ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

priority

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *priority*, -priority-

priority ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
priority (n.) การมาก่อน Syn. preference, precedence
priority (n.) สิทธิพิเศษ
priority (n.) สิ่งที่ได้รับความสนใจมากกว่า
English-Thai: HOPE Dictionary
priority(ไพรออ'ริที) n. การมาก่อน,การมีสิทธิก่อน,บุริมสิทธิ,สิทธิพิเศษ
priority processingการประมวลผลตามลำดับความสำคัญหมายถึงการประมวลผลไปตามระดับความสำคัญของโปรแกรม (ที่มีการกำหนดไว้ก่อนแล้ว)
English-Thai: Nontri Dictionary
priority(n) บุริมสิทธิ์,สิทธิพิเศษ,การมีสิทธิ์ก่อน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
priorityลำดับความสำคัญ, บุริมภาพ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
priority processingการประมวลผลตามลำดับความสำคัญ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Priority Dateวันยื่นคำขอ ซึ่งถูกอ้างการมีสิทธิก่อนในกรณีที่ยืนคำขอมากกว่าหนึ่งประเทศ [ทรัพย์สินทางปัญญา]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ลำดับสูง-ต่ำ (adv.) according to priority See also: in descending order, order of priority Syn. ลดหลั่น, ลำดับ
หลั่น (adv.) according to priority See also: in descending order, order of priority Syn. ลดหลั่น, ลำดับ, ลำดับสูง-ต่ำ
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I should put my studies as my first priorityฉันควรเอาเรื่องการเรียนเป็นสิ่งสำคัญอันดับแรก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Have all traffic below us cleared. I want a priority landing in Chicago.เคลียร์การจราจรข้างใต้เราด้วย ผมต้องการบินลงในชิคาโก้
Accept priority override Alpha.ยอมรับความสำคัญแทนที่ อัลฟา
I have a priority package from the nat-sat printing room.[ดาวเทียมพยากรณ์อากาศ ห้ามใช้ทางการทหาร] ผมมีเอกสารลับมาส่ง เป็นภาพถ่ายจากดาวเทียมจารกรรม
Our first priority is to cover those bodies, establish a new base camp, and complete this project.ก่อนอื่น เราต้องฝังศพพวกนี้ ตั้งค่ายสนาม แล้วปฏิบัติภารกิจให้สำเร็จ
This is Cain. Priority overload. Initiate launch proceedings.นี่เคน เตรียมตัวยิ่งจรวดได้
Request priority for landing zone one.ขออำนาจการลงจอดในโซนวัน
He's an agency priority target.ฟังนะ ทางเรากำลังต้องการตัวเขาอยู่
Our first priority is secure SeaTac Airport, ground all the planes,งานสำคัญของเราคือ ป้องกันท่าอากาศยาน ซีเทค ห้ามเครื่อบินทุกเครื่องออก
My first priority has to be to protect my family.สิ่งสำคัญที่ฉันต้องทำคือ ปกป้องครอบครัว
This is csi, Caine. We got a priority here!ผมชื่อเคน ซีเอสได เรามีหน้าที่เหนือคุณที่นี่
Extremely dangerous and a priority for us.อันตรายร้ายแรง และต้องการตัวอันดับต้นๆ
Crawford. It was my call. Field agents have priority over P.R.ผมมีสิทธิ์ทำได้ จนท.ปฏิบัติการมีอำนาจกว่าพีอาร์

priority ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
先后[xiān hòu, ㄒㄧㄢ ㄏㄡˋ, 先后 / 先後] early or late; priority; in succession; one after another
特急[tè jí, ㄊㄜˋ ㄐㄧˊ, 特急] especially urgent; top priority
优先[yōu xiān, ㄧㄡ ㄒㄧㄢ, 优先 / 優先] priority
先河[xiān hé, ㄒㄧㄢ ㄏㄜˊ, 先河] priority; sth advocated first; refers to ancient tradition: Worship the river first, then the sea.
束之高阁[shù zhī gāo gé, ㄕㄨˋ ㄓ ㄍㄠ ㄍㄜˊ, 束之高阁 / 束之高閣] tied up in a bundle on a high shelf; to put sth on the back burner; no longer a high priority

priority ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
セグメント優先度[セグメントゆうせんど, segumento yuusendo] (n) {comp} segment priority
セル損失優先権[セルそんしつゆせんけん, seru sonshitsuyusenken] (n) {comp} cell loss priority
ビュー変換入力優先度[ビューへんかんにゅうりょくゆうせんど, byu-henkannyuuryokuyuusendo] (n) {comp} view transformation input priority
プライオリティ;プライオリティー[, puraioritei ; puraioritei-] (n) priority
プライオリティキューシステム[, puraioriteikyu-shisutemu] (n) {comp} priority queue system
乗降車優先[じょうこうしゃゆうせん, joukoushayuusen] (n) priority to pedestrians
傾斜生産[けいしゃせいさん, keishaseisan] (n) priority production
傾斜生産方式[けいしゃせいさんほうしき, keishaseisanhoushiki] (n) priority production system
優先扱い[ゆうせんあつかい, yuusen'atsukai] (n) priority treatment; preferential treatment
家庭優先[かていゆうせん, kateiyuusen] (n) giving one's family life priority over one's work
最優先[さいゆうせん, saiyuusen] (n,vs) maximum preference; maximum priority; priority handling
集団主義[しゅうだんしゅぎ, shuudanshugi] (n) collectivism (giving priority to a group rather than any individual member)
高優先[こうゆうせん, kouyuusen] (n) high priority
セル損失プライオリティ[セルそんしつプライオリティ, seru sonshitsu puraioritei] (n) {comp} cell loss priority; CLP
優先権[ゆうせんけん, yuusenken] (n) priority; preference; preferential right
先決[せんけつ, senketsu] (n,vs) previous decision; predetermination; deciding in advance; first priority; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
セグメント優先度[せぐめんとゆうせんど, segumentoyuusendo] segment priority
セル損失プライオリティ[セルそんしつプライオリティ, seru sonshitsu puraioritei] cell loss priority (CLP)
セル損失優先権[セルそんしつゆせんけん, seru sonshitsuyusenken] cell loss priority
ビュー変換入力優先度[ビューへんかんにゅうりょくゆうせんど, byu-henkannyuuryokuyuusendo] view transformation input priority
プライオリティ[ぷらいおりてい, puraioritei] priority
プライオリティキューシステム[ぷらいおりていきゅーしすてむ, puraioriteikyu-shisutemu] priority queue system
上限実行優先順位[じょうげんじっこうゆうせんじゅんい, jougenjikkouyuusenjun'i] limit dispatching priority
優先順位[ゆうせんじゅんい, yuusenjun'i] order of precedence, priority level
実行優先順位[じっこうゆうせんじゅんい, jikkouyuusenjun'i] dispatching priority
廃棄プライオリティ[はいきプライオリティ, haiki puraioritei] discard priority, loss priority
自動優先順位グループ[じどうゆうせんじゅんいグループ, jidouyuusenjun'i guru-pu] APG, Automatic Priority Group
重要度[じょうようど, jouyoudo] priority (e.g. traffic)
高優先[こうゆうせん, kouyuusen] high priority

priority ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บุริมสิทธิ[n.] (burimmasit) EN: preferential right ; prior right ; preference ; priority FR: priorité [f]
ความสำคัญ[n.] (khwām samkh) EN: importance ; significance ; priority FR: importance [f] ; signification [f]
ความสำคัญสูงสุด[n. exp.] (khwām samkh) EN: top priority FR:
ลำดับ[n.] (lamdap) EN: order ; priority ; succession ; sequence ; arrangement ; step FR: ordre [m] ; distribution [f] ; séquence [f] ; suite [f] ; classement [m]
ลำดับสูง-ต่ำ[n. exp.] (lamdap sūng) EN: according to priority FR:
หนังสือที่ต้องปฏิบัติให้เร็วกว่าปกติ[n. exp.] (nangseū thī) EN: priority FR:
สิ่งสำคัญลำดับแรก[n. exp.] (sing samkha) EN: priority FR:
สิทธิพิเศษ[n. exp.] (sitthi phis) EN: privilege ; special privilege ; prerogative ; perquisite ; franchise ; priority FR: privilège [m] ; prérogative [f] ; droit particulier [m] ; priorité [f]
ตามลำดับความสำคัญ [adv.] (tām lamdap ) EN: in order of priority FR: par ordre d'importance

priority ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Prioritätsübertragung {f}assignment of priority
Prioritätserklärung {f}declaration of priority
Prioritätsbeleg {m}priority voucher; priority document
prioritätsbegründend {adj}giving rise to a right of priority
Gläubigervorrecht {n}absolute priority
Prioritätsangabe {f}priority data
Prioritätsdatum {n}priority date
Arbeitsprioritätenbericht {m}priority work report
Vorrangverarbeitung {f}priority processing

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า priority
Back to top