ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*retirement*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น retirement, -retirement-

*retirement* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
person in retirement (n.) ผู้รับเงินบำนาญ See also: ลูกจ้าง
retirement (n.) การปลดเกษียณ See also: การถอนตัว, การอยู่อย่างเงียบๆ, ความสันโดษ, การอยู่ตามลำพัง Syn. relinquishment, resignation, seclusion, withdrawal Ops. entrance, exposure
retirement home (n.) ปีศาจ See also: ผี, วิญญาณร้าย
English-Thai: HOPE Dictionary
retirement(รีไท'เออะเมินทฺ) n.,adj. การปลดเกษียณ,การอยู่อย่างสันโดษ,สถานที่สันโดษ
English-Thai: Nontri Dictionary
retirement(n) การปลดเกษียณ,การลาออก,การเลิกกิจการ,การปลดประจำการ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
retirementการพ้นจากตำแหน่งหน้าที่, การเกษียณอายุ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Retirementการเกษียณอายุ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กบข. (n.) Civil Servant´s Pension and Retirement Benefit Fund Syn. กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
การเกษียณ (n.) retirement
การเกษียณอายุ (n.) retirement See also: superannuation
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
This is a retirement ville. Sort of like Florida.ยังกับบ้านคนชราที่ฟลอริด้าเลย
Point blank, Dean Witter needs to be managing your retirement portfolio.พูดตรงๆ เราต้องการจัดการกองทุนให้คุณ
Mr. Henderson should have put her in a retirement home years ago.น่าจะส่งเธอไปบ้านพักคนชราเป็นปีแล้วนะ
It's a retirement village.ที่นี่มันหมู่บ้านผู้เกษียณอายุ
And a retirement village is fun?หมู่บ้านคนชราเนี่ยนะน่าสนุก
It is a lot easier to resent your parents when you know they're safe in some retirement village, but to know that she's out there, maybe lying facedown in an alley...แต่มันง่ายกว่าที่จะส่งพ่อแม่ของคุณไปบ้านพักคนชรา แต่คุณก็รู้ ว่าเธออยู่ข้างนอกนั่น อาจจะฟุบอยู่บนตรอกที่ไหนก็ได้
I used to hit retirement homes, communities.ผมเคยเข้าบ้านพักคนชรา หมู่บ้านคนชรา
You won't lose your retirement. I won't let that happen.คุณไม่เสียการเกษียณของคุณแน่ ผมจะไม่ยอมให้มันเกิดขึ้น
He came out of retirement to be here, and it's an honor to have him.เขาออกมาจากการเกษียณอายุ จะเป็นที่นี่ และเป็นเกียรติที่จะมีเขา
His mother lives there in a retirement home.แม่ของเขาอยู่ที่นั่น
It's early retirement with benefits.มันเป็นการเกษียณก่อนเวลาพร้อมบำเหน็จ
And this is your retirement plan?และนี่คือแผนปลดเกษียณของนายหรือไง

*retirement* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
退下金[tuì xià jīn, ㄊㄨㄟˋ ㄒㄧㄚˋ ㄐㄧㄣ, 退下金] retirement pension
退休[tuì xiū, ㄊㄨㄟˋ ㄒㄧㄡ, 退休] retirement (from work)
退休金[tuì xiū jīn, ㄊㄨㄟˋ ㄒㄧㄡ ㄐㄧㄣ, 退休金] retirement pay; pension

*retirement* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
下野[げや, geya] (n,vs) (1) (of a public servant) retirement from public office; (2) (of a political party) (See 野党) going into opposition; losing power; (P)
円満退職[えんまんたいしょく, enmantaishoku] (n,vs) amicable resignation (retirement); resigning (retiring) from one's job of one's free will
大量退職[たいりょうたいしょく, tairyoutaishoku] (n) mass retirement (esp. that of the Japanese baby boomers)
定年(P);停年[ていねん, teinen] (n) (1) retirement age; (2) (arch) years of service in a military rank before eligibility for promotion; (P)
定年制[ていねんせい, teinensei] (n) mandatory retirement system; age-limit retirement system
定年制度[ていねんせいど, teinenseido] (n) (See 定年制) mandatory retirement age (system)
定年退職[ていねんたいしょく, teinentaishoku] (n) (compulsory) retirement (e.g. on reaching the age of 60); mandatory retirement; reaching retirement age
希望退職[きぼうたいしょく, kiboutaishoku] (n) voluntary retirement
幽居[ゆうきょ, yuukyo] (n,vs) hermitage; retreat; retirement; seclusion
引っ込み[ひっこみ, hikkomi] (n) retreat; retirement; depression (hole)
引退相撲[いんたいずもう, intaizumou] (n) exhibition match held at sumo wrestler's retirement ceremony
熟年離婚[じゅくねんりこん, jukunenrikon] (n) (col) divorce of a couple who have been married for a long time (often brought on by retirement of the husband)
窓際族[まどぎわぞく, madogiwazoku] (n) useless employees (shunted off by a window to pass their remaining time until retirement)
籠居[ろうきょ, roukyo] (n,vs) staying at home or indoors; living in seclusion; retirement
脱退[だったい, dattai] (n,vs) secession; retirement; withdrawal (e.g. from a lawsuit); (P)
議員年金[ぎいんねんきん, giinnenkin] (n) legislators' pension (and retirement benefits)
退任展[たいにんてん, taininten] (n) farewell exhibition; retrospective (exhibition); exhibition in commemoration of retirement
退職給付[たいしょくきゅうふ, taishokukyuufu] (n) accrued benefit; retirement benefits; post-employment benefits
退職金[たいしょくきん, taishokukin] (n) (See 年金) severance payment; retirement money (usu. lump-sum); redundancy payment
閑地[かんち, kanchi] (n) quiet place; vacant land; fallow ground; undemanding job; sinecure; life of leisurely retirement
隠退[いんたい, intai] (n,vs) retirement; seclusion
隠遁[いんとん, inton] (n,vs) retirement (from the world); seclusion

*retirement* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บำเหน็จ[n.] (bamnet) EN: pension ; retirement allowance FR: pension [f]
เบี้ยบำเหน็จ[n. exp.] (bīa bamnet) EN: retirement compensation FR:
การเกษียณอายุ [n. exp.] (kān kasīen-) EN: retirement FR:
การเกษียณก่อนกำหนด[n. exp.] (kān kasīen ) EN: early retirement FR:
เกษียณอายุก่อนกำหนด[v. exp.] (kasīen-āyu ) EN: take early retirement FR: prendre une retraite anticipée ; prendre sa préretraite
ความสันโดษ[n.] (khwām sandō) EN: solitude ; retirement ; privacy ; seclusion FR: solitude [f]
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ[X] (køngthunrūa) EN: Retirement Mutual Fund (RMF) FR:
เงินบำเหน็จ[n. exp.] (ngoen bamne) EN: pension ; retirement pay ; retirement benefit ; retirement bonus ; gratuity ; severance pay FR: pension [f]
ปลดเกษียณ[v. exp.] (plot kasīen) EN: retire ; reach retirement age; be superannuated FR: mettre à la retraite

*retirement* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Zwangspensionierung {f}compulsory retirement
Pensionierung {f} | vorgezogene Pensionierungretirement | early retirement
Ruhestand {m} | vorgezogener Ruhestand | im Ruhestand | bei Eintritt in den Ruhestandretirement | early retirement | retired | upon retirement
Pensionierungsalter {n}retirement age
Rentenalter {n}retirement age
Altenheim {n}retirement home

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *retirement*
Back to top