ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*measurement*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น measurement, -measurement-

*measurement* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
measurement (n.) ขนาด See also: ปริมาณ, ปริมาตร
measurement (n.) การวัด Syn. estimation, determination
unit of measurement (n.) ระบบเมตริก
English-Thai: HOPE Dictionary
admeasurement(แอดเมส' เซอเมินทฺ) ขบวนการวัด, ปริมาณที่วัด, ขนาด (process of measuring)
measurement(เมส'เชอเมินทฺ) n. การวัด,ขนาดที่วัด,ระบบการวัด,หน่วยวัด., See also: measurements n. ขนาดต่าง ๆ เป็นนิ้วของผู้หญิง (ครึ่งลำตัว เอว ตะโพก)
English-Thai: Nontri Dictionary
measurement(n) การวัด,ขนาด,เครื่องวัด,มาตราการ,เกณฑ์
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
measurementการวัด, การวัดผล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Measurementการวัดผล [การจัดการความรู้]
Thickness measurementการวัดความหนา [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
การชั่ง (n.) weight measurement
การนับ (n.) measurement See also: counting Syn. การวัด, อัตราวัด
การนับ (n.) measurement See also: counting Syn. การวัด, อัตราวัด
การวัด (n.) measurement See also: counting Syn. การนับ, อัตราวัด
การวัด (n.) measurement See also: counting Syn. การนับ, อัตราวัด
ทะนาน (n.) name of an ancient measurement See also: measure of capacity
มาน (n.) measurement See also: counting Syn. การวัด, การนับ, อัตราวัด
มาน (n.) measurement See also: counting Syn. การวัด, การนับ, อัตราวัด
ราสี (n.) measurement of zodiac equal to 30 degrees Syn. ราศี
อัตราวัด (n.) measurement See also: counting Syn. การวัด, การนับ
อัตราวัด (n.) measurement See also: counting Syn. การวัด, การนับ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You'll not be required to exert yourself at all, only to survive aggravated body temperature measurement. whoa! hot!พวกคุณไม่ต้องทำอะไรเลย แค่ยืนเฉยๆก็พอ ร้อน!
And then finally, we'll make measurements using... this.แล้วในที่สุด เราก็จะทำการวัดโดยใช้ ไอ้นี่
And given those measurements we should be able to ascertain the true height of Ffynnon this elevation.และถ้าเอาการวัดนั้นมาเปรียบเทียบ เราคงรู้ความสูงที่แท้จริงของ ฟินาฮ่อน ได้ อย่างสบาย
Well, I'd be very surprised if today's measurement was accurate, yes.คือ ผมคงแปลกใจมาก ถ้าการวัดวันนี้ถูกต้อง ใช่
We've made measurements with those 2 hills and we already know the height of Newton Beacon and Whitchurch Hill.คือ เราจะทำ... จะทำการวัดเทียบกับ2 เนินนั่น เรารู้ความสูงของเนิน
Now I realize that this may be a disappointment to you but I would ask you to remember that it is just a measurement and in no way should detract from the beauty of, or indeed your affection for this...ผมรู้ดีว่าพวกคุณอาจจะผิดหวังกันมาก ผมอยากจะให้คุณจำไว้ นี่เป็นเพียงการวัด และมันจะไม่ทำให้ความงามลดลง
Field measurements are off-scale.วัดสนามจะถูกปิดในระดับ
By my measurements, it is 65 kilometers.ที่ฉันวัดมันแค่ 65 กิโลเอง
I must have gotten the measurements wrongคิดว่าฉันคงวัดผิดแล้วล่ะ
He hired Charles David Keeling who was very faithful and precise in making these measurements for decades.จ้าง ชาร์ลส์ เดวิด คีลลิ่ง ผู้ที่เถรตรงมากและแม่นยำมาก ในการตรวจวัดเป็นเวลาหลายสิบปี
And he showed our class the results of his measurements after only a few years.ท่านให้ชั้นเรียนของเราดู ผลหลังการตรวจวัดเพียงสองสามปี
These are actual measurements of atmospheric temperatures since our civil War.นี่คือการตรวจวัดอุณหภูมิของชั้นบรรยากาศ ตั้งแต่ยุคสงครามกลางเมือง

*measurement* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
胸围[xiōng wéi, ㄒㄩㄥ ㄨㄟˊ, 胸围 / 胸圍] chest measurement; bust
测控[cè kòng, ㄘㄜˋ ㄎㄨㄥˋ, 测控 / 測控] measurement and control
计量[jì liàng, ㄐㄧˋ ㄌㄧㄤˋ, 计量 / 計量] measurement; calculate
比量[bǐ liàng, ㄅㄧˇ ㄌㄧㄤˋ, 比量] rough measurement (with the hand, a stick, string etc)
腰围[yāo wéi, ㄧㄠ ㄨㄟˊ, 腰围 / 腰圍] waist measurement; girth
大小[dà xiǎo, ㄉㄚˋ ㄒㄧㄠˇ, 大小] dimension; magnitude; size; measurement
度量衡[dù liàng héng, ㄉㄨˋ ㄌㄧㄤˋ ㄏㄥˊ, 度量衡] measurement
量度[liáng dù, ㄌㄧㄤˊ ㄉㄨˋ, 量度] measurement
尺寸[chǐ cun, ㄔˇ ㄘㄨㄣ˙, 尺寸] size; dimension; measurement

*measurement* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アンダーバスト[, anda-basuto] (n) under bust (measurement, corsette, etc.)
スリーサイズ[, suri-saizu] (n) bust-waist-hip measurements (wasei
バスト[, basuto] (n) (1) bust (measurement); (2) breasts; bosom; (P)
一升[いっしょう, isshou] (n) unit of old Japanese liquid measurement; 1800 cc
一幅[ひとはば, hitohaba] (n) single breadth (cloth measurement, 30-38 cm)
基本測定単位[きほんそくていたんい, kihonsokuteitan'i] (n) {comp} basic measurement unit
外法[そとのり, sotonori] (n) outside measurements
小節[しょうせつ, shousetsu] (n) (1) undulating melodic ornamentation or embellishment, esp. in folk and popular songs; (2) unit of timber measurement
才量[さいりょう, sairyou] (n) (1) wisdom and magnanimity; witty intelligence and large-mindedness; (2) measurement; volume and weight
[ほ, ho] (n) unit of land measurement; 3.95 square yards; 3.31 square metres (meters)
胴回り[どうまわり, doumawari] (n) waist; girth; measurement around waist
補助単位[ほじょたんい, hojotan'i] (n) (1) (obs) prefixed unit of measurement (i.e. millimeter, kilogram, etc.); (2) (See 組立単位) supplementary SI unit (radian and steradian)
角測量[かくそくりょう, kakusokuryou] (n) angle measurement
計測[けいそく, keisoku] (n,vs) measurement; measure; instrumentation; (P)
計測値[けいそくち, keisokuchi] (n) measured value; measurement
計量[けいりょう, keiryou] (n,vs) (1) measurement; computation; (2) {math} metric; measure; (P)
遠隔測定[えんかくそくてい, enkakusokutei] (n) {comp} telemetry; remote measurement
間尺[けんじゃく;ましゃく, kenjaku ; mashaku] (n) measuring rope with 'ken' (182cm) marked; measurement
Japanese-English: COMDICT Dictionary
倍率付き測定単位[ばいりつつきそくていたんい, bairitsutsukisokuteitan'i] scaled measurement unit, SMU
基本測定単位[きほんそくていたんい, kihonsokuteitan'i] basic measurement unit
測定[そくてい, sokutei] measurement
測定方法[そくていほうほう, sokuteihouhou] measurement method
計量[けいりょう, keiryou] measurement, computation
遠隔測定[えんかくそくてい, enkakusokutei] telemetry, remote measurement

*measurement* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แบบจำลองการวัด[n. exp.] (baēp jamløn) EN: measurement model FR:
ฟุต[n.] (fut) EN: foot (measurement – 12 inches) FR: pied (30,48 cm) [m]
การวัด[n.] (kān wat) EN: measurement ; metering ; measure ; evaluation FR: mesure [f] ; mesurage [m]
การวัดเชิงคุณภาพ[n. exp.] (kān wat cho) EN: quality measurement FR:
การวัดกำไร[n. exp.] (kān wat kam) EN: profit measurement FR:
การวัดพื้นที่[n. exp.] (kān wat phe) EN: area measurement FR: mesure de la surface [f]
การวัดผล[n.] (kān watphon) EN: measurement ; evaluation FR: évaluation [f]
การวัดผลการดำเนินงาน[n. exp.] (kān watphon) EN: performance evaluation ; performance measurement FR: mesure de la performance [f]
การวัดผลการศึกษา[n. exp.] (kān watphon) EN: educational measurement FR:
การวัดระยะทาง[n. exp.] (kān wat ray) EN: measurement of length ; distance measurement FR: mesure de la longueur [m]
การวัดเสียง[n. exp.] (kān wat sīe) EN: noise measurement FR:
การวัดทางอ้อม[n. exp.] (kān wat thā) EN: indirect measurement FR: mesure indirecte [f]
การวัดอุณหภูมิ[n. exp.] (kān wat unh) EN: temperature measurement FR: mesure de la température [f]
การวัดอุณหภูมิของอากาศ[n. exp.] (kān wat unh) EN: air temperature measurement FR: mesure de la température de l'air [f]
ขนาด[n.] (khanāt) EN: size ; dimension ; dimensions ; magnitude ; proportion ; measurement ; caliber ; type ; standard ; specification ; mode ; norm ; yardstick ; capacity ; format ; extent FR: taille [f] ; dimension [f] ; dimensions [fpl] ; format [m] ; magnitude [f] ; mesures [fpl] ; calibre [m] ; grandeur [f] ; proportions [fpl] ; amplitude [f]
ความคลาดเคลื่อนจากการวัด[n. exp.] (khwām khlāt) EN: measurement error FR:
ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการวัด = ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการวัด[n. exp.] (khwām khlāt) EN: standard error of measurement (SEM) FR:
ความผิดพลาดจากการวัด[n. exp.] (khwām phit ) EN: measurement error FR: erreur de mesure [f]
มาน[n.] (mān) EN: measurement ; measuring ; calculating ; counting FR:
มานะ[n.] (māna) EN: measurement FR: mesure [f]
มาตราวัด[n. exp.] (māttrā wat) EN: scale of measurement FR:
มิติ[n.] (miti) EN: measurement FR: mesure [f]
หน่วย[n.] (nūay) EN: unit ; unit of measurement FR: unité [f] ; unité des mesure [f]
ปัญหาในการวัด[n. exp.] (panhā nai k) EN: measurement problem FR:
ระดับการวัด[n. exp.] (radap kān w) EN: level of measurement FR:
ระดับการวัดตัวแปร[n. exp.] (radap kān w) EN: level of measurement FR:
ระดับของการวัด[n. exp.] (radap khøng) EN: level of measurement ; measurement scales FR:
ไร่[n.] (rai) EN: rai ; [measurement of land equal to 1,600 square meters] FR: rai [m] ; [unité de surface équivalant à 1.600 m2]
ราศี[n.] (rāsī) EN: sign of the zodiac ; constellation ; measurement of the zodiac equal to 30 degrees FR: signe du zodiaque [m] ; signe zodiacal [m] ; constellation [f] ; zodiaque [m]
สเกลของการวัด[n. exp.] (sakēn khøng) EN: scale of measurement FR:
ส่วนสัด[n.] (suansat) EN: figure ; proportion ; measurements FR:
วัด[v.] (wat) EN: measure ; gauge ; mark out ; scale ; take measurement FR: mesurer ; jauger

*measurement* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Brustumfang {m}chest measurement
Schrittweite {f}crotch measurement
Kriechstrommessung {f}current leak measurement
Verformungsmessung {f}deformation measurement; distortion measurement
Digitale Mess- und Regelungstechnik {f}digital systems for measurement and control
Verdünnungsmessung {f}dilution measurement
Längenmesstechnik {f}dimension measurement
Abflussmessgerät {n}discharge measurement device
Abflussmessung {f}discharge measurement
Entfernungsmessung {f}distance measurement
Wegmesstechnik {f}distance measurement techniques
Faden {m} (Maßeinheit, 6 Fuß)fathom (unit of measurement, 6 feet)
Hüftumfang {m}hip measurement
Lagemessung {f}position measurement
Lasermesstechnik {f}laser measurement
Leckagemessung {f}leakage measurement
Maschinenmesstechnik {f}machine measurement
Mess-, Steuer- und Regeltechnik {f} (MSR)measurement and control technology
Lärmmessung {f}noise measurements
Null-Messungen {pl}zero measurements
Weglängenmessung {f}path length measurement
Wegmessung {f}path measurement
Fertigungsmesstechnik {f}production measurement technology
Strahlungsgröße {f}radiation measurement
Rotationsmessung {f}rotational measurement
Messstrecke {f}section of measurements
Messreihe {f}series of measurements; test series
Aufmaß {n}site measuring; measurement (of quantities)
Specklemesstechnik {f}Speckle measurement
Zweiträger-Messverfahren {n} [electr.]two-tone measurement
Aufmaß {n}measurement of finished work
Messdatenauswertung {f}measurement data evaluation
Messdatenverarbeitung {f}measurement data processing
Messeinheit {f}measurement module
Messkette {f}measurement chain
Messsteuerung {f}measurement control
Messverfahren {n}measurement method
Messverfahren {n}measurement process
Messverstärker {m}measurement amplifier
Messvorrichtung {f}measurement device

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *measurement*
Back to top