ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*predominant*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น predominant, -predominant-

*predominant* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
predominant (adj.) ที่มีอำนาจเหนือกว่า See also: มีอิทธิพลเหนือ, มีมากกว่า Syn. mighty, almighty, supreme
English-Thai: HOPE Dictionary
predominant(พรีดอม'มิเนินทฺ) adj. มีอำนาจเหนือ,มีอิทธิพลเหนือ,มีมากกว่า,เด่น,
English-Thai: Nontri Dictionary
predominant(adj) เด่น,เหนือกว่า,มีมากกว่า
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And he's filled the Muslims with fears of what will happen to them in a country that is predominantly Hindu.เขาทำให้พวกมุสลิมกลัวว่า อะไรจะเกิดขึ้นกับพวกเขา ในประเทศที่มีชาวฮินดูมากกว่า
Dear God who definitely exists, we, your people, who have been on this planet for 6,000 years and not a second more, wish to thank you for this bounty, and for keeping Congress predominantly white through Christ our Lord, amen.วันทาพระเจ้าผู้สถิตอยู่อย่างแน่แท้ เรา บุตรของท่าน ผู้อาศัยอยู่บนโลกนี้ มาแล้วหกพันปี และไม่มากกว่านี้แม้แต่วินาทีเดียว ขอวิงวอนเพื่อขอบพระคุณพระองค์ ในความเอื้ออารีของท่าน
That his species is predominantly subterranean.ซึ่งสายพันธุ์ของเขา จะอยู่ใต้ดินเป็นส่วนใหญ่
The homes that got invaded were on the other side of town, a predominantly white area full of middle-class families.บ้านที่โดนบุกรุกอยู่อีกฟากของเมือง ส่วนใหญ่เป็นย่านของคนผิวขาว เต็มไปด้วยครอบครัวชนชั้นกลาง
Now, I called and told the police, but we're predominantly African American congregation.ตอนนี้ผมได้บอกกับตำรวจไปแล้ว แต่พวกเราเป็นแค่กลุ่มคนผิวสี ที่อาศัยอยู่ในอเมริกา
Psychopathic violence is predominantly goal-oriented, a means to a very particular end.ความรุนแรงของผู้ป่วยทางจิต คือมีอำนาจเหนือเป้าหมาย อำนาจเหนือจุดจบ
Well, you'll be happy to hear... that in grid section 14-28... the particles were predominantly coarse... but in 29, they're much finer... and they should be ideal for chem analysis.ก็ คุณจะมีความสุขที่จะได้ยิน ว่าในส่วนของตาราง 14-28, อนุภาคหยาบคือส่วนใหญ่

*predominant* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
法拉盛[Fǎ lā shèng, ㄈㄚˇ ㄌㄚ ㄕㄥˋ, 法拉盛] Flushing Chinatown, a predominantly Chinese and Korean neighborhood of Queens, New York City

*predominant* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
主色[しゅしょく, shushoku] (n) predominant color; predominant colour
優越権[ゆうえつけん, yuuetsuken] (n) special rights; predominant rights
詰める[つめる, tsumeru] (v1,vt) (1) to stuff into; to jam; to cram; to pack; to fill; to plug; to stop up; (v1,vt,vi) (2) to shorten; to move closer together; (v1,vt) (3) to reduce (spending); to conserve; (v1,vt,vi) (4) (usu. as 根を詰める) (See 根を詰める) to focus intently on; to strain oneself to do; (v1,vt) (5) to work out (details); (v1,vi) (6) to be on duty; to be stationed; (v1,vt) (7) to corner (esp. an opponent's king in shogi); to trap; to checkmate; (8) (the meaning "to jam one's finger" is predominantly used in Kansai) (See 指を詰める・1) to cut off (one's finger as an act of apology); to jam (one's finger in a door, etc.); (suf,v1) (9) to continue ...; to keep doing ... without a break; (10) to do ... completely; to do ... thoroughly; (11) to force someone into a difficult situation by ...; (P)
郷友会[きょうゆうかい, kyouyuukai] (n) social organisation for people originating from the same town, village, or island who live in an urban center far from home (predominantly used by people from Okinawa)
重点的[じゅうてんてき, juutenteki] (adj-na) preponderant; predominant; focused; (P)

*predominant* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เด่น[adj.] (den) EN: significant ; superior ; outstanding ; predominant ; distinct ; distinguished ; prominent FR: éminent ; distinctif ; notable ; remarquable ; marquant ; prédominant

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *predominant*
Back to top