ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*outwit*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น outwit, -outwit-

*outwit* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
outwit (vt.) ชนะด้วยสติปัญญา Syn. outsmart, outthink
English-Thai: HOPE Dictionary
outwit(เอาทฺ'วิท) vt. ชนะด้วยสติปัญญา,ต้ม,หลอกลวง,คิดได้ดีกว่า
English-Thai: Nontri Dictionary
outwit(vt) ฉลาดกว่า,คิดได้ดีกว่า
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ซ้อนกล (v.) outwit (somebody with his own trick) See also: turn against, beat somebody as his own game
เสียรู้ (v.) be outwitted See also: be taken in, be fooled Syn. เสียที, เสียท่า, เพลี่ยงพล้ำ, พลาดท่า, แพ้รู้ Ops. รู้ทัน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Someone, or something, has outwitted the intelligence of the gorillas.หาบางสิ่ง หรือบางคน ที่มีสติปัญญาเท่ากอริลล่า
I forgot how the story goes but at the end the Serbian was the smartest and outwitted them all.ฉันลืมไปว่าเรื่องนี้เป็นอย่างไร แต่ในตอนท้ายเซอร์เบียเป็นคนฉลาด และ outwitted พวกเขาทั้งหมด
Very well. We must outwit them.เยี่ยมมาก, พวกเราจะเอาชนะมันด้วยสติปัญญา.
I'm not trying to outwit you, I kept my oath, I reported when summoned.ผมไม่ได้โกงนะ ยังรักษาสัตปฏิญาณมารายงานตัวตามที่ทำสัญญาไว้
I bet you can outwit them easily.ชั้นพนันว่านายหลอกเค้าได้ง่ายๆ
You'd really go outwith some guy you don't know?คุณจะยอมออกเดทกับผู้ชายที่คุณไม่รู้จักจริงเหรอ
First i outwit alpha males like you for fun and sometimes profit.อย่างแรก ผมใช้ไหวพริบเอาชนะพวกจ่าฝูงอย่างคุณ เพื่อความสนุกและบางครั้งเพื่อผลประโยชน์
So you have been outwitted by a rat?อ๋อ งั้นเจ้าก็แพ้สติปัญญาหนู่น่ะสิ
I, Shin Tae Hwan, will not be outwitted by him anymore.ผม, ชินแทฮวาน, จะไม่มีวันให้เขาเอาชนะได้, อีกแล้ว
It's the one and only way to outwit Death.ซึ่งเป็นทางเดียวและวิธีเดียว ที่จะเชือนคมยมฑูต
However, we have to thank the one person who outwitted them, and who, almost single-handedly, turned the battle.อย่างไรก็ดี พวกเราต้องขอบคุณผู้หนึ่ง ผู้ที่ชนะพวกเขา และเป็นผู้ดำเนินการลำพัง ก็พลิกเกมส์ของสงครามได้
Are you telling me that you four geniuses can't outwit him?คุณกำลังจะบอกว่า สมองอันชาญฉลาดของคุณ หลอกเขาไม่ได้ ?

*outwit* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
尔虞我诈[ěr yú wǒ zhà, ㄦˇ ㄩˊ ㄨㄛˇ ㄓㄚˋ, 尔虞我诈 / 爾虞我詐] lit. you hoodwink me and I cheat you (成语 saw); fig. mutual deception; each tries to outwit the other; dog eats dog and devil take the hindmost

*outwit* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
して遣られる[してやられる, shiteyarareru] (exp,v1) (uk) (See して遣る) to be forestalled; to be taken in; to be cheated; to be outwitted
出し抜く[だしぬく, dashinuku] (v5k,vt) to forestall; to anticipate; to jump the gun on; to outwit; to circumvent; to steal a march on
裏をかく;裏を掻く[うらをかく, urawokaku] (exp,v5k) (1) (See 裏かく) to outwit; to outsmart; to counterplot; to defeat; (2) to pierce something all the way through
鼻を明かす;鼻をあかす[はなをあかす, hanawoakasu] (exp,v5s) to outwit; to get the better of; to overcome a superior opponent and leave him speechless

*outwit* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชนะด้วยปัญญา[v. exp.] (chana dūay ) EN: outwit FR: se montrer plus malin
ชิงไหวชิงพริบ[v.] (chingwaichi) EN: outsmart ; outwit FR:
แพ้ทาง[v. exp.] (phaē thāng) EN: have a weak point ; lose out on strategy ; be outwitted (by) FR:
เสียกล[v.] (sīakon) EN: be outsmarted ; be outwitted ; fall into trap FR:
เสียรู้[v.] (sīarū) EN: be outwitted ; be outsmarted FR:
เสียที[v.] (sīathī) EN: be tricked ; be outwitted FR:
ซ้อนกล[v. exp.] (sønkon) EN: outwit FR: prendre à son propre jeu

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *outwit*
Back to top