ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-secrete-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น secrete, *secrete*,

-secrete- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
12 hours or so. He said they had poison gas... they secrete in small amounts.ประมาณ 12 ชั่วโมง เขาว่ามันมีแก๊สพิษ
There's another way to secrete that much protein. Do it naturally.อีกวิธีที่จะทำราหลั่งโปรตีนออกมามากขนาดนั้นก็คือ ปล่อยตามธรรมชาติ
Certain species of parasite have been known to naturally secrete opiates.ในบางทีปรสิต บางสายพันธุ์ที่รู้จักกัน มีอนุพันธุ์ฝิ่นตามธรรมชาติ ที่ไม่มีใครรู้ก็ได้
Yeah, they secrete it in their sweat or something.ใช่ พวกเขาหลั่งมัน ออกมากับเหงื่อหรืออะไรบางอย่าง
To secrete one kind of to be called to promote estrus raw silk hormone.เน€เธขเธตเนˆเธขเธกเธกเธฒเธ
"Its muscles secrete a highly concentrated acid, allowing them to burn and slice through their victims."ร่างกายของมันปล่อยกรดเข้มข้นออกมา กรดนั้นจะเผาไหม้เเล้วผ่าเหยื่อของมัน
The Musai's lips secrete a kind of psychotropic substance for which there's no medicinntidote.ริมฝีปากของมูไซจะหลั่งชนิดของสารออกฤทธิ์ต่อประสาท ซึ่งมันไม่ใช่ Medicinntidote

-secrete- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
排入[pái rù, ㄆㄞˊ ㄖㄨˋ, 排入] to discharge into; to secrete into

-secrete- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาวุธลับ[n. exp.] (āwut lap) EN: FR: arme secrète [f]
เหตุผลลึกลับ[n. exp.] (hētphon leu) EN: mysterious reason FR: raison secrète [f]
คายพิษ[v. exp.] (khāi phit) EN: secrete venom FR:
เม้ม[v.] (mem = mēm) EN: hide ; conceal ; secrete ; keep back FR: cacher
ประตูลับ[n. exp.] (pratū lap) EN: trapdoor FR: porte secrète [f]
เร้น[v.] (ren = rēn) EN: hide ; conceal ; secrete ; stash ; cover up FR: cacher ; dissimuler
สมาคมลับ[n. exp.] (samākhom la) EN: secret society FR: société secrète [f]
ตำรวจลับ[n. exp.] (tamrūat lap) EN: secret police ; plainclothesman ; plainclothes policeman ; police in civilian clothes FR: police secrète [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -secrete-
Back to top