ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*secrete*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น secrete, -secrete-

*secrete* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
secrete (vt.) หลั่ง See also: ปล่อยออก, ไหล Syn. emit, excrete, discharge
secrete (vt.) ซ่อนเร้น See also: หลบเร้น, ปิดบัง, แอบซ่อน Syn. hide, conceal, cover
English-Thai: HOPE Dictionary
secrete(ซีคริท') vt. ปล่อยออก,คัดหลั่ง,ซ่อน,ซ่อนเร้น,ปิดบัง
English-Thai: Nontri Dictionary
secrete(vt) ปิดบัง,ซ่อนเร้น,ซุกซ่อน,ปล่อยออก
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
secreteหลั่ง, คัดหลั่ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
12 hours or so. He said they had poison gas... they secrete in small amounts.ประมาณ 12 ชั่วโมง เขาว่ามันมีแก๊สพิษ
It's a protein... secreted by a fungus called Aspergillus Ticor.หลั่งออกมาจากเชื้อราชื่อ แอสเปอร์จิลลัส ไทคอร์
There's another way to secrete that much protein. Do it naturally.อีกวิธีที่จะทำราหลั่งโปรตีนออกมามากขนาดนั้นก็คือ ปล่อยตามธรรมชาติ
A species which secretes a psychoactive compound.เป็นชนิดที่หลั่งสารประกอบมีฤิทธิ่ต่อจิตใจ
He breathes,he pulsates,he seizes,he hemorrhages,he secretes and he speaks. Hello,stan.เขาสามารถหายใจ หัวใจเต้น เลือดพุ่ง หลั่งของเหลว และพูดได้
The substances secreted by these plants can be recognized by our bodies.สารลึกลับที่ซ่อนอยู่ในพืช อาจเป็นที่ต้องการของร่างกายเรา
Certain species of parasite have been known to naturally secrete opiates.ในบางทีปรสิต บางสายพันธุ์ที่รู้จักกัน มีอนุพันธุ์ฝิ่นตามธรรมชาติ ที่ไม่มีใครรู้ก็ได้
It secretes a remarkable immune-boosting enzyme.ยังเป็นความลับอยู่ เป็นเอ็นไซม์ที่เร่งสร้าง ภูมิคุ้มกันอย่างน่าทึ่ง
Okay, say I've stolen an incalculable fortune and secreted it away.โอเค สมมติว่าฉันขโมยสมบัติล้ำค่า แล้วนำมันไปซ่อนไว้ล่ะ
Yeah, they secrete it in their sweat or something.ใช่ พวกเขาหลั่งมัน ออกมากับเหงื่อหรืออะไรบางอย่าง
To secrete one kind of to be called to promote estrus raw silk hormone.เน€เธขเธตเนˆเธขเธกเธกเธฒเธ
He secretes pheromones I need to gain entrance into the Temple.ฟีโรโมนของเขา เปิดทางเข้าวิหารได้

*secrete* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
排入[pái rù, ㄆㄞˊ ㄖㄨˋ, 排入] to discharge into; to secrete into
[bì, ㄅㄧˋ, 泌] secrete; pour off
分泌[fēn mì, ㄈㄣ ㄇㄧˋ, 分泌] secrete

*secrete* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
鬼乳;奇乳[きにゅう, kinyuu] (n) witch's milk (milk secreted by some neonates)
魔乳[まにゅう, manyuu] (n) witch's milk (milk secreted by some neonates)

*secrete* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาวุธลับ[n. exp.] (āwut lap) EN: FR: arme secrète [f]
เหตุผลลึกลับ[n. exp.] (hētphon leu) EN: mysterious reason FR: raison secrète [f]
คายพิษ[v. exp.] (khāi phit) EN: secrete venom FR:
ลอบ[adv.] (løp) EN: furtively ; secretly ; on the sly ; stealthily FR: en cachette ; clandestinement ; secrètement ; furtivement ; sournoisement
เม้ม[v.] (mem = mēm) EN: hide ; conceal ; secrete ; keep back FR: cacher
ประตูลับ[n. exp.] (pratū lap) EN: trapdoor FR: porte secrète [f]
เร้น[v.] (ren = rēn) EN: hide ; conceal ; secrete ; stash ; cover up FR: cacher ; dissimuler
สมาคมลับ[n. exp.] (samākhom la) EN: secret society FR: société secrète [f]
ตำรวจลับ[n. exp.] (tamrūat lap) EN: secret police ; plainclothesman ; plainclothes policeman ; police in civilian clothes FR: police secrète [f]
แอบดู[v. exp.] (aēp dū) EN: peep at ; peek at ; steal a glance at FR: épier ; regarder en douce ; observer secrètement
ถ่ายออก[v. exp.] (thāi øk) EN: FR: excréter ; sécréter
อย่างลับ ๆ[adv.] (yāng lap-la) EN: FR: secrètement

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *secrete*
Back to top