ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-principally-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น principally, *principally*,

-principally- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It's principally bones and beaks.มันเป็นหลักกระดูกและจะงอยปาก

-principally- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เป็นพื้น[adv.] (pen pheūn) EN: for the most part ; basically ; fundamentally ; mainly ; principally FR: pour la majeure partie ; fondamentalement
อย่างสำคัญที่สุด[adv.] (yāng samkha) EN: chiefly ; mainly ; primarily ; principally FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -principally-
Back to top