ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*probably*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น probably, -probably-

*probably* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
probably (adv.) อย่างน่าจะเป็นไปได้ See also: อย่างค่อนข้างแน่, อย่างน่าเชื่อแน่ว่า Syn. seemingly, presumably
English-Thai: HOPE Dictionary
probably(พรอบ'อะบลี) adv. ซึ่งเป็นไปได้มาก
English-Thai: Nontri Dictionary
probably(adv) บางที,น่า,คง,เป็นไปได้มาก
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ชอบ (aux.) probably See also: likely
ดอกกระมัง (end.) probably
พอดีพอร้าย (conj.) probably See also: maybe, perhaps Syn. ดีไม่ดี
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I think I would probably starveฉันคิดว่าฉันอาจจะอดตายได้
That's probably the thing I waste the most time onนั่นอาจเป็นสิ่งที่ฉันเสียเวลาไปมากที่สุดกับมัน
She's probably the type that'll never get a guyเธออาจจะเป็นผู้หญิงประเภทที่หาผู้ชายไม่ได้เลยสักคน
Probably which they don't needอาจบางทีเป็นสิ่งที่พวกเขาไม่ต้องการ
Probably best not tell anyone about thisอาจเป็นการดีที่สุดที่จะไม่บอกใครเกี่ยวกับเรื่องนี้
Probably just food poisoningอาจเป็นเพียงแค่อาหารเป็นพิษ
Probably the friendly peopleอาจจะเป็นผู้คนที่มีความเป็นมิตร
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Don't worry, son, he probably hasn't gone far.ไม่ต้องกังวลลูกชายของเขาอาจ ยังไม่ได้ไปไกล
You'll find her very direct. If she doesn't like you, she'll probably tell you so to your face.พี่ผมเป็นคนเถรตรง ถ้าพี่ไม่ชอบคุณ ก็จะพูดต่อหน้าเลย
Oh, yes. Probably the door jammed, and she couldn't get on deck again.ครับ แล้วเปิดประตูก็คงจะติดขัด หล่อนเลยออกมาที่ดาดฟ้าเรือไม่ได้
Yeah. We've probably all got things to do here.ใช่ เราอาจจะทุกคนมีสิ่งที่ต้องทำที่นี่
The boy on trial is probably guilty, but...เด็กในการพิจารณาคดีอาจจะเป็นความผิด แต่ ...
This phrase, how many times have all of us used it? Probably thousands.วลีนี้ว่ามีกี่ครั้งที่เราทุกคนใช้มันได้หรือไม่ พันอาจ
He had probably started to talk aloud, when alone, when the boy had left... ... but he did not remember.เขาได้อาจจะเริ่มพูดออกมาดัง ๆ เมื่ออยู่คนเดียวเมื่อเด็กมีเหลือ แต่เขาจำไม่ได้ว่า
You probably know what it's like to be interviewed.{\cHFFFFFF}คุณอาจจะรู้ว่าสิ่งที่มันต้องการ ที่จะให้สัมภาษณ์
If I did I probably wouldn't be here now.ถ้าพูดก็คงไม่ได้มาอยู่ตรงนี้หรอก
He's probably one of the nothings.เขาอาจคือหนึ่งในไม่มีอะไร
All the other families will probably line up against us.ทุกครอบครัวอื่น ๆ อาจจะเริ่มขึ้นกับเรา
They probably won't give me credit for it.ฉันคงอดได้ความดีความชอบแน่

*probably* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
山海经[Shān Hǎi Jīng, ㄕㄢ ㄏㄞˇ ㄐㄧㄥ, 山海经 / 山海經] Classic of Mountain and Sea, probably compiled c. 500 BC-200 BC, contains wide range of geography, mythology, witchcraft, popular customs etc
[dài, ㄉㄞˋ, 殆] dangerous; perilous; endanger; almost; probably; only
八成[bā chéng, ㄅㄚ ㄔㄥˊ, 八成] eighty percent; most probably; most likely
公羊传[Gōng yáng zhuàn, ㄍㄨㄥ ㄧㄤˊ ㄓㄨㄢˋ, 公羊传 / 公羊傳] Mr Gongyang's annals or commentary on 春秋, early history, probably written by multiple authors during Han dynasty, same as 公羊春秋|公羊春秋
公羊春秋[Gōng yáng chūn qiū, ㄍㄨㄥ ㄧㄤˊ ㄔㄨㄣ ㄑㄧㄡ, 公羊春秋] Mr Gongyang's annals or commentary on 春秋, early history, probably written during Han dynasty, same as 公羊傳|公羊传
谷梁传[Gù Liáng zhuàn, ㄍㄨˋ ㄌㄧㄤˊ ㄓㄨㄢˋ, 谷梁传 / 谷梁傳] Mr Yuliang's annals or commentary on 春秋, early history probably written during Han dynasty
莫不是[mò bù shì, ㄇㄛˋ ㄅㄨˋ ㄕˋ, 莫不是] probably; perhaps; could it be that...?
大概[dà gài, ㄉㄚˋ ㄍㄞˋ, 大概] roughly; probably; rough; approximate; about
大有希望[dà yǒu xī wàng, ㄉㄚˋ ㄧㄡˇ ㄒㄧ ㄨㄤˋ, 大有希望] very probably; a very good chance (of success)
鬼火[guǐ huǒ, ㄍㄨㄟˇ ㄏㄨㄛˇ, 鬼火] will-o'-the-wisp (mysterious lights due to phosphorescence from natural calcium phosphate 磷化鈣|磷化钙 CaPO3, or more probably caused by restless souls or demons feasting on corpses); Jack-o'-lantern
光景[guāng jǐng, ㄍㄨㄤ ㄐㄧㄥˇ, 光景] circumstances; scene; about; probably

*probably* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
しないのではないか(P);ないのではないか[, shinainodehanaika (P); nainodehanaika] (exp) I think (something) won't (something); probably (something) isn't (something); (P)
であろう[, dearou] (aux) will; probably; may; I think; surely; I hope; I fear; it seems
なかろう[, nakarou] (exp) (See 無い・1) probably not so
まい[, mai] (aux) (1) probably isn't (doesn't, won't, etc.); (2) don't (doesn't) intend to; intend not to; (3) must not; (when used in an imperative sentence) don't
ましょう;ましょ(ik);まひょ(ik)[, mashou ; masho (ik); mahyo (ik)] (exp) (1) (pol) (ましょ is a colloquialism in standard Japanese; まひょ is a colloquialism in Kansai dialect) (See ます) (used to express the speaker's volition) I'll; (2) (used to make an invitation, request, etc.) let's; (3) (See でしょう) (used to express a conjecture) probably
[, mu] (int) (1) (arch) unh (sound of physical exertion); oof; (2) wow; whoa; (3) (See うむ) yes; yeah; uh-huh; (aux-v) (4) (after a -nai stem) probably; (5) will; intend to; (6) would like to have done (for me)
んず;むず;うず[, nzu ; muzu ; uzu] (aux-v) (1) (arch) (See んとする) will probably be; (2) intending to; will; (3) should
大抵[たいてい, taitei] (adj-na,adv,n) (1) (uk) mostly; ordinarily; usually; generally; (2) probably; (adj-no,n) (3) most; almost all; (4) (before a neg. form) ordinary; (adj-na) (5) (usu. as 〜にする) proper; appropriate; moderate; (P)
恐らく[おそらく, osoraku] (adv) perhaps; likely; probably; I dare say; (P)
確かそうだ[たしかそうだ, tashikasouda] (exp) that's probably so
空前絶後[くうぜんぜつご, kuuzenzetsugo] (n,adj-no) (so marvelous or horrible that it may be) the first and probably the last
蓋し[けだし, kedashi] (adv) perhaps; probably

*probably* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาจใช้ได้[X] (āt chaidāi) EN: maybe alright ; probably okay FR:
บางที[adv.] (bāngthī) EN: perhaps ; maybe ; probably FR: peut-être
บางทีอาจจะ[adv.] (bāngthī āt ) EN: perhaps ; maybe ; probably FR: peut-être
ชะรอย[adv.] (charøi) EN: possibly ; perhaps ; probably ; maybe FR: peut-être ; possiblement
ดอกกระมัง[adv.] (døk kramang) EN: probably FR:
เห็นจะ[v.] (henja) EN: look like ; seem ; appear ; feel ; be probably FR: sembler
คง[adv.] (khong) EN: probably ; likely ; surely ; in all probability ; may ; might ; possible FR: probablement ; vraisemblablement ; en toute vraisemblance
คงจะ[adv.] (khong ja) EN: perhaps ; possibly ; probably ; maybe FR: probablement ; il est probable que
ก็[adv.] (kø [= kǿ]) EN: then ; subsequently ; afterwards ; as ; still ; also ; too ; if ; well why not ; well ; possibly ; probably FR: alors ; aussi ; de même ; également ; dans ce cas ; en conséquence ; par conséquent ; mais ; après tout ; et bien ; Eh ben ! (fam.)
ก็คง[adv.] (kø khong) EN: probably FR:
กระมัง[adv.] (kramang) EN: perhaps ; maybe ; as ; probably ; like as not ; ... I suppose FR: peut-être ; probablement ; semble-t-il ; ... je présume
กระหมั่ง[adv.] (kramang) EN: perhaps ; maybe ; as ; probably ; like as not ; ... I suppose FR: peut-être ; probablement ; semble-t-il ; ... je présume
น่า[adv.] (nā) EN: likely ; probably FR: probablement ; vraisemblablement
พอดีพอร้าย[X] (phødīphørāi) EN: probably ; maybe ; perhaps ; could be FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *probably*
Back to top