ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*memorize*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น memorize, -memorize-

*memorize* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
memorize (vt.) ท่องจำ See also: จดจำไว้ Syn. learn, study, retain
English-Thai: HOPE Dictionary
memorize(เมม'มะไรซ) vt. จำ,จำใส่ใจ,ท่องจำ., See also: memorizable adj. memorization n. memorizer n.
English-Thai: Nontri Dictionary
memorize(vt) จำ,จดจำ,ท่องจำ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
จำขึ้นใจ (v.) memorize See also: remember, learn by heart, learn by rote, commit to memory Syn. ท่องขึ้นใจ, จำแม่น, จำได้แม่น
จำแม่น (v.) memorize See also: remember, learn by heart, learn by rote, commit to memory Syn. ท่องขึ้นใจ, จำได้แม่น
จำได้แม่น (v.) memorize See also: remember, learn by heart, learn by rote, commit to memory Syn. ท่องขึ้นใจ, จำแม่น
ท่องขึ้นใจ (v.) memorize See also: remember, learn by heart, learn by rote, commit to memory Syn. จำแม่น, จำได้แม่น
ท่องจำ (v.) memorize See also: learn by heart, learn by rote Syn. ท่อง, ท่องบ่น
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The first thing you must learn... is to memorize our sect's 8 rules and 64 restrictions.อย่างแรกที่เจ้าต้องเรียนรู้... ก็คือจำกฏสำนัก 8 ข้อและ ข้อบังคับ 64 ประการ.
Just to memorize the turf... the infield... the angles of the light.จดจำสิ่งที่เกิดขึ้น มุมมองในสนาม แสงไฟที่สาดส่อง
Well, there's this passage I got memorized. Sort of fits this occasion.ดีมีทางเดินที่ผมจำนี้ การจัดเรียงของที่เหมาะกับโอกาสนี้
You have to memorize thisแกต้องจำข้อมูลพวกนี้ให้ได้
How many guys memorize their wife's social security number?จะมีสักกี่คนวะ ที่จำหมายเลขประกันสังคม ของเมียตัวเองได้
You even memorize your wife's number?จำได้ขนาดนั้นเลยเหรอ
Come on. Do you know I got three weeks to memorize all this stuff?เถอะน่า เธอก็รู้ว่าฉันมีเวลา 3 อาทิตย์เพื่อจดจำทั่งหมดนี่
You should memorize these idioms.เธอควรท่องจำสำนวนพวกนี้
They always come out on tests, so memorize them.มันมักจะออกสอบบ่อย ๆ จำไว้ให้ดีล่ะ
Here's an easy way to memorize them.นี่เป็นวิธีช่วยให้จำได้ง่ายขึ้น
It's easy if you memorize it this wayง่ายออก / ถ้าเธอจำวิธีการได้
I should memorize all these?ฉันต้องจำได้ทั้งหมดนี่เลยเหรอ ?

*memorize* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
暗記物[あんきもの, ankimono] (n) a work or subject to be memorized (memorised)
空で覚える;そらで覚える[そらでおぼえる, soradeoboeru] (exp,v1) to learn by heart (rote); to memorize; to memorise
覚える(P);憶える[おぼえる, oboeru] (v1,vt) (1) to memorize; to memorise; to commit to memory; to learn by heart; to bear in mind; to remember; (2) (覚える only) to learn; to pick up; to acquire; (3) (覚える only) to feel; (4) (覚える only) to think; to regard; (P)
覚え込む;覚込む[おぼえこむ, oboekomu] (v5m,vt) to memorize; to fix in memory; to master
諳んじる[そらんじる, soranjiru] (v1) to memorize; to memorise; to recite from memory

*memorize* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาขยาน[n.] (ākhayān) EN: recitation from memory ; classroom recitation of poetry ; memorized text FR:
จำ[v.] (jam) EN: remember ; recall ; recollect ; recognize ; commit to memory ; memorize FR: se souvenir ; se rappeler ; mémoriser ; retenir
จำขึ้นใจ[v. exp.] (jam kheunja) EN: learn by heart ; memorize FR: apprendre par coeur ; mémoriser
จดจำ[v.] (jotjam) EN: remember ; bear in mind ; keep in mind ; memorize ; imprint on one's memory ; recall FR: retenir ; se souvenir ; mémoriser ; se rappeler
ขึ้นใจ[v.] (kheunjai) EN: learn by heart ; memorize ; remember ; be firmly fixed in the mind ; commit to memory FR: apprendre par coeur ; mémoriser ; ancrer dans la mémoire
ท่อง[v.] (thǿng = thø) EN: commit to memory ; memorize ; learn by rote ; learn by heart ; study ; recite from memory FR: mémoriser ; apprendre par coeur
ท่องจำ[v.] (thǿngjam) EN: commit to memory ; memorize FR: apprendre par cœur ; mémoriser

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *memorize*
Back to top