ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-rejection-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น rejection, *rejection*,

-rejection- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Yeah. I know how you feel. I'm up for rejection next week.ใช่ ฉันรู้ว่าคุณรู้สึกอย่างไร ฉันขึ้นสำหรับการปฏิเสธในสัปดาห์หน้า
Little parole rejection present.ทัณฑ์บนน้อยปฏิเสธปัจจุบัน
Everything, from the acceptance and rejection of specific gospels..ในทุกเรื่อง ไม่ว่าจะเป็นการรับหรือไม่รับผ่านร่างหลักพระธรรม
And my new song got a really polite rejection letter... from Two Tone Records.อู้ อู้ และเพลงใหม่ของฉันได้จดหมายปฏิเสธที่สุภาพ จากบริษัทเพลง ทูโทน
Helen never handled rejection particularly well.เฮเลนไม่เคยถอนตัวจากเรื่องพวกนี้
"Radical architecture is a rejection of all formal and moral parameters."พื้นฐานของสถาปัตยกรรมคือการปฏิเสธกฏเกณฑ์ และปัจจัยทางศีลธรรม"
Find the source of your first rejection and make her pay for it.หาต้นตอที่ถูกปฏิเสธครั้งแรก และให้เธอชดใช้
At least 20% rejection you've given me.อย่างน้อยมี 20 เปอร์เซนต์ที่ไม่ผ่าน ที่คุณให้ฉันมาเนี่ย
So both locations represent rejection to him.แสดงว่าทั้งสองที่ ปฏิเสธเขา
Alpha personalities don't handle rejection well.บุคลิกภาพแบบAlpha รับมือกับการถูกปฏิเสธได้ไม่ดีเท่าไหร่
This is a rejection letter.นี่มันจดหมายปฏิเสธนะ
I'm assuming he didn't take your rejection well.ผมเดาว่าเขาไม่สน การปฏิเสธคุณพ่อแน่ๆ เขาโกรธมากๆเลย

-rejection- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
一蹴[いっしゅう, isshuu] (n,vs) kick; rejection
一蹴り[ひとけり, hitokeri] (n) kick; rejection
不裁可[ふさいか, fusaika] (n) veto; rejection
厭棄[えんき, enki] (n,vs) (obsc) abandonment; rejection
取捨[しゅしゃ, shusha] (n,vs) choice; option; rejection or adoption; (P)
意気消沈;意気銷沈[いきしょうちん, ikishouchin] (n,vs,adj-no) depressed in spirits; dispirited; disheartened; rejection
採否[さいひ, saihi] (n) adoption or rejection
Japanese-English: COMDICT Dictionary
同相分除去[どうそうぶんじょきょ, dousoubunjokyo] common mode rejection
雑音除去[ざつおんじょきょ, zatsuonjokyo] normal mode rejection

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -rejection-
Back to top