ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-predominant-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น predominant, *predominant*,

-predominant- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
主色[しゅしょく, shushoku] (n) predominant color; predominant colour
優越権[ゆうえつけん, yuuetsuken] (n) special rights; predominant rights

-predominant- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เด่น[adj.] (den) EN: significant ; superior ; outstanding ; predominant ; distinct ; distinguished ; prominent FR: éminent ; distinctif ; notable ; remarquable ; marquant ; prédominant

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -predominant-
Back to top