ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*rejection*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น rejection, -rejection-

*rejection* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
rejection (n.) การปฏิเสธ See also: การไม่ยอมรับ Syn. denial, dismissal, rebuff, refusal
English-Thai: HOPE Dictionary
rejection(รีเจค'เชิน) n. การปฏิเสธ,การบอกปัด,สิ่งที่ถูกปฏิเสธ,สิ่งที่ถูกละทิ้ง
English-Thai: Nontri Dictionary
rejection(n) การปฏิเสธ,การทิ้ง,การบอกปัด
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
rejectionปฏิกิริยาปฏิเสธสิ่งปลูกถ่าย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Rejectionสำนักงานสิทธิบัตรปฏิเสธ ไม่ยอมรับคำขอรับสิทธิบัตร [ทรัพย์สินทางปัญญา]
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I don't think I'd be able to handle that kind of rejectionฉันไม่คิดว่าตัวเองจะสามารถรับมือกับการถูกปฏิเสธอย่างนั้นได้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Yeah. I know how you feel. I'm up for rejection next week.ใช่ ฉันรู้ว่าคุณรู้สึกอย่างไร ฉันขึ้นสำหรับการปฏิเสธในสัปดาห์หน้า
Little parole rejection present.ทัณฑ์บนน้อยปฏิเสธปัจจุบัน
Everything, from the acceptance and rejection of specific gospels..ในทุกเรื่อง ไม่ว่าจะเป็นการรับหรือไม่รับผ่านร่างหลักพระธรรม
And my new song got a really polite rejection letter... from Two Tone Records.อู้ อู้ และเพลงใหม่ของฉันได้จดหมายปฏิเสธที่สุภาพ จากบริษัทเพลง ทูโทน
Helen never handled rejection particularly well.เฮเลนไม่เคยถอนตัวจากเรื่องพวกนี้
"Radical architecture is a rejection of all formal and moral parameters."พื้นฐานของสถาปัตยกรรมคือการปฏิเสธกฏเกณฑ์ และปัจจัยทางศีลธรรม"
If anyone should have father issues, anger, rejection, abandonment, it's Cody.ถ้าใครจะมีปัญหาเกี่ยวกับความเป็นพ่อ ทั้งความโมโห, ถูกปฎิเสธ, ถูกทอดทิ้ง ก็คือโคดี้เนี่ยแหละ
Find the source of your first rejection and make her pay for it.หาต้นตอที่ถูกปฏิเสธครั้งแรก และให้เธอชดใช้
At least 20% rejection you've given me.อย่างน้อยมี 20 เปอร์เซนต์ที่ไม่ผ่าน ที่คุณให้ฉันมาเนี่ย
So much rejections is still not enough?แค่นี้ยังไม่พออีกเหรอ?
So both locations represent rejection to him.แสดงว่าทั้งสองที่ ปฏิเสธเขา
Oh, one of the drugs that Dr. Paris prescribed is sirolimus- It's an anti-rejection drug.โอ้ ยาตัวหนึ่งที่ ดร.ปารีสสั่งจ่าย ยาไซโรลิมุส-- มันเป็นยาที่ให้เพื่อป้องกัน การปฏิเสธเนื้อเยื่อ

*rejection* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
お断わり;御断わり;お断り[おことわり, okotowari] (n) (pol) (See 断る) declining; nonacceptance; declination; refusal; rejection; turndown
一蹴[いっしゅう, isshuu] (n,vs) kick; rejection
一蹴り[ひとけり, hitokeri] (n) kick; rejection
不合格[ふごうかく, fugoukaku] (n) (examination) failure; rejection; disqualification; (P)
不裁可[ふさいか, fusaika] (n) veto; rejection
却下[きゃっか, kyakka] (n,vs) rejection; dismissal; (P)
厭棄[えんき, enki] (n,vs) (obsc) abandonment; rejection
取捨[しゅしゃ, shusha] (n,vs) choice; option; rejection or adoption; (P)
意気消沈;意気銷沈[いきしょうちん, ikishouchin] (n,vs,adj-no) depressed in spirits; dispirited; disheartened; rejection
意気阻喪[いきそそう, ikisosou] (n,vs) depressed in spirits; rejection; disheartened; lacking nerve
拒否[きょひ, kyohi] (n,vs,adj-no) denial; veto; rejection; refusal; (P)
拒絶反応[きょぜつはんのう, kyozetsuhannou] (n) (1) (organ) rejection; (2) unthinking dismissal; strong reaction (against); (P)
指弾[しだん, shidan] (n,vs) attack; criticism; blame; rejection; disdain
排撃[はいげき, haigeki] (n,vs) rejection; denunciation
排斥[はいせき, haiseki] (n,vs) rejection; expulsion; boycott; ostracism; (P)
排除[はいじょ, haijo] (n,vs,adj-no) exclusion; removal; rejection; elimination; abatement; lifting (sanctions, etc.); (P)
採否[さいひ, saihi] (n) adoption or rejection
擯斥;ひん斥[ひんせき, hinseki] (n,vs) rejection; ostracism
断り(P);断わり[ことわり, kotowari] (n) (1) notice; notification; warning; (2) permission; consent; (3) rejection; refusal; nonacceptance; declination; declining; (4) excuse; plea; (P)
棄却[ききゃく, kikyaku] (n,vs) rejection; dismissal; abandoning; renunciation; waiver; (P)
欠格[けっかく, kekkaku] (n) (1) rejection; disqualification; (2) {ling} abessive
Japanese-English: COMDICT Dictionary
同相分除去[どうそうぶんじょきょ, dousoubunjokyo] common mode rejection
拒否[きょひ, kyohi] denial, veto, rejection, refusal
雑音除去[ざつおんじょきょ, zatsuonjokyo] normal mode rejection

*rejection* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Rückweisungsquote {f}rejection number

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *rejection*
Back to top