ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-ruination-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น ruination, *ruination*,

-ruination- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Your total ruination seemed appropriate. The wiccan from Detroit.ความหายนะทั้งหมด มันก็เหมาะสมแล้ว วิกแคน จากดีทรอย

-ruination- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อบายมุข[n.] (abāiyamuk) EN: way to hell ; vice ; temptation ; allurements which lead to ruin ; path to ruin ; evil path ; ruination FR: vice [m] ; perversité [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -ruination-
Back to top