ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*prostitute*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น prostitute, -prostitute-

*prostitute* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
prostitute (vt.) ขายตัว See also: หากินเป็นหญิงโสเภณี
prostitute (n.) โสเภณี See also: ผู้หญิงขายตัว Syn. bawd, whore
prostitute (n.) นักเขียนหรือศิลปินที่ขายงานราคาถูก
English-Thai: HOPE Dictionary
prostitute(พรอส'ทิทิวทฺ) n. โสเภณี,บุคคลที่ร่วมประเวณีเพื่อหาเงิน (มักเป็นหญิง) ,บุคคลที่ขายศักดิ์ศรีของตัวเอง. vt. ขายตัวเป็นโสเภณี,ขายศักดิ์ศร', Syn. whore,harlot,call girl)
English-Thai: Nontri Dictionary
prostitute(n) หญิงโสเภณี,หญิงบริการ,นางโลม,นางคณิกา
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
prostituteหญิงโสเภณี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Prostitutesโสเภณี [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กระหรี่ (n.) prostitute See also: hooker, whore, harlot, street-walker Syn. โสเภณี, อีตัว
กระหรี่ (n.) prostitute See also: whore Syn. โสเภณี, หญิงโสเภณี, อีตัว, นางโลม, ผู้หญิงหากิน, นางคณิกา
ขายตัว (v.) prostitute oneself See also: barter away one´s honour for someone´s patronage, sell oneself
คณิกา (n.) prostitute See also: whore Syn. หญิงบริการ, โสเภณี, ผู้หญิงขายตัว
คนใหม่ (n.) new prostitute See also: new whore Ops. ตัวเก่า
คนใหม่ (n.) new prostitute See also: new whore Ops. ตัวเก่า
ค้าประเวณี (v.) prostitute
ตกเขียว (v.) deceive (to be a prostitute) See also: trick, delude
ตัวใหม่ (n.) new prostitute See also: new whore Syn. คนใหม่ Ops. ตัวเก่า
ตัวใหม่ (n.) new prostitute See also: new whore Syn. คนใหม่ Ops. ตัวเก่า
นางคณิกา (n.) prostitute See also: whore Syn. โสเภณี, หญิงโสเภณี, อีตัว, กระหรี่, นางโลม, ผู้หญิงหากิน
นางบังเงา (n.) prostitute See also: whore, harlot, streetwalker, call girl Syn. ผู้หญิงหากิน, โสเภณี, หญิงบริการ
นางโลม (n.) prostitute See also: whore Syn. โสเภณี, หญิงโสเภณี, อีตัว, กระหรี่, ผู้หญิงหากิน, นางคณิกา
นางโลม (n.) prostitute See also: call girl, streetwalker, strumpet Syn. โสเภณี, หญิงงามเมือง, หญิงขายบริการ, หญิงขายตัว, กะหรี่
ผู้หญิงขายตัว (n.) prostitute See also: whore Syn. หญิงบริการ, โสเภณี
ผู้หญิงหากิน (n.) prostitute See also: call girl, streetwalker, strumpet Syn. โสเภณี, หญิงงามเมือง, หญิงขายบริการ, นางโลม, หญิงขายตัว, กะหรี่
หญิงขายตัว (n.) prostitute See also: call girl, streetwalker, strumpet Syn. โสเภณี, หญิงงามเมือง, หญิงขายบริการ, นางโลม, กะหรี่
หญิงขายบริการ (n.) prostitute See also: whore Syn. โสเภณี, หญิงโสเภณี, อีตัว, กระหรี่, นางโลม, ผู้หญิงหากิน, นางคณิกา
หญิงงามเมือง (n.) prostitute See also: whore, harlot Syn. ผู้หญิงหากิน, กะหรี่
หญิงงามเมือง (n.) prostitute See also: call girl, streetwalker, strumpet Syn. โสเภณี, หญิงขายบริการ, นางโลม, หญิงขายตัว, กะหรี่
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And we are expected to believe a man who claims he stole from a prostitute... before we would believe ten police officers who stood here on oath... and called you a liar?และเราคาดว่าจะเชื่อคน การเรียกร้องเขาขโมยมาจากหญิง? ก่อนที่เราจะเชื่อสิบตำรวจ เจ้าหน้าที่ผู้ที่ยืนอยู่? และเรียกเธอว่าคนโกหกหรือไม่
The prostitute's given name was Natumbundra.ชื่อของหญิงโสเภณีเป็น Natumbundra
She looks like a prostitute who's thinking of becoming a nunเหมือนโสเภณีที่คิดจะเป็นแม่ชี
Why don't you prostitute and pay back my 5 million?ทำไมเธอไม่ขายตัว และจ่ายเงินคืน 5ล้านเยนล่ะ?
Tutsi prostitutes and witches. So, what can I do for you?อีตัวทุซซี่ กับอีแก่แม่มด มีอะไรให้ช่วยรึเปล่า
Two prostitutes identified Langdon and Neveu..โสเภณี 2 คนบอกว่าพบเห็นแลงดอนและเนอวอน
That's where they murdered those two prostitutes last year.ที่มีข่าวโสเภนีโดนฆ่าไปสองคน เมื่อปีที่แล้วนะ
Because she is the only prostitute I can afford.เพราะเธอเป็น โสเภณีเท่านั้นที่ฉันสามารถจ่ายได้
She is number four faun prostitute in all of Gnarnia.เธอคือคนที่ 4 ของฟอน ในทั้งหมดที่อยู่ในกนาเนีย์
You're a prostitute now?เดี๋ยวนี้เป็นกระหรี่แล้วเหรอวะ
You're a state-senator fucking prostitute and I'm a bartender in a redneck bar who fucks her boss who's in love with her best friend.มึงเป็นกระหรี่วุฒิสภา ส่วนกูก็อีสาวเสิร์ฟฟันเจ้านาย ที่เสือกชอบเพื่อนตัวเองอีก
Well, the prostitutes point one way, the club goes another.อืม.. โสเภณีก็อย่าง ที่คลับก็อีกอย่างนึง

*prostitute* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
烟花簿[yān huā bù, ㄧㄢ ㄏㄨㄚ ㄅㄨˋ, 烟花簿 / 煙花簿] catalog of prostitutes (esp. in Yuan theater)
烟花[yān huā, ㄧㄢ ㄏㄨㄚ, 烟花 / 煙花] fireworks; prostitute (esp. in Yuan theater)
角伎[jiǎo jì, ㄐㄧㄠˇ ㄐㄧˋ, 角伎] high-class prostitute; courtesan
角妓[jiǎo jì, ㄐㄧㄠˇ ㄐㄧˋ, 角妓] high-class prostitute; courtesan
淫妇[yín fù, ˊ ㄈㄨˋ, 淫妇 / 淫婦] loose woman; prostitute; Jezebel
妓女[jì nǚ, ㄐㄧˋ ㄋㄩˇ, 妓女] prostitute; hooker
婊子[biǎo zi, ㄅㄧㄠˇ ㄗ˙, 婊子] prostitute; whore
烟花女[yān huā nǚ, ㄧㄢ ㄏㄨㄚ ㄋㄩˇ, 烟花女 / 煙花女] prostitute (esp. in Yuan theater)
烟花粉黛[yān huā fěn dài, ㄧㄢ ㄏㄨㄚ ㄈㄣˇ ㄉㄞˋ, 烟花粉黛 / 煙花粉黛] woman; prostitute; love-making; literary or theatrical form in Tang, Song and Yuan
傍柳随花[bàng liǔ suí huā, ㄅㄤˋ ㄌㄧㄡˇ ㄙㄨㄟˊ ㄏㄨㄚ, 傍柳随花 / 傍柳隨花] prostitute
半开门[bàn kāi mén, ㄅㄢˋ ㄎㄞ ㄇㄣˊ, 半开门 / 半開門] half-open door; fig. prostitute
半开门儿[bàn kāi mén r, ㄅㄢˋ ㄎㄞ ㄇㄣˊ ㄖ˙, 半开门儿 / 半開門兒] erhua variant of 半開門|半开门, half-open door; fig. prostitute
[jì, ㄐㄧˋ, 妓] prostitute
[chāng, ㄔㄤ, 娼] prostitute
娼女[chāng nǚ, ㄔㄤ ㄋㄩˇ, 娼女] prostitute
娼妓[chāng jì, ㄔㄤ ㄐㄧˋ, 娼妓] prostitute
娼妇[chāng fù, ㄔㄤ ㄈㄨˋ, 娼妇 / 娼婦] prostitute
[biǎo, ㄅㄧㄠˇ, 婊] prostitute
荡妇[dàng fù, ㄉㄤˋ ㄈㄨˋ, 荡妇 / 蕩婦] slut; floozy; prostitute
[piáo, ㄆㄧㄠˊ, 嫖] visit a prostitute
迎宾[yíng bīn, ˊ ㄅㄧㄣ, 迎宾 / 迎賓] to welcome a guest; to entertain a customer (of prostitute)

*prostitute* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ありんす[, arinsu] (exp) variation of "arimasu" used by the prostitutes of the Yoshiwara red light district in the Edo period
さぶる児[さぶるこ, saburuko] (n) (arch) (uk) (See 浮かれ女・うかれめ) prostitute and entertainer
さぶる少女[さぶるおとめ, saburuotome] (n) (arch) (See さぶる児・さぶるこ) prostitute and entertainer
ソープランド[, so-purando] (n) brothel where one can bathe with the prostitutes (wasei
ソープレディ[, so-puredei] (n) prostitute working at a soapland (wasei
トルコ嬢[トルコじょう, toruko jou] (n) (sens) (See ソープレディ) prostitute working at a soapland (lit
トルコ風呂[トルコぶろ, toruko buro] (n) (1) Turkish bath; (2) (sens) (See ソープランド) soapland (brothel where one can bathe with the prostitutes)
ぱんぱん;パンパン[, panpan ; panpan] (adv,adv-to) (1) (on-mim) kapow; bang; slap; clap; (adj-na) (2) (on-mim) bulging; filled to bursting; (n) (3) (パンパン only) (See パンパンガール) prostitute (esp. just after WWII)
パンパンガール[, panpanga-ru] (n) prostitute (esp. one consorting with occupation soldiers after WWII); pan-pan girl
プロスティチュート;プロスチチュート;プロスチチュウト[, purosuteichu-to ; purosuchichu-to ; purosuchichuuto] (n) prostitute
一夜妻[いちやづま;ひとよづま, ichiyaduma ; hitoyoduma] (n) temporary consort; prostitute
一盗二婢三妾四妓五妻[いっとうにひさんしょうしぎごさい, ittounihisanshoushigigosai] (exp) most thrilling relationships for a man (another man's wife, a maidservant, a mistress, a prostitute, and finally his own wife)
中宿[なかやど, nakayado] (n) (1) (arch) inn where one rests on the way; (2) (arch) (See 出合い宿) inn that serves as a meeting place for lovers; (3) (arch) (See 引き手茶屋) inn that introduces clients to prostitutes
丹前風呂[たんぜんぶろ, tanzenburo] (n) famous bathhouse with prostitutes from the early Edo period
伎女;妓女[ぎじょ, gijo] (n) woman entertainer; prostitute
傾国[けいこく, keikoku] (n) beauty; siren; courtesan; prostitute
傾城[けいせい, keisei] (n) beauty; siren; courtesan; prostitute
呼び出し(P);呼出し;呼出(io)[よびだし, yobidashi] (n,vs) (1) (See 呼び出す・よびだす・1) call; summons; (n) (2) sumo usher who calls the names of wrestlers, sweeps the ring, etc.; (3) (abbr) (See 呼び出し電話) telephone number at which a person without a telephone can be reached; (4) (arch) (See 陸湯) box-shaped area containing clean water for rinsing oneself (in an Edo-period bathhouse); (5) (arch) high-ranking prostitute in the Yoshiwara district (Edo period); (6) (arch) unlicensed prostitute in the Fukagawa red-light district (Edo period); (P)
売女[ばいた, baita] (n) (1) (uk) (derog) prostitute; whore; (2) tramp; floozy; slut
夜鷹;蚊母鳥;怪鴟[よたか;ぶんぼちょう(蚊母鳥), yotaka ; bunbochou ( ka haha tori )] (n) (1) (uk) grey nightjar (Caprimulgus indicus); (2) (uk) nightjar (any bird of family Caprimulgidae); goatsucker; (3) (夜鷹 only) streetwalker; low class prostitute (Edo period); (4) (夜鷹 only) (abbr) (See 夜鷹蕎麦) soba vendors who walk around at night; soba sold by these vendors
天職[てんしょく, tenshoku] (n) (1) vocation; lifework; calling; (2) sacred task (esp. the emperor's rule over the nation); (3) (See 天神・6) prostitute of the second-highest class (Edo period)
娼妓[しょうぎ, shougi] (n) prostitute; harlot
娼婦(P);倡婦[しょうふ, shoufu] (n) prostitute; harlot; (P)
引手茶屋;引き手茶屋[ひきてぢゃや, hikitedyaya] (n) (arch) (See 中宿・3) teahouse that introduces clients to prostitutes
従軍慰安婦[じゅうぐんいあんふ, juugun'ianfu] (n) comfort women; enslaved prostitute
御勤め;お勤め[おつとめ, otsutome] (n) (1) (arch) (pol) one's business; (2) reading of scriptures before a (statue of) Buddha; (3) bargain; discount; (4) money paid to a prostitute or geisha
慰安婦[いあんふ, ianfu] (n) enslaved prostitute; comfort woman
据え物[すえもの, suemono] (n) (1) ornament; (2) dead body used to test a blade; (3) unlicensed prostitute who always works out of the same cathouse
提げ重[さげじゅう, sagejuu] (n) (1) (abbr) (See 提げ重箱) multi-tiered food boxes that can be carried by hand; (2) (arch) female prostitute who carried multi-tiered food boxes about and peddled foodstuffs (Meiwa and Anei eras)
散茶女郎[さんちゃじょろう, sanchajorou] (n) prostitute from the Yoshiwara district of a fairly high rank (Edo period)
新造[しんぞう;しんぞ, shinzou ; shinzo] (n,vs) (1) new; newly made; (n) (2) unmarried woman of about 20; (3) newly-married woman; (4) new prostitute that has not started working; attendant of an older prostitute
昼三;中三[ちゅうさん, chuusan] (n) (See 宝暦・ほうれき) highest ranking prostitute in Yoshiwara (from the Houreki era onward)
決まり(P);決り;極まり;極り[きまり, kimari] (n,adj-no) (1) rule; regulation; (2) settlement; conclusion; end; agreement; arrangement; (3) (See 御決まり) habit; custom; habitual way; (4) (usu. as 決まりが悪い, etc.) (See 決まりが悪い) countenance in front of another person; face; (5) (arch) love relationship between a customer and a prostitute; (P)
淫売;淫賣(oK)[いんばい, inbai] (n) (sens) prostitution; prostitute
淫婦;婬婦[いんぷ, inpu] (n) (1) woman of loose morals; lewd woman; (2) (See 淫売婦) prostitute; whore; harlot
湯女[ゆな, yuna] (n) (1) women who assist bathers at hot-springs resorts; (2) (arch) bathhouse prostitute
[さる(P);まし(ok);ましら(ok), saru (P); mashi (ok); mashira (ok)] (n) (1) monkey (esp. the Japanese macaque, Macaca fuscata); (2) (さる only) (derog) sly person; (3) (さる only) sliding wooden bolt (for holding a door or window shut); (4) (さる only) (See 自在鉤) clasp used to control the height of a pot-hook; (5) (さる only) (arch) (See 湯女) bathhouse prostitute; (P)
白拍子;素拍子[しらびょうし, shirabyoushi] (n) (1) (arch) dancing girl (end of the Heian period); (2) prostitute; (3) (See 雅楽・ががく) tempo in gagaku
禿[はげ(P);かぶろ;かむろ, hage (P); kaburo ; kamuro] (n) (1) baldness; bald head; (2) (かぶろ, かむろ only) children's hairstyle of short untied hair; children with short untied hair; (3) (かぶろ, かむろ only) (See 太夫・3,天神・6) young girl working as a servant for a high-class prostitute (Edo period); (P)
私窩子[しかし, shikashi] (n) (See 淫売婦,私娼) prostitute; harlot

*prostitute* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ดอกทอง[n.] (døkthøng) EN: promiscuous woman ; slut ; whore ; harlot ; courtesan ; prostitute ; fast woman ; bitch FR: prostituée [f] ; putain [f] (vulg.) ; pute [f] (péj., vulg.]
หาเงิน[n.] (hā-ngoen) EN: prostitute FR:
อีตัว[n. exp.] (ītūa) EN: female prostitute ; whore ; chippy FR: pute [f] (péj., vulg.)
ไก่[n.] (kai) EN: prostitute FR: prostituée [f]
ไก่หลง[n.] (kailong) EN: streetwalking prostitute ; streetwalker (vulg.) ; easy chick FR: péripatéticienne [f] ; entraîneuse (vulg.) [f]
การเป็นลูกค้าของโสเภณี[n. exp.] (kān pen lūk) EN: patronizing a prostitute FR: fréquentation des prostituées [f]
กะหรี่[n.] (karī) EN: prostitute ; whore ; slut ; tart FR: prostituée [f] ; pute [f] (péj., vulg.) ; poule [f] (fam., péj.)
ขายตัว[v.] (khāitūa) EN: sell oneself ; prostitute oneself FR: se vendre ; se prostituer
ค้าเนื้อสด[v. exp.] (khā neūa so) EN: prostitute FR:
ค้าประเวณี[v.] (khāprawēnī) EN: engage in prostitution ; prostitute FR:
ขึ้นห้อง[v.] (kheunhǿng) EN: sleep with a prostitute FR: coucher avec une prostituée
โคมเขียว[n.] (khōmkhīo) EN: prostitute FR:
คุณนายโรงแรม[n. exp.] (khunnāi rōn) EN: prostitute FR:
นครโสเภณี[n.] (nakhønsōphē) EN: prostitute FR: prostituée [f]
นครโสภิณี[n.] (nakhønsōphi) EN: prostitute FR: prostituée [f]
นางกลางเมือง[n.] (nāngklāngme) EN: prostitute FR: prostituée [f]
แพศยา[n.] (phaētsayā) EN: prostitute ; whore ; harlot ; streetwalker ; courtesan FR: prostituée [f] ; putain [f] (vulg. - inj.)
ผู้หญิงหากิน[n. exp.] (phūying hāk) EN: prostitute ; call girl ; streetwalker ; strumpet FR: prostituée [f]
ผู้หญิงขายตัว[n. exp.] (phūying khā) EN: female sex worker ; prostitute FR: prostituée [f]
ผู้หญิงโคมเขียว[n. exp.] (phūying khō) EN: prostitute FR: prostituée [f]
ผู้หญิงพรรค์อย่างว่า[n. exp.] (phūying pha) EN: that sort of woman ; prostitute FR:
โส[abv.] (sō) EN: prostitute FR: prostituée [f]
โสเภณี[n.] (sōphēnī) EN: prostitute ; whore ; harlot ; slut (vulg., off.) FR: prostituée [m] ; putain [f] (vulg., inj.) ; pute [f] (vulg., inj.) ; catin [f] (fam., vx) ; péripatéticienne [f] (litt.) ; pouffiasse = poufiasse [f] (vulg.) ; pouffe [f] (vulg.) ; cocotte [f] (fam., vx) ; poule [f] (fam., vx) ; fille de jo
โสเภณีชาย[n. exp.] (sōphēnī chā) EN: male prostitute FR: prostitué [m]
โสเภณีอ่อนวัย[n. exp.] (sōphēnī øn ) EN: young prostitute FR: jeune prostituée [f]
โสภิณี[n.] (sōphinī) EN: prostitute ; whore ; harlot ; slut (vulg., off.) FR: prostituée [m] ; putain [f] (vulg., inj.) ; pute [f] (vulg., inj.) ; catin [f] (fam., vx) ; péripatéticienne [f] (litt.) ; pouffiasse = poufiasse [f] (vulg.) ; pouffe [f] (vulg.) ; cocotte [f] (fam., vx) ; poule [f] (fam., vx) ; fille de jo
ตัวใหม่[n. exp.] (tūa mai) EN: new prostitute FR:
เวสิ[n.] (wēsi) EN: prostitute FR: prostituée [f]
เวสิยา[n.] (wēsiyā) EN: prostitute FR: prostituée [f]
เวศยา[n.] (wētsayā) EN: prostitute ; harlot ; whore FR:
หญิงขายตัว[n. exp.] (ying khāi t) EN: female sex worker ; prostitute FR: prostituée [f]
หญิงนครโสเภณี[n.] (ying-nakhøn) EN: prostitute FR: prostituée [f]
หญิงนครโสภิณี[n.] (ying-nakhøn) EN: prostitute FR: prostituée [f]
หญิงงามเมือง[n.] (ying-ngāmme) EN: prostitute FR: prostituée [f]
หญิงโสเภณี[n.] (yingsōphēnī) EN: prostitute ; whore ; harlot ; slut (vulg., off.) FR: prostituée [m] ; putain [f] (vulg., inj.) ; pute [f] (vulg., inj.) ; catin [f] (fam., vx) ; péripatéticienne [f] (litt.) ; pouffiasse = poufiasse [f] (vulg.) ; pouffe [f] (vulg.) ; cocotte [f] (fam., vx) ; poule [f] (fam., vx) ; fille de jo

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *prostitute*
Back to top