ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-memorize-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น memorize, *memorize*,

-memorize- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The first thing you must learn... is to memorize our sect's 8 rules and 64 restrictions.อย่างแรกที่เจ้าต้องเรียนรู้... ก็คือจำกฏสำนัก 8 ข้อและ ข้อบังคับ 64 ประการ.
Just to memorize the turf... the infield... the angles of the light.จดจำสิ่งที่เกิดขึ้น มุมมองในสนาม แสงไฟที่สาดส่อง
You have to memorize thisแกต้องจำข้อมูลพวกนี้ให้ได้
How many guys memorize their wife's social security number?จะมีสักกี่คนวะ ที่จำหมายเลขประกันสังคม ของเมียตัวเองได้
You even memorize your wife's number?จำได้ขนาดนั้นเลยเหรอ
Come on. Do you know I got three weeks to memorize all this stuff?เถอะน่า เธอก็รู้ว่าฉันมีเวลา 3 อาทิตย์เพื่อจดจำทั่งหมดนี่
You should memorize these idioms.เธอควรท่องจำสำนวนพวกนี้
They always come out on tests, so memorize them.มันมักจะออกสอบบ่อย ๆ จำไว้ให้ดีล่ะ
Here's an easy way to memorize them.นี่เป็นวิธีช่วยให้จำได้ง่ายขึ้น
It's easy if you memorize it this wayง่ายออก / ถ้าเธอจำวิธีการได้
I should memorize all these?ฉันต้องจำได้ทั้งหมดนี่เลยเหรอ ?
I'm going crazy! How am I going to memorize all of this?ฉันจะบ้าตายอยู่แล้ว ทำยังไงถึงจะจำได้หมดหล่ะเนี่ย ?

-memorize- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
จำ[v.] (jam) EN: remember ; recall ; recollect ; recognize ; commit to memory ; memorize FR: se souvenir ; se rappeler ; mémoriser ; retenir
จำขึ้นใจ[v. exp.] (jam kheunja) EN: learn by heart ; memorize FR: apprendre par coeur ; mémoriser
จดจำ[v.] (jotjam) EN: remember ; bear in mind ; keep in mind ; memorize ; imprint on one's memory ; recall FR: retenir ; se souvenir ; mémoriser ; se rappeler
ขึ้นใจ[v.] (kheunjai) EN: learn by heart ; memorize ; remember ; be firmly fixed in the mind ; commit to memory FR: apprendre par coeur ; mémoriser ; ancrer dans la mémoire
ท่อง[v.] (thǿng = thø) EN: commit to memory ; memorize ; learn by rote ; learn by heart ; study ; recite from memory FR: mémoriser ; apprendre par coeur
ท่องจำ[v.] (thǿngjam) EN: commit to memory ; memorize FR: apprendre par cœur ; mémoriser

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -memorize-
Back to top