ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-outwit-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น outwit, *outwit*,

-outwit- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Very well. We must outwit them.เยี่ยมมาก, พวกเราจะเอาชนะมันด้วยสติปัญญา.
I'm not trying to outwit you, I kept my oath, I reported when summoned.ผมไม่ได้โกงนะ ยังรักษาสัตปฏิญาณมารายงานตัวตามที่ทำสัญญาไว้
I bet you can outwit them easily.ชั้นพนันว่านายหลอกเค้าได้ง่ายๆ
First i outwit alpha males like you for fun and sometimes profit.อย่างแรก ผมใช้ไหวพริบเอาชนะพวกจ่าฝูงอย่างคุณ เพื่อความสนุกและบางครั้งเพื่อผลประโยชน์
It's the one and only way to outwit Death.ซึ่งเป็นทางเดียวและวิธีเดียว ที่จะเชือนคมยมฑูต
Are you telling me that you four geniuses can't outwit him?คุณกำลังจะบอกว่า สมองอันชาญฉลาดของคุณ หลอกเขาไม่ได้ ?
We are close to an offensive that will shake the planet, yet we are continually delayed because you cannot outwit a simpleton with a shield!เราอยู่ใกล้กับความรุนแรงที่จะเขย่าโลก และเรามีความล่าช้าอย่างต่อเนื่องเพราะ ...คุณไม่สามารถชิงไหวชิงพริบคนโง่ที่มีโล่
Did you really think you could outwit me?เจ้าคิดจริงๆ หรือว่าจะชนะข้าได้

-outwit- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
尔虞我诈[ěr yú wǒ zhà, ㄦˇ ㄩˊ ㄨㄛˇ ㄓㄚˋ, 尔虞我诈 / 爾虞我詐] lit. you hoodwink me and I cheat you (成语 saw); fig. mutual deception; each tries to outwit the other; dog eats dog and devil take the hindmost

-outwit- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชนะด้วยปัญญา[v. exp.] (chana dūay ) EN: outwit FR: se montrer plus malin
ชิงไหวชิงพริบ[v.] (chingwaichi) EN: outsmart ; outwit FR:
ซ้อนกล[v. exp.] (sønkon) EN: outwit FR: prendre à son propre jeu

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -outwit-
Back to top