ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*principally*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น principally, -principally-

*principally* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
principally (adv.) อย่างสำคัญที่สุด Syn. supremely, superlatively, mainly
English-Thai: HOPE Dictionary
principally(พริน'ซีเพิลลี) adv. โดยส่วนใหญ่,โดยสำคัญ, Syn. chiefly,
English-Thai: Nontri Dictionary
principally(adv) ส่วนมาก,ส่วนใหญ่,โดยสำคัญ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
prin (abbr.) คำย่อของ principal, principally, principle
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It's principally bones and beaks.มันเป็นหลักกระดูกและจะงอยปาก

*principally* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เป็นพื้น[adv.] (pen pheūn) EN: for the most part ; basically ; fundamentally ; mainly ; principally FR: pour la majeure partie ; fondamentalement
อย่างสำคัญที่สุด[adv.] (yāng samkha) EN: chiefly ; mainly ; primarily ; principally FR:

*principally* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Prinzip {n} | ein Mann mit Prinzipien | aus Prinzip; grundsätzlich | im Prinzip; an sich | im Prinzipprinciple | a man of principle | on principle | in principle | principally; as a matter of principle

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *principally*
Back to top