ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-mightily-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น mightily, *mightily*,

-mightily- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I defended her mightily enough, but she be sunk nonetheless.ข้าปกป้องมันสุดกำลัง แต่มันก็ยังจมก้นทะเล
And they are willing to pay mightily for it.และเต็มใจที่จะจ่ายไม่อั้นเพื่อสิ่งนั้น

-mightily- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เบ้อเร่อ[adv.] (boēroē) EN: hugely ; gigantically ; largely ; enormously ; immensely ; greatly ; mightily FR: largement ; grandement
มากมายก่ายกอง[adv.] (mākmāikāikø) EN: enormously ; immensely ; hugely ; colossally ; massively ; mightily ; tremendously ; an enormous amount (of) ; a pile (of) ; a whole lot (of)  FR: massivement ; en grand nombre

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -mightily-
Back to top