ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*ruination*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น ruination, -ruination-

*ruination* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ruination (n.) การล่มจม See also: การย่อยยับ, การล่มสลาย Syn. bankruptcy, damage, decay
English-Thai: HOPE Dictionary
ruination(รูอิเน'เชิน) n. การพินาศ,การล่มจม,การล้มละลาย,สิ่งที่พินาศ,สิ่งที่ย่อยยับ,สิ่งปรักหักพัง, Syn. destruction
English-Thai: Nontri Dictionary
ruination(n) ความหายนะ,ความพินาศ,การทำลาย,การล่มจม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Your plans have come to ruination, Jedi.แผนเจ้าพินาศย่อยยับแล้ว เจได
This is professional ruination, is what this is.นี่คือความพังพินาศของมืออาชีพ อย่างนี้แหล่ะ
Your total ruination seemed appropriate. The wiccan from Detroit.ความหายนะทั้งหมด มันก็เหมาะสมแล้ว วิกแคน จากดีทรอย

*ruination* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อบายมุข[n.] (abāiyamuk) EN: way to hell ; vice ; temptation ; allurements which lead to ruin ; path to ruin ; evil path ; ruination FR: vice [m] ; perversité [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *ruination*
Back to top