ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*resourceful*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น resourceful, -resourceful-

*resourceful* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
resourceful (adj.) เต็มไปด้วยความคิดริเริ่มและสามารถแก้ปัญหาได้ดี See also: อุดมสมบูรณ์, มีหัวดี Syn. ingenious, inventive, capable, creative Ops. uncreative, unimaginative
resourcefully (adv.) อย่างมีความคิดริเริ่มและสามารถแก้ปัญหาได้ดี
resourcefulness (n.) การแก้ปัญหาได้ดี See also: การมีสติปัญญาดี
English-Thai: Nontri Dictionary
resourceful(adj) เจ้าความคิด,เจ้าปัญญา,อุดมสมบูรณ์,มั่งคั่ง
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความฉลาด (n.) resourcefulness See also: sagacity, astuteness, cleverness, adroitness Syn. เชาวน์ไว, ความเฉลียวฉลาด
เชาวน์ไว (n.) resourcefulness See also: sagacity, astuteness, cleverness, adroitness Syn. ความฉลาด, ความเฉลียวฉลาด
ไหวพริบ (n.) resourcefulness See also: sagacity, astuteness, cleverness, adroitness Syn. เชาวน์ไว, ความฉลาด, ความเฉลียวฉลาด
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I'm a resourceful guy.ฉันมันเป็นพวกที่มีแหล่งข้อมูลเยอะ..
Determination, resourcefulness and if I may say so, a certain disregard for the rules.ความตั้งใจแน่วแน่ มีไหวพริบคล่องตัว และที่ไม่อยากบอก ไม่ยึดมั่นในกฎข้อบังคับ
Sarah's fine. She's very resourceful. Now, the rock?ซาร่าห์ไม่เป็นไรหรอก เธอแก้ปัญหาเก่ง เอามา
What a resourceful guy...ว่าไงหนุ่มเจ้าความคิด
Yet the resourceful mothers of the Upper East Side have plenty of time to participate in a variety of sex-role- specific activities.และก็หาเลี้ยงครอบครัว ยังไม่รวมถึงคุณแม่เจ้าความคิด แห่งดิอัพเพอร์อีสต์ไซด์ ที่มีเวลามากพอที่จะเข้าร่วม กิจกรรมเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องทางเพศต่าง ๆ
Morgan is resourceful and tenacious, and usually the right amount of pain in the ass.มีข้อมูลดี และ ไม่ยอมแพ้ และเป็นตัวแสบใช้ได้เลย
Your resourcefulness always amazes me.ไหวพริบของเจ้าทำให้ข้าทึ่งเสมอ
You're a very... resourceful woman,คุณเป็นผู้หญิงที่รับสถานการณ์ได้ดีมาก
It'd have to be someone cunning and resourceful enough to gain access to all our plans.มันจะต้องเป็นใครบางคนที่ฉลาดและเจ้าเล่ห์พอ ที่จะเข้าถึงแผนทั้งหมดของเรา
That was very resourceful of you. - Oh, thank you.- คุณแก้ปัญหาเก่งจัง
Grimes here was resourceful and quick to action when necessary.ไกร์มส์ก็ด้วย หัวดี คล่องแคล่ว ที่จะตอบสนอง ในเวลาที่จำเป็น
You better than anyone should know how resourceful they can be.คุณรู้ดีกว่าใครๆ สิ่งพวกเขาสามารถเป็นได้

*resourceful* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
谋智[móu zhì, ㄇㄡˊ ㄓˋ, 谋智 / 謀智] Mozilla Corporation; intelligence and wisdom; resourceful; same as 智謀|智谋
智谋[zhì móu, ㄓˋ ㄇㄡˊ, 智谋 / 智謀] resourceful; intelligent
足智多谋[zú zhì duō móu, ㄗㄨˊ ㄓˋ ㄉㄨㄛ ㄇㄡˊ, 足智多谋 / 足智多謀] resourceful; full of stratagems
智谋过人[zhì móu guò rén, ㄓˋ ㄇㄡˊ ㄍㄨㄛˋ ㄖㄣˊ, 智谋过人 / 智謀過人] surpassingly resourceful; super-intelligent
筹略[chóu, ㄔㄡˊlu:e4, 筹略 / 籌略] astute; resourceful
急中生智[jí zhōng shēng zhì, ㄐㄧˊ ㄓㄨㄥ ㄕㄥ ㄓˋ, 急中生智] quick witted in an emergency; able to react resourcefully
机智[jī zhì, ㄐㄧ ㄓˋ, 机智 / 機智] quick-witted; tact; witty; resourceful

*resourceful* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
凄腕;すご腕[すごうで, sugoude] (n,adj-no) (1) go-getter; live wire; resourceful person; wizard; virtuoso; (n) (2) remarkable ability; mastery; brilliant technique
才気溌剌[さいきはつらつ, saikihatsuratsu] (adj-t,adv-to) resourceful and quick-witted; showing a flash of brilliance; have a keen (sparkling) intellect
才知縦横[さいちじゅうおう, saichijuuou] (n,adj-na) resourceful and quick-witted; showing a flash of brilliance; have a keen (sparkling) intellect
機略縦横[きりゃくじゅうおう, kiryakujuuou] (n,adj-no) very resourcefully using tactics adapting oneself to the requirements of the moment; playing it by ear; acting according to circumstances
機知に富む[きちにとむ, kichinitomu] (exp,v5m) to be quick-witted; to be resourceful
機知縦横;機智縦横[きちじゅうおう, kichijuuou] (n,adj-no) being very witty; very ingenious and resourceful
神機[しんき, shinki] (n) miraculous deed; unmeasurable resourcefulness
赤手空拳[せきしゅくうけん, sekishukuuken] (n) barehanded; having no wealth or position to rely on (aside from one's own resourcefulness) (when embarking on something)

*resourceful* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชาญฉลาด[adj.] (chānchalāt ) EN: ingenious ; clever ; resourceful ; wise ; smart ; sharp ; bright ; dexterous FR: ingénieux ; inventif ; intelligent
ช่างคิด[adj.] (chang khit) EN: thoughtful ; inventive ; reflective ; resourceful ; full of ideas ; clever FR: inventif ; débordant d'idées ; réfléchi
เจ้าความคิด[n. exp.] (jao khwāmkh) EN: thinker ; originator of the idea ; resourceful person ; idea man FR: homme d'idées [m] ; débrouillard [m] (fam.)
ไหวพริบ[n.] (waiphrip) EN: resourcefulnes ; sagacity ; astuteness ; cleverness ; adroitness ; intelligence ; aptitude ; sense FR: tact [m] ; sagacité [f] ; intuition [f] ; intelligence [f]

*resourceful* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
findig {adj} | findiger | am findigstenresourceful | more resourceful | most resourceful
Eigeninitiative {f} | ohne jede Eigeninitiative seininitiative (of one's own) | to be completely unresourceful
Findigkeit {f}resourcefulness
findig {adv}resourcefully

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *resourceful*
Back to top