ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*mightily*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น mightily, -mightily-

*mightily* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
mightily (adv.) อย่างมาก See also: อย่างยิ่ง Syn. heavily, strongly, influentially, powerfully
English-Thai: Nontri Dictionary
mightily(adv) อย่างมีอำนาจมาก,อย่างมหึมา,อย่างพิลึก,รุนแรง,อย่างมีกำลัง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I defended her mightily enough, but she be sunk nonetheless.ข้าปกป้องมันสุดกำลัง แต่มันก็ยังจมก้นทะเล
And they are willing to pay mightily for it.และเต็มใจที่จะจ่ายไม่อั้นเพื่อสิ่งนั้น

*mightily* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เบ้อเร่อ[adv.] (boēroē) EN: hugely ; gigantically ; largely ; enormously ; immensely ; greatly ; mightily FR: largement ; grandement
มากมายก่ายกอง[adv.] (mākmāikāikø) EN: enormously ; immensely ; hugely ; colossally ; massively ; mightily ; tremendously ; an enormous amount (of) ; a pile (of) ; a whole lot (of)  FR: massivement ; en grand nombre

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *mightily*
Back to top