ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-prostitute-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น prostitute, *prostitute*,

-prostitute- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
She looks like a prostitute who's thinking of becoming a nunเหมือนโสเภณีที่คิดจะเป็นแม่ชี
Why don't you prostitute and pay back my 5 million?ทำไมเธอไม่ขายตัว และจ่ายเงินคืน 5ล้านเยนล่ะ?
Because she is the only prostitute I can afford.เพราะเธอเป็น โสเภณีเท่านั้นที่ฉันสามารถจ่ายได้
She is number four faun prostitute in all of Gnarnia.เธอคือคนที่ 4 ของฟอน ในทั้งหมดที่อยู่ในกนาเนีย์
You're a prostitute now?เดี๋ยวนี้เป็นกระหรี่แล้วเหรอวะ
You're a state-senator fucking prostitute and I'm a bartender in a redneck bar who fucks her boss who's in love with her best friend.มึงเป็นกระหรี่วุฒิสภา ส่วนกูก็อีสาวเสิร์ฟฟันเจ้านาย ที่เสือกชอบเพื่อนตัวเองอีก
Something must have happened between the last prostitute and Vanessa Holden making him change his victimology.ต้องมีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นระหว่างเหตุการณ์โสเภณีคนก่อน กับวาเนสซ่า โฮลเด้น ที่ทำให้เค้าเปลี่ยนรูปแบบการเลือกเหยื่อ
She asked me about the prostitute that you had me defend.ฉันถูกสั่งให้มายอมความ
A couple weeks ago, walter kendrick asks me to defend a prostitute on cocaine charges.ผมแค่ปกป้องเพื่อน เรื่องมีแค่นั้น
Last week, unr's lead counsel was in a courtroom in new jersey defending a prostitute on drug charges.สัปดาห์ก่อน,หัวหน้าฝ่ายกฏหมายของUNR ไปขึ้นศาลที่นิวเจอซี่ ว่าความให้โสเภณีติดยาคนหนึ่ง
Unr's lead counsel was defending a prostitute on drug charges.หัวหน้าทนายของUNR แก้ต่างให้โสเภณีคดียาเสพติด
A PROSTITUTE WAS FOUND WITH HER THROAT SLASHED,พบศพโสเภณีถูกฆ่าปาดคอ

-prostitute- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
烟花[yān huā, ㄧㄢ ㄏㄨㄚ, 烟花 / 煙花] fireworks; prostitute (esp. in Yuan theater)
烟花女[yān huā nǚ, ㄧㄢ ㄏㄨㄚ ㄋㄩˇ, 烟花女 / 煙花女] prostitute (esp. in Yuan theater)

-prostitute- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
さぶる児[さぶるこ, saburuko] (n) (arch) (uk) (See 浮かれ女・うかれめ) prostitute and entertainer
さぶる少女[さぶるおとめ, saburuotome] (n) (arch) (See さぶる児・さぶるこ) prostitute and entertainer
ソープレディ[, so-puredei] (n) prostitute working at a soapland (wasei
トルコ嬢[トルコじょう, toruko jou] (n) (sens) (See ソープレディ) prostitute working at a soapland (lit
ぱんぱん;パンパン[, panpan ; panpan] (adv,adv-to) (1) (on-mim) kapow; bang; slap; clap; (adj-na) (2) (on-mim) bulging; filled to bursting; (n) (3) (パンパン only) (See パンパンガール) prostitute (esp. just after WWII)
パンパンガール[, panpanga-ru] (n) prostitute (esp. one consorting with occupation soldiers after WWII); pan-pan girl
プロスティチュート;プロスチチュート;プロスチチュウト[, purosuteichu-to ; purosuchichu-to ; purosuchichuuto] (n) prostitute
一夜妻[いちやづま;ひとよづま, ichiyaduma ; hitoyoduma] (n) temporary consort; prostitute
伎女;妓女[ぎじょ, gijo] (n) woman entertainer; prostitute
傾国[けいこく, keikoku] (n) beauty; siren; courtesan; prostitute
傾城[けいせい, keisei] (n) beauty; siren; courtesan; prostitute
呼び出し(P);呼出し;呼出(io)[よびだし, yobidashi] (n,vs) (1) (See 呼び出す・よびだす・1) call; summons; (n) (2) sumo usher who calls the names of wrestlers, sweeps the ring, etc.; (3) (abbr) (See 呼び出し電話) telephone number at which a person without a telephone can be reached; (4) (arch) (See 陸湯) box-shaped area containing clean water for rinsing oneself (in an Edo-period bathhouse); (5) (arch) high-ranking prostitute in the Yoshiwara district (Edo period); (6) (arch) unlicensed prostitute in the Fukagawa red-light district (Edo period); (P)
夜鷹;蚊母鳥;怪鴟[よたか;ぶんぼちょう(蚊母鳥), yotaka ; bunbochou ( ka haha tori )] (n) (1) (uk) grey nightjar (Caprimulgus indicus); (2) (uk) nightjar (any bird of family Caprimulgidae); goatsucker; (3) (夜鷹 only) streetwalker; low class prostitute (Edo period); (4) (夜鷹 only) (abbr) (See 夜鷹蕎麦) soba vendors who walk around at night; soba sold by these vendors
天職[てんしょく, tenshoku] (n) (1) vocation; lifework; calling; (2) sacred task (esp. the emperor's rule over the nation); (3) (See 天神・6) prostitute of the second-highest class (Edo period)
従軍慰安婦[じゅうぐんいあんふ, juugun'ianfu] (n) comfort women; enslaved prostitute
御勤め;お勤め[おつとめ, otsutome] (n) (1) (arch) (pol) one's business; (2) reading of scriptures before a (statue of) Buddha; (3) bargain; discount; (4) money paid to a prostitute or geisha
据え物[すえもの, suemono] (n) (1) ornament; (2) dead body used to test a blade; (3) unlicensed prostitute who always works out of the same cathouse
提げ重[さげじゅう, sagejuu] (n) (1) (abbr) (See 提げ重箱) multi-tiered food boxes that can be carried by hand; (2) (arch) female prostitute who carried multi-tiered food boxes about and peddled foodstuffs (Meiwa and Anei eras)
散茶女郎[さんちゃじょろう, sanchajorou] (n) prostitute from the Yoshiwara district of a fairly high rank (Edo period)
新造[しんぞう;しんぞ, shinzou ; shinzo] (n,vs) (1) new; newly made; (n) (2) unmarried woman of about 20; (3) newly-married woman; (4) new prostitute that has not started working; attendant of an older prostitute
昼三;中三[ちゅうさん, chuusan] (n) (See 宝暦・ほうれき) highest ranking prostitute in Yoshiwara (from the Houreki era onward)
淫売;淫賣(oK)[いんばい, inbai] (n) (sens) prostitution; prostitute
湯女[ゆな, yuna] (n) (1) women who assist bathers at hot-springs resorts; (2) (arch) bathhouse prostitute
禿[はげ(P);かぶろ;かむろ, hage (P); kaburo ; kamuro] (n) (1) baldness; bald head; (2) (かぶろ, かむろ only) children's hairstyle of short untied hair; children with short untied hair; (3) (かぶろ, かむろ only) (See 太夫・3,天神・6) young girl working as a servant for a high-class prostitute (Edo period); (P)
船饅頭[ふなまんじゅう, funamanjuu] (n) low-grade prostitute; prostitute working from boats on the Sumida River
苦界に身を沈める[くがいにみをしずめる, kugainimiwoshizumeru] (exp,v1) to become a prostitute (sink into a brothel)
落籍[らくせき, rakuseki] (n,vs) (1) lack of registration (in the census register); (2) (See 身請け) buying a geisha or prostitute her contractual freedom
見世女郎[みせじょろう, misejorou] (n) low-class prostitute who was kept in a sort of cage at the front of the establishment (Edo period)
請け出す;受け出す;請出す[うけだす, ukedasu] (v5s,vt) (1) to redeem; to take out of pawn; (2) (See 身請け) to buy a geisha or prostitute out of bondage (by paying off her debt to her employer)
身請け金;身請金;身請銀[みうけがね;みうけきん(身請け金;身請金), miukegane ; miukekin ( miuke ke kin ; miuke kin )] (n) (See 身請け) money needed to buy a geisha or prostitute out of bondage
辻君[つじぎみ, tsujigimi] (n) streetwalker; nightwalker; prostitute
飯炊き女[めしたきおんな, meshitakionna] (n) (1) female cook; kitchenmaid; (2) (arch) woman who served both as a waitress and a prostitute in Osaka teahouses
飯盛女;飯盛り女[めしもりおんな, meshimorionna] (n) (See 飯盛り) maid at an inn who served clients and worked as a prostitute (Edo period)
鼠鳴き[ねずみなき, nezuminaki] (n,vs) whistling of a prostitute (to attract customers)

-prostitute- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ดอกทอง[n.] (døkthøng) EN: promiscuous woman ; slut ; whore ; harlot ; courtesan ; prostitute ; fast woman ; bitch FR: prostituée [f] ; putain [f] (vulg.) ; pute [f] (péj., vulg.]
หาเงิน[n.] (hā-ngoen) EN: prostitute FR:
อีตัว[n. exp.] (ītūa) EN: female prostitute ; whore ; chippy FR: pute [f] (péj., vulg.)
ไก่[n.] (kai) EN: prostitute FR: prostituée [f]
ไก่หลง[n.] (kailong) EN: streetwalking prostitute ; streetwalker (vulg.) ; easy chick FR: péripatéticienne [f] ; entraîneuse (vulg.) [f]
การเป็นลูกค้าของโสเภณี[n. exp.] (kān pen lūk) EN: patronizing a prostitute FR: fréquentation des prostituées [f]
กะหรี่[n.] (karī) EN: prostitute ; whore ; slut ; tart FR: prostituée [f] ; pute [f] (péj., vulg.) ; poule [f] (fam., péj.)
ขายตัว[v.] (khāitūa) EN: sell oneself ; prostitute oneself FR: se vendre ; se prostituer
ค้าเนื้อสด[v. exp.] (khā neūa so) EN: prostitute FR:
ค้าประเวณี[v.] (khāprawēnī) EN: engage in prostitution ; prostitute FR:
ขึ้นห้อง[v.] (kheunhǿng) EN: sleep with a prostitute FR: coucher avec une prostituée
โคมเขียว[n.] (khōmkhīo) EN: prostitute FR:
คุณนายโรงแรม[n. exp.] (khunnāi rōn) EN: prostitute FR:
นครโสเภณี[n.] (nakhønsōphē) EN: prostitute FR: prostituée [f]
นครโสภิณี[n.] (nakhønsōphi) EN: prostitute FR: prostituée [f]
นางกลางเมือง[n.] (nāngklāngme) EN: prostitute FR: prostituée [f]
แพศยา[n.] (phaētsayā) EN: prostitute ; whore ; harlot ; streetwalker ; courtesan FR: prostituée [f] ; putain [f] (vulg. - inj.)
ผู้หญิงหากิน[n. exp.] (phūying hāk) EN: prostitute ; call girl ; streetwalker ; strumpet FR: prostituée [f]
ผู้หญิงขายตัว[n. exp.] (phūying khā) EN: female sex worker ; prostitute FR: prostituée [f]
ผู้หญิงโคมเขียว[n. exp.] (phūying khō) EN: prostitute FR: prostituée [f]
ผู้หญิงพรรค์อย่างว่า[n. exp.] (phūying pha) EN: that sort of woman ; prostitute FR:
โส[abv.] (sō) EN: prostitute FR: prostituée [f]
โสเภณี[n.] (sōphēnī) EN: prostitute ; whore ; harlot ; slut (vulg., off.) FR: prostituée [m] ; putain [f] (vulg., inj.) ; pute [f] (vulg., inj.) ; catin [f] (fam., vx) ; péripatéticienne [f] (litt.) ; pouffiasse = poufiasse [f] (vulg.) ; pouffe [f] (vulg.) ; cocotte [f] (fam., vx) ; poule [f] (fam., vx) ; fille de jo
โสเภณีชาย[n. exp.] (sōphēnī chā) EN: male prostitute FR: prostitué [m]
โสเภณีอ่อนวัย[n. exp.] (sōphēnī øn ) EN: young prostitute FR: jeune prostituée [f]
โสภิณี[n.] (sōphinī) EN: prostitute ; whore ; harlot ; slut (vulg., off.) FR: prostituée [m] ; putain [f] (vulg., inj.) ; pute [f] (vulg., inj.) ; catin [f] (fam., vx) ; péripatéticienne [f] (litt.) ; pouffiasse = poufiasse [f] (vulg.) ; pouffe [f] (vulg.) ; cocotte [f] (fam., vx) ; poule [f] (fam., vx) ; fille de jo
ตัวใหม่[n. exp.] (tūa mai) EN: new prostitute FR:
เวสิ[n.] (wēsi) EN: prostitute FR: prostituée [f]
เวสิยา[n.] (wēsiyā) EN: prostitute FR: prostituée [f]
เวศยา[n.] (wētsayā) EN: prostitute ; harlot ; whore FR:
หญิงขายตัว[n. exp.] (ying khāi t) EN: female sex worker ; prostitute FR: prostituée [f]
หญิงนครโสเภณี[n.] (ying-nakhøn) EN: prostitute FR: prostituée [f]
หญิงนครโสภิณี[n.] (ying-nakhøn) EN: prostitute FR: prostituée [f]
หญิงงามเมือง[n.] (ying-ngāmme) EN: prostitute FR: prostituée [f]
หญิงโสเภณี[n.] (yingsōphēnī) EN: prostitute ; whore ; harlot ; slut (vulg., off.) FR: prostituée [m] ; putain [f] (vulg., inj.) ; pute [f] (vulg., inj.) ; catin [f] (fam., vx) ; péripatéticienne [f] (litt.) ; pouffiasse = poufiasse [f] (vulg.) ; pouffe [f] (vulg.) ; cocotte [f] (fam., vx) ; poule [f] (fam., vx) ; fille de jo

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -prostitute-
Back to top