ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-pessimistic-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น pessimistic, *pessimistic*,

-pessimistic- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The ice cap has began to melt at a speed that even the most pessimistic scientists did not envision 10 years ago.แผ่นน้ำแข็งละลายเร็วกว่า การคาดการณ์แง่ลบของนักวิทยาศาตร์ ซึ่งไม่อาจจินตนาการได้เมื่อ 10 ปีก่อน
It seems that you are quite pessimistic about the future in China.ดูคุณจะมองอนาคตของประเทศจีน ในแง่ร้ายไปสักหน่อยนะ ไม่เลย
Well, then as a major shareholder of Grayson Global, let me disabuse you of your pessimistic outlook.และต่อมา ในฐานะที่เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ เกรสันโกลบอล อนุญาตให้ฉันปรับเปลี่ยนมุมมองในแง่ร้ายของคุณ
Why start on such a pessimistic foot?ทำไมเริ่มต้น ด้วยทัศนคติลบละ?

-pessimistic- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
厭世的[えんせいてき, enseiteki] (adj-na) pessimistic
厭世観[えんせいかん, enseikan] (n) pessimistic view of life; pessimism
根暗[ねくら, nekura] (adj-na,n) dark-natured; introverted; dour; moody; insular; glum; gloomy; pessimistic
苦労性[くろうしょう, kuroushou] (adj-na,n) nervous temperament; worry habit; pessimistic nature
鬱々;鬱鬱[うつうつ, utsuutsu] (adj-t,adv-to) (uk) gloomy; melancholy; pessimistic

-pessimistic- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
มองในแง่ร้าย[v. exp.] (møng nai ng) EN: look at the dark side ; be pessimistic FR: être pessimiste ; voir le mauvais côté des choses
มองในแง่ร้าย[adj.] (møng nai ng) EN: pessimistic FR: pessimiste

-pessimistic- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
pessimistisch {adj} | pessimistischer | am pessimistischstenpessimistic | more pessimistic | most pessimistic

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -pessimistic-
Back to top