)
老人ホーム[ろうじんホーム, roujin ho-mu] (n) senior citizens' home; (P)

*senior* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาจารย์[n.] (ājān) EN: senior monk FR: maître spirituel [m]
อาวุโส[n.] (āwusō) EN: seniority ; precedence FR: ancienneté [f]
อาวุโส[adj.] (āwusō) EN: senior ; veteran ; elder FR: aîné ; ancien ; senior
ชำนาญการพิเศษ[n. exp.] (chamnān kān) EN: senior professional level FR:
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย[n. exp.] (chan mattha) EN: senior high school FR:
ชั้นผู้ใหญ่[n. exp.] (chan phūyai) EN: senior level FR:
ดาบตำรวจ (ด.ต.)[n. prop.] (Dāp Tamrūat) EN: Police Senior Sergeant Major (Pol. Sen. Sgt. Maj.) FR:
ด.ต. (ดาบตำรวจ)[abv.] (Dø. Tø. (Dā) EN: Pol. Sen. Sgt. Maj. (Police Senior Sergeant Major) FR:
หัวหน้าลูกเรือ[n. exp.] (hūanā lūkre) EN: cabin crew in charge (CIC) ; senior flight supervisor FR: chef de cabine [m]
หุ้นส่วนใหญ่[n. exp.] (hunsuan yai) EN: senior partner FR:
เจ้าหน้าที่ดูแลระบบอาวุโส[n. exp.] (jaonāthī dū) EN: senior system engineer FR:
การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโส[n. exp.] (kān prachum) EN: Senior Officials Meeting FR:
การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสเศรษฐกิจอาเซียน [org.] (Kān Prachum) EN: Senior Economic Official Meeting (SEOM) FR:
การรดน้ำดำหัว[n. exp.] (kān rotnām ) EN: pouring flagrant water on the senior palms FR:
ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่[n. exp.] (khārātchakā) EN: senior civil servant FR:
คนสูงอายุ[n. exp.] (khon sūng-ā) EN: elderly person ; senior citizen FR: personne âgée [f]
คนสูงวัย[n. exp.] (khon sūng w) EN: elderly person ; senior citizen FR: personne âgée [f]
ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่[n. exp.] (lūkseūa sām) EN: senior scout FR:
มหาเถระ[n. exp.] (mahāthēra) EN: senior monk ; monk who has spent twenty years or more in the Order ; maha-thera FR:
มหาเถร-[pref.] (mahāthēra-) EN: senior monk FR:
มัธยมปลาย (ม.ปลาย) [n. exp.] (matthayom p) EN: upper secondary school ; high school ; senior high school FR: enseignement secondaire supérieur [m] ; secondaire supérieur [m]
มัธยมตอนปลาย[n. exp.] (matthayom t) EN: senior high school FR:
มนตรี[n.] (montrī) EN: counselor ; adviser ; high government official ; senior government official FR: conseiller [m] ; dignitaire de l'État [m]
มุขมนตรี[n.] (mukkhamontr) EN: king' s counselor ; high-ranking government advisor ; senior government advisor FR:
นายอำเภออาวุโส[n. exp.] (nāi-amphoē ) EN: senior deputy district chief FR:
นายดาบตำรวจ (ด.ต.)[n. prop.] (Nāi Dāp Tam) EN: Police Senior Sergeant Major (Pol. Sen. Sgt. Maj.) FR:
นักเศรษฐศาสตร์อาวุโส[n. exp.] (nak sētthas) EN: senior economist FR:
นักศึกษาชั้นปีที่ 4[n. exp.] (nakseuksā c) EN: senior FR: étudiant de quatrième année [m]
นิสิตชั้นปีที่ 4[n. exp.] (nisit chan ) EN: senior FR: étudiant de quatrième année [m]
พลอากาศจัตวา (พล.อ.จ.)[n. exp.] (phon ākāt j) EN: brigadier general ; senior colonel ; air commodore FR:
พลจัตวา (พล.จ.)[n. exp.] (phon jattaw) EN: brigadier ; brigadier general ; one-star general ; senior colonel FR: général de brigade [m]
พระอาจารย์[n.] (phra-ājān) EN: senior monk FR:
ผู้อาวุโส[n. exp.] (phū āwusō) EN: senior person ; elder ; veteran FR: aîné [n] ; aînée [f] ; senior [m] ; ancien [m] ; ancienne [f] ; vétéran [m] ; vieux briscard [m] (fam.)
ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ[n. exp.] (phū chīochā) EN: senior expert FR:
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส[n. exp.] (phū chūay k) EN: senior vice president ; senior deputy managing director FR:
ผู้หลักผู้ใหญ่[n.] (phūlakphūya) EN: adult ; senior ; person of mature age ; grown-up ; person of importance FR:
ผู้มีอาวุโส[n. exp.] (phū mī āwus) EN: senior ; senior person FR: ancien [m]
ผู้พิพากษาอาวุโส[n. exp.] (phū phiphāk) EN: senior judge FR:
ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะ[n. exp.] (phū phiphāk) EN: senior judge FR:
ผู้สูงอายุ[n. exp.] (phū sūng-āy) EN: elder ; elderly person ; older person ; senior ; elderly FR: senior [m] ; personne du troisième âge [f]

*senior* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Senior {m}; Seniorin
Senior {m} | Senioren
Highschool-Schüler {m} im vierten Jahrsenior [Am.]
Alter {n}seniority
Hauptlehrer {m}senior master
Oberschwester {f}senior nursing officer
Oberstaatsanwalt {m}senior prosecutor
Seniorchef {m}senior partner

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *senior*
Back to top