ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*pessimistic*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น pessimistic, -pessimistic-

*pessimistic* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
pessimistic (adj.) ที่มองโลกในแง่ร้าย Syn. fatalistic, desponding, downbeat
English-Thai: HOPE Dictionary
pessimistic(เพสซะมิส'ทิค) adj. มองดูในแง่ร้าย,มองโลกในแง่ร้าย,หมดอาลัยตายอยาก, Syn. depressed
English-Thai: Nontri Dictionary
pessimistic(adj) ซึ่งมองโลกในแง่ร้าย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The ice cap has began to melt at a speed that even the most pessimistic scientists did not envision 10 years ago.แผ่นน้ำแข็งละลายเร็วกว่า การคาดการณ์แง่ลบของนักวิทยาศาตร์ ซึ่งไม่อาจจินตนาการได้เมื่อ 10 ปีก่อน
And I'm not pessimistic. Sorry, I'm a realist.- ฉันไม่ได้มองโลกในแง่ร้าย ฉันมองตามความเป็นจริง
It seems that you are quite pessimistic about the future in China.ดูคุณจะมองอนาคตของประเทศจีน ในแง่ร้ายไปสักหน่อยนะ ไม่เลย
Well, then as a major shareholder of Grayson Global, let me disabuse you of your pessimistic outlook.และต่อมา ในฐานะที่เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ เกรสันโกลบอล อนุญาตให้ฉันปรับเปลี่ยนมุมมองในแง่ร้ายของคุณ
Why start on such a pessimistic foot?ทำไมเริ่มต้น ด้วยทัศนคติลบละ?
I do think that the writing is very pessimistic.ฉันคิดว่าบทมันมองแง่ร้ายมากๆ
A little self absorbed, and pessimistic.- คิดถึงตัวเองมากไปนิด มองโลกในแง่ร้าย
That's a little pessimistic.อันนั้นก็มองแง่ร้ายเกินไปหน่อย

*pessimistic* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
灰色[huī sè, ㄏㄨㄟ ㄙㄜˋ, 灰色] gray; grizzly; pessimistic; gloomy; dispirited; ambiguous
悲观[bēi guān, ㄅㄟ ㄍㄨㄢ, 悲观 / 悲觀] pessimistic
厌世[yàn shì, ㄧㄢˋ ㄕˋ, 厌世 / 厭世] world-weary; pessimistic

*pessimistic* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ペシミスティック(P);ペシミスチック[, peshimisuteikku (P); peshimisuchikku] (adj-na) pessimistic; (P)
厭世的[えんせいてき, enseiteki] (adj-na) pessimistic
厭世観[えんせいかん, enseikan] (n) pessimistic view of life; pessimism
後ろ向き(P);後向き[うしろむき, ushiromuki] (n) (See 前向き) back facing; turning one's back to; pessimistic; (P)
悲観的[ひかんてき, hikanteki] (adj-na) pessimistic; (P)
根暗[ねくら, nekura] (adj-na,n) dark-natured; introverted; dour; moody; insular; glum; gloomy; pessimistic
消極的[しょうきょくてき, shoukyokuteki] (adj-na) negative; half-hearted; passive; unmotivated; pessimistic; (P)
苦労性[くろうしょう, kuroushou] (adj-na,n) nervous temperament; worry habit; pessimistic nature
鬱々;鬱鬱[うつうつ, utsuutsu] (adj-t,adv-to) (uk) gloomy; melancholy; pessimistic

*pessimistic* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
มองในแง่ร้าย[v. exp.] (møng nai ng) EN: look at the dark side ; be pessimistic FR: être pessimiste ; voir le mauvais côté des choses
มองในแง่ร้าย[adj.] (møng nai ng) EN: pessimistic FR: pessimiste

*pessimistic* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
pessimistisch {adj} | pessimistischer | am pessimistischstenpessimistic | more pessimistic | most pessimistic
pessimistisch {adv}pessimistically

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *pessimistic*
Back to top